Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowalnych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowalnych

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
powiat: Warszawa
tel(+48 22) 695 36 00
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na rozbiórce:
1) budynku obróbki cieplnej ,,HARTOWNI" zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/17; 27/5 w Radomiu.
2) Przybudówki A, Przybudówki B, Przybudówki C, Przybudówki D, Przybudówki E (EFCO) do budynku głównego dawnej Fabryki Broni Łucznik, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 27/5, 27/6, 27/8, 27/10 w Radomiu.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 8. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, CBF, wejście ,,C".

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wskazany w Rozdziale I. Ogłoszenia. Na kopercie należy wpisać:,,Oferta na wykonanie rozbiórek budynków obróbki cieplnej "Hartowni" oraz przybudówek do budynku głównego dawnej Fabryki Broni Łucznik w Radomiu
ZN/SSE/29/2019/OTR
Nie otwierać przed ..................... 2019 r. godz. ...........
(należy wpisać odpowiednią datę i godzinę)
4. Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do recepcji ARP S.A., a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę.

Wymagania:
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wynikające z zakresu umowy (zgodnie z postanowieniami § 17 wzoru umowy). W przypadku zatrudnienia osób wykonujących roboty na warunkach wynikających z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, wskazał osoby zatrudnione na umowę o pracę, które będą brały czynny udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia, szczegółowy opis wymagań zawiera Wzór Umowy.
5. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie zawiadomienie, oznakowane będzie tak samo jak koperta oferty z dopiskiem "Zmiana" lub "Wycofanie".
6. Oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 1- 3 Ogłoszenia powyżej.
7. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją Wykonawcy niezwłocznie.
9. Zamawiający informuje, że dostęp do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. możliwy jest po uprzednim wylegitymowaniu się w Recepcji.
10. Zamawiający publikuje niezwłocznie na www.bip.arp.pl informację z otwarcia ofert, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XIV. ust. 9 niniejszego Ogłoszenia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
77 1240 6247 1111 0000 4975 2430
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
4. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, , gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych - złożenie wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data).
5. Dokument wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego bezproblemowe odłączenie przez Zamawiającego bez naruszenia całości oferty.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów Ogłoszenia dotyczące wadium, do wysokości
gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej.
7. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia;
3) postępowanie unieważniono lub zamknięto bez dokonania wyboru oferty.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty (pkt. 3). W przypadku nie podpisania Formularza oferty przez osobę/osoby upoważnioną Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu kwoty wpłaconego w pieniądzu wadium na rachunek bankowy Wykonawcy, z którego zostało one wpłacone.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.