Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa/przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa/przebudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 74 58 101, fax 85 74 58 113, tel. 85 / 74 58 142, tel. 85 74 58 148
sekretariat@wobi.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - dalej zwaną ,,Zamawiającym", na podstawie § 20 ust.l
,,Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w sytuacji braku obowiązku stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" - dalej zwanym ,,Regulaminem",
zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na
Budowę/przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sinej w Białymstoku
Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bip.wobi.pl w zakładce
Przetargi; Zamówienia sektorowe.
Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego-
bip.wobi.pl w zakładce Przetargi; Zamówienia sektorowe oraz dodatkowo ogłoszenie na tablicy
ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ul. Młynowej 52/1.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o Budowę/przebudowę sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR 17 d - 90 mm
L - ok. 135,0 m
o przebudowę odcinków przyłączy wodociągowych w pasie drogowym z rur PE d-32 mm
szt. 3 Lc ok. - 8,0 m,
o przełączenie istn. przyłączy wodociągowych z wymianą węzłów wcięciowych szt. 6,
o przebudowę przyłącza wodociągowego z rur PE d- 32x2,0 mm ok. 16,0 m
o demontaż istniejącego wodociągu z rur st. oc zgodnie z projektem.
Uwaga !!
1. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.
2. Zamawiający przekaże kompletne zasuwy wodociągowe wszystkich średnic (wraz z obudową i
skrzynką) oraz hydranty.
3. Wykonawca dostarczy wszystkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania zadania.
Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym Dyrektywę Rady
89/106/EWG, zapisom w STWiORB i pochodzić z krajów będących stronami -
sygnatariuszami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie
zamówień rządowych (GPA),
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i
urządzeń, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą opracowaną w jasnej, przejrzystej formie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmującą wykonanie Robót, wykazującą dokładne
rozmieszczenie, wymiary oraz szczegóły wykonanych prac, dokumenty potwierdzające jakość
materiałów oraz dokumentację geodezyjną wraz z oświadczeniem geodety i dostarczy
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w ośrodku
geodezyjnym.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 5 (pięć) lat licząc od dnia protokolarnego
odbioru całości robót.
6. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia
upoważniające do rozpoczęcia i ukończenia prac.
7. Wykonawca zrealizuje na własny koszt i własnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewłaściwym
oznakowaniem terenu robót od dnia przekazania terenu budowy.
8. W przypadku roszczeń związanych z wykonaniem/niewłaściwym wykonaniem robót
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowiązek zaspokoić roszczenia właścicieli
nieruchomości, na której prowadzono roboty.
9. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
10. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanały,
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących
uszkodzić istniejące instalacje.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, są konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych.
12. W zakresie wykonania i kosztów Wykonawcy jest aktualizacja projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia prowadzonych robót oraz odbudowa nawierzchni po wykonaniu prac.
13. Wykonawca ponosi koszt wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z mapą
poinwentaryzacyj ną.
14. Rozliczenie robót ryczałtowe po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji
powykonawczej.

Dokument nr: TI - XV / 811 / 2019

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu
03 czerwca 2019 r. o godz.10;05 (ul. Młynowa 52/L Dział Inwestycji - niski budynek, nok, nr 5).

Specyfikacja:
15. Dokumentacja projektowa opracowana została przez FALKON Andrzej Falkowski 15-032
Białystok, ul. Wróbla 10, Dokumentacja projektowa ( w wersji papierowej ) jest dQ_wglądu w
siedzibie Zamawiającego ul. Młynowa 52/1 Dział Inwestycji, pokój 404, w godz. 7:30-14:30
lub do pobrania ze strony bip.wobi.pl

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku,
ul. Młynowa 52/1 do dnia 03 czerwca 2019 r. do godz. 10;00.
Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w dwóch zamkniętych kopertach :
- kopertę zewnętrzną należy opisać w następujący sposób:
Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
15 - 404 Białystok
ul. Młynowa 52/1
z dopiskiem
,,Budowa/przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sinej w Białymstoku "
Nic otwierać przed godz. 10;05 dnia 03 czerwca 2019 r.
- na kopercie wewnętrznej należy wpisać nazwę oraz adres Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 30 października 2019r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ
WYKONAWCY, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu :
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania
wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału
w postępowaniu.
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału
w postępowaniu.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie
przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że
powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału
w postępowaniu.
2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą
podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania
danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 w/w Regulaminu. Oferta wykonawcy
wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej oraz wykazaniu braku podstaw do
wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - zał. Nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia/SIWZ
3) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega
wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do Ogłoszenia/SIWZ.
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim,
na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym
atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone
na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte,
ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany wykonawca zastrzegł nie później
jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 późn.
zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną
cześć oferty, opisaną klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez
Zamawiającego".
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest),
jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak
i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem
niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.
Faks Zamawiającego -85/74 58 113
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU
1. Cena 95%
2. Okres gwarancji 5 %
ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do
ogłoszenia/specyAkacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne
jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny
należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w
ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający
nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.
Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:
wartość brutto oferty najtańszej
Ocena oferty X = wartość brutto oferty ocenianej x 100 x 95%
UWAGA: Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu
przetargowym najkorzystniejsza do udzjelenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu).
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi
dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty
oraz zachowanie pisemnych dowodów/np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu)
oferty.
ad. 2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,, okres gwarancji", Zamawiający zastosuje
następujące wyliczenie:
Gwarancja 5 lat - 0 pkt ( minimalny okres gwarancji).
Gwarancja 6 lat - 2,5 pkt
Gwarancja 7 lat - 5 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza.
WADIUM
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
VII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA
UMOWY
Zamawiający niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce
podpisania umowy.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.
X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt.
6 i 7 Regulaminu.
XI. PROTEST
1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni
ustalone przez siebie w niniejszym Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
lub Ogłoszenia zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia
pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego
a. opisu przedmiotu zamówienia,
b. opisu kryteriów oceny ofert,
c. odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania,
d. wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej wykonawca dowidział się lub mógł
dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu zamawiającego w
zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie
ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia
(wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.
XII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia lub Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku
Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej bip.wobi.pl bez ujawnienia źródła zapytania w terminie nie dłuższym niż na 4 dni
przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub/i Ogłoszenia.
Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i/lub Ogłoszenia, Zamawiający
zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej bip.wobi.pl.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia łub Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie
wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
O unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty. Dodatkowo informacje te
zamieści na stronie internetowej bip.wobi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY W/W REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU
CYWILNEGO.
XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Ważniejsze postanowienia umowy:
o realizacja : do dnia 30 października 2019r.
o kary umowne :
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :
? w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego -
20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto
? za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy - 0,2 % wartości umownego
wynagrodzenia brutto,
? za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dostawy - 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
? za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest
zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - 0,2 % wartości wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało
nastąpić usunięcie wady.
2. Strony zastrzegą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych szkód.
3. Strony dopuszczą możliwość zaniechania naliczania kar umownych na zasadach
określonych w osobnym porozumieniu.
4. W razie obowiązku uiszczenia przez Wykonawcę kary umownej, jej wysokość może
być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
o płatność trzykrotna :pierwsze dwie faktury zostaną wystawione po wykonaniu każdych
kolejnych 40 % zakresu finansowego robót, faktura trzecia wystawiona po wykonaniu przez
Wykonawcę całości zadania i jego protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego;
o faktury płatne w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

Uwagi:
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Kontakt:
Faks Zamawiającego -85/74 58 113
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są :
o Łukasz Gajda - tel. 85 / 74 58 142 e-mail: lgajda@wobi.pl: - sprawy formalne
o Bożena Achremczyk - tel. 85 / 74 58 148 e-mail: bachremczyk@wobi.pl: - sprawy techniczne

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.