Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zadanie 1 ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Zadanie 2: Remont...

Przedmiot:

Zadanie 1 ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Zadanie 2: Remont oznakowania pionowego

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
powiat: pucki
tel. 058 6732096 w. 40, faks 586 732 737
ugpuckinwest@pro.onet.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: 7 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie 1 ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - Błądzikowo" Zadanie 2: Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10
Zadanie 1: ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - Błądzikowo" obejmuje m.in.: 1. Wykonanie wykopów istniejących mas ziemnych - 2200 m3 2. Wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego gr. 25cm - 5456 m2 3. Wykonanie podbudowy ciągu pieszo - rowerowego gr. 15cm - 4966 m2 4. Wykonanie podbudowy zjazdów gr. 15cm - 217 m2 5. Wykonanie podbudowy chodnika gr. 15cm - 26 m2 6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 4cm - 4966 m2 7. Wykonanie nawierzchni zjazdów, warstwa ścieralna gr. 4cm - 217 m2 8. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 26 m2 9. Wykonanie trawników - 7022 m2 10. Docelowa organizacja ruchu - oznakowanie drogowe 4 x C-16/13 Uwaga: W cenie oferty nie ujmować oznakowania szlaku rowerowego i zdjęcia znaków. Ująć tylko oznakowanie drogowe ścieżki rowerowej tj. 4 znaki typ C-16/13. 11. Umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej inwestycji od chwili rozpoczęcia robót budowlanych, a po zakończeniu robót tablicy pamiątkowej minimalne wymiary tablicy - 80 x 120 cm. wzór tablicy dostępny na stronie o adresie: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu Przedmiotowa inwestycja zapewni dostępność dla wszystkich użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych. Zadanie 2: ,,Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10" obejmuje m.in.: zakup i montaż nowego oznakowania pionowego ścieżek rowerowych, demontaż starego oznakowania. Projekt graficzny znaków przed montażem należy uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim Departament Turystyki za pośrednictwem Gminy Puck

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: ,,Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - Błądzikowo"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wykonanie wykopów istniejących mas ziemnych - 2200 m3 2. Wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego gr. 25cm - 5456 m2 3. Wykonanie podbudowy ciągu pieszo - rowerowego gr. 15cm - 4966 m2 4. Wykonanie podbudowy zjazdów gr. 15cm - 217 m2 5. Wykonanie podbudowy chodnika gr. 15cm - 26 m2 6. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna gr. 4cm - 4966 m2 7. Wykonanie nawierzchni zjazdów, warstwa ścieralna gr. 4cm - 217 m2 8. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm - 26 m2 9. Wykonanie trawników - 7022 m2 10. Docelowa organizacja ruchu - oznakowanie drogowe 4 x C-16/13 Uwaga: W cenie oferty nie ujmować oznakowania szlaku rowerowego i zdjęcia znaków. Ująć tylko oznakowanie drogowe ścieżki rowerowej tj. 4 znaki typ C-16/13.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 ,,Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10" obejmuje m.in.: zakup i montaż nowego oznakowania pionowego ścieżek rowerowych, demontaż starego oznakowania. Projekt graficzny znaków przed montażem należy uzgodnić z Urzędem Marszałkowskim Departament Turystyki za pośrednictwem Gminy Puck.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45111200-0,45233220-7

Dokument nr: 550119-N-2019, IZP.RB.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gmina.puck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub posłańca lub kuriera.
Adres:
Gmina Puck ul. 10 Lutego 29 84-100 Puck

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy zadania 1 - Wykonawca wykaże - że skieruje do realizacji zamówienia, tj.: kierownika budowy/robót posiadającego właściwe uprawnienia budowlane - w specjalności drogowej. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 Ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 1) punkcie 11.2.1. ppkt 1)składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że: a) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w pkt. 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Dotyczy zadania 1
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.