Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy, śrubunków z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy, śrubunków z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Spółka z o.o
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
tel. 58 6741566 faks 58 6741544
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa opisanych niżej wodomierzy, śrubunków z uszczelkami, przedłużników i uszczelek do wodomierzy do siedziby Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,EKOWIK" Sp. z o. o,
1. Wodomierze objętościowe suchobieżne - R 160: DN 20, Q3 2,5 o długości 130 mm - 1270 szt.
2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 160: DN 25, Q3 6,3 o długości 260 mm - 50 szt.
DN 40, Q3 16 o długości 300 mm - 5 szt.
3. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche - R 315: DN 50, Q3 25 o długości 270 mm - 2 szt.
4. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika - R 100: DN 50, Q3 40 o długości 200 mm - 2 szt.
5. Srubunki z uszczelkami do wodomierzy: DN 20- 100 kpl.
DN 25 - 10 kpl. DN 40 - 4 kpl.
6. Przedłużnik
L- 60 DN 20- 15 szt.
7. Uszczelki do wodomierzy: DN 20 - 3 000 szt.
2. Wodomierze muszą spełniać następujące warunki techniczne:
1. Wodomierze objętościowe R 160 w każdej pozycji zabudowy
DN 20, Q3 2,5 G 1 o długości 130 mm
2. Wodomierze jednostrumieniowe ekstra suche, R 160 w poziomej pozycji zabudowy w średnicach: DN 25, DN 40, DN 50,
- DN 25, Q3 3,5 G11/4 o długości 260 mm
- DN 40, Q3 10 G2 o długości 300 mm
- DN 50, Q3 25 o długości 270 mm
3. Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika, R 100
- DN 50, Q3 40 o dł. 200 mm
3. Wymagania szczegółowe:
WODOMIERZE -wodomierze muszą być zgodne z:
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr. 209/2007 poz.1512 i 1513)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej Przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5/2008 poz. 29) oraz powinny posiadać wymagane normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154);
-wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z w/w dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym; -wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (załączyć do oferty); -konstrukcja wodomierzy suchobieżna (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak bypassu i śruby kalibracyjnej;
-wodomierze niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem UO DO; -liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne, odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką (dopuszcza się klapki wykonane z tworzywa sztucznego); -zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°;
-materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową; -korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;
-przyłącza wodomierzy (długości, gwinty, kołnierze) muszą być zgodne z SIWZ, nie dopuszcza się stosowania przedłużek oraz redukcji;
-wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszenia jego cech legalizacyjnych) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych pracujących w standardzie Cyble: nadajnika impulsów, modułu radiowego w systemie dwukierunkowym w wolnym paśmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzystujących magnesy stałe, hallotrony i kontaktrony oraz urządzeń czułych na światło; -każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego; -w celu rzetelnego wypełnienia obowiązków wynikających z warunków gwarancji Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej producenta wodomierzy zobowiązany jest dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji wystawione przez polskiego członka grupy kapitałowej producenta.
UWAGA:
Ilość i termin dostaw będą uzgadniane na bieżąco biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Zamawiającego.

CPV: 38421100-3

Dokument nr: 4/DT/2019

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 30 maja 2019 roku godz.13.30.
Miejsce otwarcia ofert: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o. ul. Droga Chłapowska 21 84-120 Władysławowo sala konferencyjna pokój 114 .

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert: 30 maja 2019 roku godz.13.15
Miejsce składania ofert: Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o. ul. Droga Chłapowska 21 84-120 Władysławowo sekretariat pokój 110.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2019r.

Wymagania:
Termin realizacji uzgadnianych na bieżąco zamówień nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia wpływu zamówienia do Wykonawcy.
Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące licząc od daty dostawy wodomierzy. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we WZORZE UMOWY stanowiącym integralną część SIWZ.
4. Rodzaj zamówienia: dostawa.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
V. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Wadium:
Nie jest wymagane.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Nie jest wymagane.
VI. PROCEDURA.
1. Tryb udzjelenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
2. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie:
cena - 100 %
3. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"EKOWIK" sp. z o.o.,
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo,
dokument bezpłatny

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.