Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów do badań przemysłowych 1

Przedmiot:

Dostawa materiałów do badań przemysłowych 1

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enovio Sp. z o.o
ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
powiat: Warszawa
609 660 109
zamowienia@enovio.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186262
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów do badań przemysłowych - cz. 1
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materiałów do badań przemysłowych - cz. 1.
Cel zamówienia
W związku z realizacją projektu pt.: ,,Prace badawczo-rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej", oraz obowiązkiem stosowania zasad konkurencyjności, Enovio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów do badań przemysłowych - cz. 1. Projekt realizowany jest w ramach umowy RPMA.01.02.00-14-9532/17, Priorytet I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie: 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materiałów do badań przemysłowych - cz. 1, tj. materiałów eksploatacyjnych, komponentów i półfabrykatów do prototypowania (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2).

CPV: 44170000-2

Dokument nr: 1186262, En/9532/2019/1

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być złożona:
1) W postaci elektronicznej na adres: zamowienia@enovio.pl lub
2) W postaci papierowej na adres: Enovio Sp. z o.o. ul. Puławska 457 02-844 Warszawa
Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: ,,Oferta do zapytania ofertowego nr En/9532/2019/1".
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Karczew
Harmonogram realizacji zamówienia
30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Potencjał techniczny
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Warunki zmiany umowy
Nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta zgodnie z załączonym wzorem
Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załączonym wzorem
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena - 100 pkt. (100%)
W zakresie kryterium cena najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według poniższego wzoru:
C = Cmin/Coferty x 100;
Gdzie
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium cena
Cmin - najniższa cena całkowita netto ze wszystkich cen netto zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Coferty - cena całkowita netto oferty badanej
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (otrzyma największą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów zawarcie umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a dostawcą, polegające
w szczególności na:
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia oferenta. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ENOVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Puławska 457
02-844 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223794780
Fax
223794780
NIP
5213658938
Tytuł projektu
Prace badawczo - rozwojowe firmy Enovio Sp. z o.o. dotyczące sfery Smart Cities, ukierunkowane na opracowanie koncepcji innowacyjnego kosza na śmieci, wpływającego na zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
Numer projektu
RPMA.01.02.00-14-9532/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mirosław Wójtowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
609 660 109

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.