Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja rowów otwartych

Przedmiot:

Konserwacja rowów otwartych

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel.15 643 34 20
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania: Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewicc, od ul. Staszica do
rzeki San i na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy ul. Działkowców i międzywalu
rzeki San w Stalowej Woli.
2. Opis przedmiotu zamówienia :
- Konserwacja rowu otwartego ( kolektor deszczowy zachodni ) os. Charzewice + rów
wzdłuż ul. Topolowej + rów od przepompowni przy ul. Ogrodowej do kolektora
deszczowego zachodniego >?' Stalowej Woli obejmująca :
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów,
pow. 25.126 m2
2) wykoszenie terenu pomiędzy rowem, a działkami rekreacyjnymi ROD ,,Sochy" wraz
z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów, pow. 10.800 nr
3) wykoszenie dna wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów,
pow. 4.773 m2
4) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,6- 1,9 m ), dl. 710 mb, gl. 20 em
5) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2- 1,5 m ), dł. 600 mb, gł. 10 em
6) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 0,8 - 1,1 m ), dł. 2.000 mb, gł. 10 em
7) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 0,4 - 0,7 m ), dł. 500 mb, gł. 10 em
8) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i śluzy wałowej o śr. 1,25 in, gł
zamulenia 1/3-86 mb
9) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,60 m, gł. zamulenia 1/3-18mb
10) udrożnienie przepustu rurowego o śr. 0,60 m, dł. 8 mb
- Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i rowu na os. Zasanie do
rzeki San obejmująca:
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów,
pow. 13.500 m2
2) wykoszenie dna wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy i chwastów,
pow. 2.650 m2
3) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2- 1,5 m ), dł. 1.240 mb, gł. 20 em
4) ręczne odmulenie dna rowu ( szer. 1,2- 1,5 m ), dł. 110 mb, gł. 40 em
5) usunięcie z dna rowu i skarp gęstych krzaków i podszycia - pow. 0,35 ha
6) ręczne oczyszczenie z namułu śluzy wałowej
Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców oraz terenów >>>>>> międzywalu
rzeki San wokół ROD Krokus w Stalowej Woli obejmująca :
1) dwukrotne wykoszenie skarpy wzdłuż zbiornika oraz nasypu na kolektorze kanalizacji
sanitarnej wzdłuż ul. Działkowców wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy
i chwastów, pow. 2.500 m2
2) trzykrotne wykoszenie umocnionej przeciwerozyjnie skarpy wzdłuż zbiornika przy
ul.Działkowców ( pomiędzy koroną skarpy, a terasą środkową ) wraz z wygrabieniem
i wywozem skoszonej trawy i chwastów, pow. 4.000 nr
3) dwukrotne wykoszenie skarpy pomiędzy garażami, a posesjami przy ul. Wałowej oraz
nasypu na kolektorze kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Działkowców wraz z
wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i chwastów, pow. 2.450 nr
4) trzykrotne wykoszenie terenów w międzywalu rzeki San wokół ROD Krokus wraz z
wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i chwastów, pow. 14.500 m2
5) ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku ( trzcina ) wraz z
wygrabieniem i wywozem skoszonej trzciny - 4.000 m2
- ug przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte o godz. 9.10 dnia 2019-05-24
w siedzibie Zamawiającego --
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć do godziny 9.00 dnia 2019-05-24
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 9,
37 - 450 Stalowa Wola, pokój nr 9.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia :
1. Konsenvacja zbiornika wodnego przy id. Działkowców ir Stalowej Woli - do 30.09.2019 n-g
harmonogramu : pierwsze wykoszenie terenów u- międzywału rzeki San wokół ROD Krokus
oraz umocnionej skarpy przy zbiorniku do 5.06.2019. pierwsze okoszenie terenu
pozostałych skarp i nasypu do 15.06.2019, druzie terenów w międzywalu rzeki San wokół
ROD Krokus oraz umocnionej skarpy przy zbiorniku do 31.07.2019, wykoszenie trzciny ze
zbiornika pomiędzy 16.08.2019, a 31.08.2019. trzecie wykoszenie terenów w międzywalu
rzeki San wokół ROD Krokus oraz umocnionej skarpy przy zbiorniku oraz druzie
wykoszenie terenu pozostałych skarp i nasypu pomiędzy 16.09.2019. a 30.09.2019 )
2. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i rowu na os. Zasanie do rzeki
San - do 10.07.2019
3. Konserwacja rowu otwartego ( kolektor deszczowy zachodni ) w os. Charzewice + rów
wzdłuż ul. Topolowej + rów od przepompowni przy ul. Ogrodowej do kolektora
deszczowego zachodniego w Stalowej Woli - do 31.08.2019, ir tym : wykoszenie terenu
pomiędzy rowem, a działkami rekreacyjnymi ROD ,,Sochy " do 15.06.2019

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o
przyjęte kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia :
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.
prowadzenia robót w zakresie melioracji wodnych
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Wykonawcy zostaną dopuszczeni do szczegółowego rozpatrzenia ofert jeżeli spełnią
następujące warunki:
1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizowali prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia ( melioracje wodne ) o wartości co najmniej 60.000 zł rocznie i
udokumentują to dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
2. prowadzą działalność z zakresu objętego zamówieniem
3. posiadają kadrę techniczną ( min. jedna osoba ) z uprawnieniami i kwalifikacjami do
prowadzenia robót w zakresie melioracji wodnych
4. zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji
5. treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać wymogom niniejszego zapytania
ofertowego
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY";
2) do oferty winien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę na
podstawie przedmiaru robót, będącego załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego
3) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez
wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie ( kadra
techniczna ) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót
w zakresie melioracji wodnych ( wykaz kadry i ksero ich uprawnień )
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót z zakresu melioracji
wodnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie należycie
4) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania;
5) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
6) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą
szczegółową, obliczonego według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze
należy podać swoją cenę jednostkową oraz jej pełną kalkulację (poza pozycjami, gdzie
jako postawę wyceny wskazano kalkulację indywidualną). Wartość robót powinna być
iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej cenie jednostkowej.
Równocześnie Zamawiający informuje, że nie wyznacza miejsca na składowanie
skoszonej trawy, chwastów i innych odpadów roślinnych, a obowiązkiem wykonawcy
jest utylizacja w/w odpadów roślinnych, jak również utylizacja zebranych innych śmieci
i odpadów komunalnych na jego własny koszt i jego staraniem
7) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
8) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,, Zapytanie ofertowe dla zadania pn.
Konserwacja rowów otwartych na os. Charzewice, od ul. Staszica do rzeki San i
na os. Zasanie oraz zbiornika wodnego przy ul. Działkowców i w międzywalu rzeki
San w Stalowej Woli. Nie otwierać do dnia 2019-05-24 g.9.00"
8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Andrzej Wojtaś
2) Dariusz Pakuła
9. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy, który należy wypełnić i dołączyć do oferty
2. Wzór umowy
3. Przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy, który
winien być dołączony do oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.