Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka

Data zamieszczenia: 2019-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobczyce
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce
powiat: myślenicki
tel. 123 721 700, faks 122 712 993
ugim@dobczyce.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobczyce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach
Zakres przedmiotu zamówienia: Część 1 - Dostawa wyposażenia wewnętrznego została opisana w załączniku nr 8a część 1. Część 2 - Dostawa wyposażenia zewnętrznego została opisana w załączniku nr 8b część 2. Część 3 - Dostawa zabawek, materiałów edukacyjnych i akcesoriów do zabaw ruchowych została opisana w załączniku nr 8c część 3

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia wewnętrznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39161000-8, 37500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia zewnętrznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39161000-8, 37500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
zl
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa zabawek, materiałów edukacyjnych i akcesoriów do zabaw ruchowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39161000-8, 37500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39150000-8,39161000-8,37500000-3

Dokument nr: 549890-N-2019, RI.271.163.2019.ANSU

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, w którym składa deklarację o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, w którym składa deklarację o spełnieniu warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wprowadza wymagania w zakresie spełniania tego warunku. 5.2.3.1 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części 1, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, że wykonał co najmniej 1 dostawę, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, polegająca na: dostawie wyposażenia wewnętrznego placówki oświatowej lub żłobka. 5.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części 2, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, że wykonał co najmniej 1 dostawę, o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, polegająca na: dostawie wyposażenia placu zabaw. 5.2.3.3 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony dla części 3, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, że wykonał co najmniej 1 dostawę, o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto, polegająca na: dostawie zabawek lub materiałów edukacyjnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą - ( załącznik Nr 1) wypełnione zestawienie/formularz wyceny załącznik nr 9 dla składanej części oraz następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i Załączniku Nr 4 do SIWZ. 6.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa w pkt. 5.6 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
6.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy- spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.3.1.1 zgodnie z wykazem dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone sporządzonym na załączniku nr 6 do SIWZ, należy dostarczyć dowody, Przy czym dowodami potwierdzającymi czy prace zostały wykonane należycie są: 1) referencje bądź inne dokumenty ( poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, 2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt.1). Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt.1). 6.3.2 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy - brak podstaw do wykluczenia: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
a) Dla Części 1 - 12 000,00 zł. słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100. b) Dla Części 2 - 5 000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. c) Dla Części 3 - 1 000,00 zł. słownie: jeden tysiąc złotych 00/100
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.