Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
4016z ostatnich 7 dni
13996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup towarów

Przedmiot:

Zakup towarów

Data zamieszczenia: 2019-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: KLS Partners Sp. z o.o
ul. Akacjowa 4
02-534 Warszawa
powiat: Warszawa
22 379 02 17
fabrykaszans@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185847
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu towarów w ramach projektu pt. ,,Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie" (RPMA.10.03.01-14-7172/16) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje o
ogłoszeniu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu towarów w ramach projektu pt. ,,Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie" (RPMA.10.03.01-14-7172/16) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel zamówienia
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu towarów w ramach projektu pt. ,,Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie" (RPMA.10.03.01-14-7172/16) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia
PODZIAŁ SPRZĘTU WEDŁUG DOPOSAŻENIA PRACOWNI:
Część 1 - ZSZ nr 2-1 - dla kierunku technik budownictwa w ZSZ nr 2

CPV: 39162110-9

Dokument nr: 1185847, 10.3.1_7172_01/05/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2. Do oferty cenowej należy załączyć podpisaną przez osoby upoważnione szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, typ, model i nazwę producenta oraz ceny jednostkowe (brutto).
3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania zamówienia: koszty robocizny i inne osobowe, koszty transportu sprzętu i narzędzi, koszty wykonania dokumentacji, koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk, koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp., inne koszty nie wymienione wyżej niezbędne do kompletnego wykonania zadania.
4. Oferent zobligowany jest do wskazania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy - w dniach, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w biurze projektu ul. Akacjowa 4, 02-534 Warszawa (biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00) lub mailowo na adres fabrykaszans@gmail.com, do dnia 28.05.2019r. do godziny 23:59 - decyduje data wpłynięcia.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Termin Ważności przedstawionej oferty nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Ostrołęka Miejscowość: Ostrołęka
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalnie do 31.08.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W załączniku
Wiedza i doświadczenie
W załączniku
Potencjał techniczny
W załączniku
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W załączniku
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W załączniku
Dodatkowe warunki
W załączniku
Warunki zmiany umowy
W załączniku
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W załączniku
Zamówienia uzupełniające
W załączniku

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będą następujące kryteria punktowe:
a) cena - maksymalnie 90 pkt.
b) czas dostawy - maksymalnie 10 pkt.
2. W przypadku kryterium punktowego: cena brutto - liczba punktów będzie wyliczana poprzez przemnożenie przez 90, ilorazu ceny całkowitej w ofercie z najniższą ceną w całym postępowaniu do ceny całkowitej zawartej w ofercie ocenianej. Powyższe będzie stosowane oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
3. W przypadku kryterium punktowego: czas dostawy - Oferent zobligowany jest do wskazania w formularzu ofertowym terminu realizacji dostawy: dostawa w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego - 10 pkt., dostawa powyżej 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego - 0 pkt. Powyższe będzie stosowane oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
4. Zaprezentowane propozycje zostaną poddane ocenie Komisji ofertowej, która będzie mogła przyznać każdej z ofert punkty, osobno w kryterium cena (0-90 pkt.) i kryterium czas dostawy (0-10 pkt.). Maksymalnie ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów.
5. Oferty na poszczególne części zamówienia będą podlegać osobnej ocenie.
6. Na podstawie otrzymanych punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej na podstawie największej ilości otrzymanych punktów.
7. Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
8. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.
9. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość przeprowadzonych prac.
Wykluczenia
W załączniku
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ KLS PARTNERS DARIUSZ KAŃTOCH)
Adres
Henryka Raabego 7/8
02-793 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223790217
Fax
223790216
NIP
9512455168
Tytuł projektu
Rozwój zawodowy szansą na zatrudnienie
Numer projektu
RPMA.10.03.01-14-7172/16-01

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Błażej Borawski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 379 02 17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.