Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4090z ostatnich 7 dni
14069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja okresowa potoku

Przedmiot:

Konserwacja okresowa potoku

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel.15 643 34 20
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zadania: Okresowa konserwacja potoku Jelonek oraz rowów otwartych na os.
Hutnik II oraz os. Swoły w Stalowej Woli.
2. Opis przedmiotu zamówienia : Konserwacja okresowa potoku Jelonek obejmująca :
Etap I ( realizacja w okresie do 22.06.2019, z wyjątkiem pkt 3 który winien być realizowany do
15.08.2019 i pkt 8, który winien być realizow any w sposób ciągły do końca terminu umowy tj.
30.09.2019 )
- Roboty melioracyjne na potoku Jelonek :
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i chwastów, dl. 2500 mb szer. 6 m
--pow. 15.000 m2
2) hakowanie roślin przy zarośnięciu powierzchni lustra do 60% - 2000 itr
3) wykonanie opasek podwójnych z kiszki faszynowej o śr. 20 + 20 em, ir gruncie kat. Ul,
sposobem ,,z brzegu " - 64 m
4) ręczne odmulenie dna potoku, dl. 800 mb, gl. 20 em, pow. 650 nr
5) ręczne odmulenie dna potoku, dl. 1.700 mb, gl. 10 em, pow. 1.700 nr
6) ręczne usuwanie namułu z cieków o gl. do 1,5 m i szer. dna 1,2 - 1,5 rn, warstwą 40 em,
pow. 150 nr
7) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1,00 m, gl. zamulenia 1/2 - 18mb
8) ścinanie i karczowanie krzaków na skarpach - 0,1 ha
9) wywóz zebranego namułu, skoszonej trawy oraz przedmiotów wydobytych z potoku na odl.
5 km
10) rozbieranie/ na bieżąco - co 3 - 4 dni lub niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym od
Zamawiającego ) tam i spiętizeń tworzonych na potoku przez bobry
Roboty melioracyjne na rowie otwartym na os. Swoły ( wzdłuż ogrodzenia Elektrowni
Stalowa Wola )
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem skoszonej trawy i chwastów, dl. 2500 mb szer. 6 m
- pow. 1.760 nr
2) wywóz skoszonej trawy oraz przedmiotów wydobytych z rowu na odl. 5 km
- Roboty melioracyjne na rowie od ul. Sosnowej na os. Hutnik II
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i chwastów, dl. 400 m,
szer. 8 m -- pow. 3.200 nr
2) hakowanie roślin przy zarośnięciu powierzchni lustra do 30% - 400 nr
3) ręczne odmulenie dna równi, dl. 400 m, gl. 10 em- pow. 400 nf
4) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1 m, gl. zamulenia 1/3 - 12 mb
Etap II (realizacja w okresie m-ca września 2019 r,, na podstawie dyspozycji zamawiającego)
Roboty melioracyjne na potoku Jelonek, na rowie od ul. Sosonowej na os. Hutnik II oraz
rowie na os. Swoły
1) wykoszenie skarp wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i chwastów- - pow.
19.960 nf
2) hakowanie roślin przy zarośnięciu powierzchni lustra do 60 %>- 2.000 nf
- vrg przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte o godz. 9;10 dnia 2019-05-24
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć do godziny 9;00 dnia 2019-05-24
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 9,
37 - 450 Stalowa Wola, pokój nr 9.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia : 30.09.2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte
kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia :
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.
prowadzenia robót w zakresie melioracji wodnych
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Wykonawcy zostaną dopuszczeni do szczegółowego rozpatrzenia ofert jeżeli spełnią
następujące warunki:
1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zrealizowali prace odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia ( melioracje wodne ) o wartości co najmniej 30.000 zł rocznie i
udokumentują to dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
2. prowadzą działalność z zakresu objętego zamówieniem
3. posiadają kadrę techniczną ( min. jedna osoba ) z uprawnieniami i kwalifikacjami do
prowadzenia robót w zakresie melioracji wodnych
4. zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji
5. treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać wymogom niniejszego zapytania
ofertowego
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY";
2) do oferty winien być dołączony kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę na
podstawie przedmiaru robót, będącego załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego
3) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie przez
wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie ( kadra
techniczna ) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót
w zakresie melioracji wodnych ( wykaz kadry i ksero ich uprawnień )
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót z zakresu melioracji
wodnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie należycie
4) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania;
5) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
6) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; cenę
oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą
szczegółową, obliczonego według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze
należy podać swoją cenę jednostkową oraz jej pełną kalkulację (poza pozycjami, gdzie
jako postawę wyceny wskazano kalkulację indywidualną). Wartość robót powinna być
iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej cenie jednostkowej.
Równocześnie Zamawiający informuje, że nie wyznacza miejsca na składowanie
skoszonej trawy, chwastów i innych odpadów roślinnych, a obowiązkiem wykonawcy
jest utylizacja w/w odpadów roślinnych, jak również utylizacja zebranych innych śmieci
i odpadów komunalnych na jego własny koszt i jego staraniem
7) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
8) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: ,, Zapytanie ofertowe dla zadania pn.
Okresowa konserwacja potoku Jelonek oraz rowów otwartych na os. Hutnik II oraz
os. Swoły w Stalowej Woli. Nie otwierać do dnia 2019-05-24 g.9;00"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.