Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Weryfikacja stanu technicznego budynku

Przedmiot:

Weryfikacja stanu technicznego budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna
ul. Jana Pawła II 20
05-807 Podkowa Leśna
powiat: grodziski
tel.: 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
a.hein@podkowa-szkola.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Podkowa Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkołą Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej z siedzibą
w Podkowie Leśnej, ul Jana Pawła II 20 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na
weryfikacji stanu technicznego budynku (przeglądu) w rozumieniu art. 62 ust.l pki. 1 Ustawy Prawo Budowlane
w zakresie:
1. stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3. stanu technicznego przewodów kominowych (dymowe, spalinowe),
4. stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej,
5. stanu technicznego wentylacji mechanicznej,
6. stanu technicznego instalacji gazowej,
w następującej placówce oświatowej:
1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy ul. Jana Pawła II 20 05-807 Podkowa Leśna
Powierzchnia zabudowy 3470 m2 ,
powierzchnia użytkowa 4837 m2,
przegląd półroczny (weryfikacja stanu technicznego) do 30 maja 2019 r. oraz kolejny przegląd (weryfikacja
stanu technicznego) do 30 listopada 2019 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie usługi polegającej na przeglądzie półrocznym w rozumieniu art. 62 ust.l pkt. 1 Ustawy
Prawo Budowlane w zakresie:
1. stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2. sianu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3. stanu technicznego przewodów kominowych (dymowe, spalinowe),
4. stanu technicznego wentylacji grawitacyjnej,
5. stanu technicznego wentylacji mechanicznej,
6. stanu technicznego instalacji gazowej,
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy ul. Jana Pawła 11 20 05-807 Podkowa Leśna:
powierzchnia zabudowy 3470 m2 , powierzchnia użytkowa 4837 m2.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2019 r do godz. 14 w siedzibie zamawiającego Centrum Usług
Wspólnych Miasta Podkowa Leśna 05-807 Podkowa Leśna
ul. Jana Pawła II 20 w sekretariacie lub na adres e-mail a.hein@podkowa-szkola.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadań:
do dnia 30 maja 2019 r., dla półrocznej weryfikacji stanu technicznego budynku (przeglądu) w Szkole
Podstawowej oraz do 30 listopada 2019 dla kolejnej weryfikacji stanu technicznego (przeglądu) w
Szkole.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego
- nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie jest prowadzone w trybie
konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania,
jawności i przejrzystości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia
Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
4. Niniejsze zapylanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
5. Potencjalni wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec zamawiającego w związku
z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w
szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego
wykonawcy.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Złożą formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami wykwalifikowanymi do
wykonania niniejszego zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu
o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
OPIS SPOSOBU PODANIA CENY:
1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto dla każdej z placówek oświatowych
osobno.
2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie
otwarta. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem
upływu jej składania.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.