Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA FREDROPOL
Fredropol 15
37-734 Fredropol
powiat: przemyski
tel. (16) 671 98 18 w.36
skatek@fredropol.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Fredropol
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie o cenę
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 EURO
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się
o przedstawienie oferty cenowej na usługę:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:
1. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa".
2. ,,Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice".
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania:
1. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa".
2. ,,Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice".
Zakres nadzorowanych robót obejmuje:
1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa.
Wykonawca robót zobowiązany jest do nadzorowania wszystkich robót określonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które nie mają odzwierciedlenia w
przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę
Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę budowy w zakresie nadzoru inwestorskiego w
branżach: ogólnobudowlana, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych przez uprawnionych inspektorów
nadzoru.
Zakres nadzorowanych robót obejmuje:
ROBOTY ZIEMNE
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
ROBOTY CIESIELSKIE
POKRYCIE DACHU
o TYNKI WEWNĘTRZNE
o UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
o ROBOTY MALARSKIE
. STOLARKA DRZWIOWA
. INSTALOWANIE OKIEN
. TERMOIZOLACJE, ELEWACJE
. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
Wartość nadzorowanych robót: 278 103,00 PLN.
2. Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice.
Wykonawca robót zobowiązany jest do nadzorowania wszystkich robót określonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które nie mają odzwierciedlenia w
przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę
Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę budowy w zakresie nadzoru inwestorskiego w
branżach: ogólnobudowlana przez uprawnionych inspektorów nadzoru.
Zakres nadzorowanych robót obejmuje:
o Malowanie elewacji oraz naprawa ubytków
o Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
o Wymiana stolarki okiennej
o Wymiana stolarki drzwiowej
o Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu
o Roboty rozbiórkowe
Wartość nadzorowanych robót: 149 900,00 PLN

Dokument nr: KI.271 .P.9.2019

Składanie ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli należy złożyć w następujący sposób:
1) W zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 6)
2) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Fredropol. 37-734 Fredropol 15,
Termin złożenia oferty - do dnia 23 maja 2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
1. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa".
Nie krócej niż do czasu zakończenia zadania tj. 30 grudnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia robót maj 2019 r.
2. ,,Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice".
Nie krócej niż do czasu zakończenia zadania tj. 30 sierpnia 2019 r.
Termin rozpoczęcia robót maj 2019 r.

Wymagania:
4. Termin płatności:
Do 30 dni od otrzymania faktury (zgodnie ze wzorem umowy).
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku
pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla
składających ofertę tylko na ich wniosek.

Uwagi:
6. Podstawa wyboru oferty:
Kryteria oceny ofert: cena 100 %.

Kontakt:
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Sebastian Kątek
Kierownik Referatu Inwestycji
tel. (16) 671 98 18 w.36
skatek@fredropol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.