Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty malarskie

Przedmiot:

Roboty malarskie

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Zdunach
ul. Łacnowa 26
63-760 Zduny
powiat: krotoszyński
tel. 62 7215513
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zduny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty malarskie w Szkole Podstawowej w Zdunach"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie II piętra oraz zaplecze sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zdunach - zgodnie z załączonym przedmiarem i zakresem robót - załącznik nr 4 (przedmiar stanowi charakter pomocniczy).
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DLA ZADANIA ROBOTY MALARSKIE
NA II PIĘTRZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZDUNACH ORAZ ZAPLECZU SALI GIMNASTYCZNEJ
1/ II PIĘTRO
Zakres robót:
- przygotowanie do malowania oraz częściowo zmycie powierzchni do malowania
- zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania farbami emulsyjnymi
- w klasie nr 26 wklejenie siatki oraz szpachlowanie połączeń płyt stropowych na suficie
- malowanie dwukrotne wszystkich sufitów farbą białą - produkt referencyjny technicznie dekoral
- malowanie dwukrotne wszystkich ścian farbą kolorową zmywalną ścian powyżej lamperii - produkt referencyjny technicznie dekoral oraz w całości gabinetu wicedyrektora oraz pielęgniarki
- malowanie tapetą natryskową lamperii wszystkich pomieszczeń
- malowanie dwukrotne farbą olejną brudników przypodłogowych uprzednio malowanych
- malowanie dwukrotne farbą olejną obustronnie drzwi oraz ich futryn
2/ ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ - PARTER ORAZ I PIĘTRO BEZ SZATNI ORAZ SANITARIATÓW
Zakres robót:
- przygotowanie do malowania oraz częściowo zmycie powierzchni do malowania
- zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania farbami emulsyjnymi
- usunięcie starej farby olejnej na lamperiach w pomieszczeniach siłowni oraz sali bilardowej
- malowanie dwukrotne wszystkich sufitów farbą białą - produkt referencyjny technicznie dekoral
- malowanie dwukrotne wszystkich ścian farbą kolorową zmywalną ścian oraz powyżej lamperii w siłowni i sali bilarda - produkt referencyjny technicznie dekoral
- malowanie tapetą natryskową lamperii pomieszczeń siłowni oraz sali bilardowej
- zabezpieczenie lakierem bezbarwnym lamperii uprzednio malowanych emulsją
- malowanie dwukrotne farbą olejną obustronnie drzwi oraz ich futryn
- wykonanie zabudowy rur co w pomieszczeniu sali bilarda
- malowanie farbą olejną balustrad oraz desek wykończeniowych na balustradach
3/ UWAGI OGÓLNE
- wszystkie użyte nazwy materiałów oznaczają produkty równomierne jakościowo o nie gorszych parametrach technicznych niż przywołane
- wymienione w pozycjach roboty są robotami podstawowymi, roboty pomocnicze jak np. użycie drabin, rusztowań stanowią koszty pośrednie robót

Dokument nr: SP.350.2.2019 .LK

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi 15 minut po upływie terminu składania ofert w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zdunach,
Wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Szkoły Podstawowej w Zdunach oraz na stronie internetowej pod adresem: http://spzduny.pl/?page_id=821.

Składanie ofert:
6. Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2019 roku o godz. 1000 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zdunach.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.07.2019 r. - 20.08.2019 r.

Wymagania:
III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w punkcie III - załącznik nr 2 do oferty.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Parafowany projekt umowy - załącznik nr 3 do oferty.
4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do oferty.
V. Ocena ofert, oraz miejsce i termin składania ofert:
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena - 90 %
gwarancja - 10 %
3.Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
5. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: ,,Oferta na Roboty malarskie w Szkole Podstawowej
w Zdunach".
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kontakt:
VI. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
mgr Andrzej Hejdysz - Dyrektor Szkoły w Zdunach - tel. 62 7215513

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.