Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa wałów i pompowni

Przedmiot:

Obsługa wałów i pompowni

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
powiat: Warszawa
krzysztof.maraszkiewicz@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa wałów i pompowni na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Numer referencyjny: WA.ROZ.281.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i usługi związane z utrzymaniem wałów w rejonie rzek Wisły, Wyżnicy, Chodelki, Kamiennej oraz 9 szt. pompowni znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu, które podzielono na 9 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompownia Linów, pompownia Nowe, pompownia Popów oraz wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Annopolu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lewy wał rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Annopolu.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Organizacyjne i techniczne zabezpieczenie przerzutu wody przepompowniami przeciwpowodziowymi.

2. Wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły o długości 32,28 km wraz z budowlami hydrotechnicznymi.:

A. Wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły, w tym:

a.) Lewy wał rzeki Wisły (19,8 km):

-- Odcinek Linów-Maruszów w km 2+650 - 5+550 wraz z przepustami w km 5+150, 5+200,

-- Odcinek Maruszów- Nowe w km 0+000 - 5+250 wraz z przepustami w km 5+200,5+150,

-- Odcinek Wesołówka - Sulejów 0+000 - 2+550 wraz z przepustami w km 2+500,

-- Odcinek Dorotka - Ostrów 2+550 - 11+650 wraz z przepustami w km 10+170 i 10+850.

b.) Prawy wał rzeki Wisły(12,48 km):

-- Odcinek Basonia - Rybitwy 0+000 - 4+300,

-- Odcinek Kopiec - Popów w km 0+000 - 8+180 wraz z przepustami w km 7+980, 8+005.

B. Szlabany i zamknięcia wjazdowe:

1. Odcinek Linów-Maruszów w km 2+650 - 5+550

-- przejazdy: 3+600, 5+200.

2.Odcinek Maruszów- Nowe w km 0+000 - 5+250

-- przejazdy: 0 +600, 1+350, 2+500, 3+400, 5+200

3. Odcinek Kopiec - Popów w km 0+000 - 8+180

-- przejazdy: 0+000, 1+000, 2+000, 2+900, 3+600, 5+000, 6+900, 7+000, 7+900

4. Odcinek Wesołówka - Sulejów 0+000 - 2+550

-- przejazdy: 1+300, 2+000.

5. Odcinek Basonia - Rybitwy 0+000 - 4+300

-- przejazdy: 0+000, 0+400, 1+950, 4+300.

6. Odcinek Dorotka - Ostrów 2+550 - 11+650

-- przejazdy: 2+550, 3+450, 4+150, 4+450, 5+020, 5+800, 7+500, 8+150, 8+400,8+700, 9+300, 9+950, 10+100, 10+300, 10+700, 11+100, 11+650.

C. Kanały odpływowe:

-- przepompownia Linów, Nowe i Popów: kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do kanału odpływowego dł 100 m. co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie namułu i zanieczyszczeń z dna i skarp,

-- przepusty wałowe na wszystkich obiektach: co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie namułu i zanieczyszczeń z dna i skarp (średnio 100mb)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 373.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi w gm. Stężyca, oraz gm. Sieciechów na terenie Nadzoru Wodnego w Kozienicach

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prawy i lewy wał rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kozienicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wały przeciwpowodziowe o długości 30,612 km wraz z budowlami hydrotechnicznymi.

A. Wały przeciwpowodziowe, w tym:

1. prawy wał rzeki Wisły - 14,312 km (wraz z wałami poprzecznymi)

2. lewy wał rzeki Wisły - 16,300 km

B. Przepusty wałowe:

a. prawy wał rz. Wisły:

Przepust wałowy w km 0+240 (wał poprzeczny); 1200 mm×1500 mm;

L = 22,5 m,

-- przepust wałowy w km 9+560; 1200 mm × 1500 mm; L = 28,5 m,

-- bieżąca eksploatacja budowli spustowo-upustowej w m. Młynki km 0+850

-- bieżąca eksploatacja przepustu w wale poprzecznym w m. Stężyca w km 0+167.

b. lewy wał rz. Wisły:

-- przepust wałowy w km 5+856: O 1200 mm; L = 32,2 m,

-- przepust wałowy w km 11+145; 1200 mm × 1200 mm; L = 28,7 m.

C. Rogatki i szlabany wjazdowe:

1. prawy wał rz. Wisły w km 5+292, 8+262, 9+940, 10+570, 12+261, 0+165 (wał poprzeczny),

2. lewy wał rz. Wisły w km 1+365, 2+130, 3+720, 6+100, 7+680, 8+370, 9+530, 10+040, 11+280, 11+700, 12+730, 13+230, 13+900, 14+430, 15+450

D. Schody na wale:

1. prawy wał rz. Wisły w km 0+470, 0+865, 1+797, 4+258, 9+561, 10+000, 10+248, 14+155, 0+185 (wał poprzeczny),

2. lewy wał rz. Wisły w km 0+528, 1+135, 1+554, 2+286, 2+939, 3+017, 3+197, 3+292, 3+547, 4+053, 5+853, 11+145,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 636.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompownia Józefów Nad Wisłą oraz wał przeciwpowodziowy wsteczny rzeki Wyżnicy wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Kraśniku

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał rzeki Wyżnicy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kraśniku.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wał przeciwpowodziowy rzeki Wyżnicy - 2,370 km

B. Przepust wałowy:

-- wał wsteczny rzeki Wyżnicy:

-- przepust wałowy w km 0+714; O 800 mm; L = 20,0 m.

C. Szlabany wjazdowe:

-- Wał wsteczny rzeki Wyżnicy w km 1+650, 2+370

D. Kanały odpływowe:

Przepompownia Józefów Nad Wisłą (wał wsteczny rzeki Wyżnica) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rz. Wyżnicy (dł. 70mb) - co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp, usunięcie namułu z dna kanału

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 753.65 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Lipsku

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lipsku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wały przeciwpowodziowe:

a) prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły - odc. Wał Główny Wiślany Dolina Opolska w km 0+000 - 11+024

W tym:

-- przepust wałowy w km 6+620, 2 x O = 1,2m

-- przepust wałowy w km 9+367, 2 x O = 1,2m

-- przejazdy wałowe i zjazdy w km: 0+482, 1+642, 1+653, 2+089, 2+649, 2+741, 3+636, 4+569, 5+175, 5+694, 5+864, 6+417, 6+711, 7+821, 9+398, 10+706, 11+018

-- schody wałowe w km: 0+482 (na międzywale), 2+169 (obustronne), 3+799 (obustronne), 3+895 (obustronne),4+020 (obustronne),4+115 (obustronne),4+265 (obustronne), 4+685 (na zawale), 4+693 (na międzywale), 4+961 (na zawale), 4+965 (na międzywale), 5+240 (obustronne), 5+333 (na zawale), 5+553 (na zawale), 5+603 (na międzywale), 5+617 (na zawale), 5+649 (na zawale), 5+707 (na zawale), 6+607 (obustronne), 8+111 (obustronne), 9+057 (obustronne), 9+332 (obustronne), 10+351 (obustronne)

-- szlabany wałowe w km: 0+056, 0+470, 0+505, 1+005, 1+040, 1+640, 1+660, 2+105, 2+630,

b) prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły - odc. Wał Letni Radomski w km 0+000 - 3+300

W tym:

-- przepust wałowy w km 3+205,2 x O = 1,2m

-- przejazdy wałowe i zjazdy w km: 1+120, 1+815.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 096.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompownia Wilków I, pompownia Dobre i wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownie Wilków I i Dobre oraz wały rzeki Chodelki na terenie działania Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wały przeciwpowodziowe i groble przeciwpowodziowe, w tym:

1. rzeki Chodelki 16,185 km

B. Przepusty wałowe:

1. Wał wsteczny lewy rzeki Chodelka:

-- przepust wałowy w km 1+450; O 800 mm; L = 30 m,

-- przepust wałowy w km 2+900; O 800 mm; L = 25 m,

-- przepust wałowy w km 3+500; 2 x O 1200 mm; L = 38 m,

-- przepust wałowy w km 3+500; 2,70 x 1,20 m; L = 10 m.

2. Wał wsteczny prawy rzeki Chodelka:

-- przepust wałowy w km 1+042; 2 x O 800 mm; L = 20 m,

-- przepust wałowy w km 3+134; 2 x O 800 mm; L = 20 m.

3. groble wsteczne rzeki Chodelki

C. Szlabany wjazdowe:

Wał wsteczny lewy rzeki Chodelka w km 0+200, 0+390, 0+410, 0+750, 0+770, 1+120, 1+140, 2+320, 3+120, 3+600.

D. Kanały odpływowe:

-- przepompownia Wilków I (wał wsteczny lewy rzeki Chodelka) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rzeki Wrzelówka (dł. 100 mb) co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp,

-- przepompownia Dobre (wał wsteczny prawy rzeki Chodelka) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rzeki Chodelka (dł. 30 mb) - co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 092.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Ćmielów, Bodzechów, Ostrowiec Świętokrzyski

II.2.4)Opis zamówienia:

Teren Gminy Ćmielów

a) wały p.powodziowe rzeki Kamiennej - łączna dł. 7718 mb:

-- wał prawy w km 0+000 - 4+560

-- wał lewy w km 0+000 - 3+158

b) śluzy wałowe - 5 szt. z odpływami:

-- wał lewy: km 0+084 śluza nr 1 O 60.

Km 0+616 śluza nr 2 O 80,

Km 1+022 śluza nr 3 O 60,

Km 2+251 śluza nr 4 O 80,

Km 3+158 śluza nr 5 O 125

-- obsługa węzła wodnego (rurociąg) Grójec na rzece Ćmielówce

Teren Gminy Bodzechów

a) wały p.powodziowe rzeki Kamiennej - łączna długość wałów 7612 mb:

m. Bodzechów-Przyborów (t.j. od granicy gm. Ćmielów do jazu w Denkowie)

-- wał prawobrzeżny rz. Kamiennej w km 4+560 - 8+182 o dł. 3622 mb

-- wał lewobrzeżny rz. Kamiennej w km 3+158 - 7+148 o dł. 3990 mb

b) śluzy wałowe - 5 szt.z odpływami:

-- wał prawy: Nr 1 O 100 w km 4+570 - rzeka Jędrzejówka

Nr 3 O 80 w km 5+440

-- wał lewy: Nr 4 O 80 w km 4+130

Nr 5 2 O 100 w km 6+940 - ciek Denkowski

Nr 2 2 O 125 śluza kolejowa

Teren m. Ostrowiec Św.

a) wały p.powodziowe rzeki Kamiennej - łączna dł. 10 988 mb z czego przypada na:

-- m. Ostrowiec Św. - Denków-Romanów - wał prawy rz. Kamiennej w km 8+182 - 13+948 (od mostu w Denkowie do mostu kolejowego w Romanowie) - dł. 5766 mb

Ilość śluz wałowych - 2 szt. z odpływami

-- wał prawy: Nr 1 O 100 w km 10+786

Nr 3 O 100 w km 12+511

-- m. Ostrowiec Św. - Denków-Romanów - wał lewy rzeki Kamiennej w km 7+148 - 12+370 (od mostu w Denkowie do mostu kolejowego w Romanowie) - dł. 5222 mb

Ilość śluz wałowych - 3 szt. z odpływami

-- wał lewy: Nr 2 O 100 w km 9+986 - kanał Młynówka

Nr 4 O 50 w km 12+062 - kanał Młynówka

Nr 5 O 50 w km 12+300

b) - rzeka Modła z obwałowaniem w km 0+000 - 1+550 - wał lewy i prawy - dł. 3100 mb

c) - rzeka Szewnianka z obwałowaniem w km 0+000 - 1+360 - wał lewy i prawy - dł. 2720 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 063.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompownia Opatkowice i wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Puławach

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły i Kurówki na terenie działania Nadzoru Wodnego w Puławach

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wały przeciwpowodziowe, w tym:

-- rzeki Wisły - 41,876 km

-- rzeki Kurówki - 3,006 km

B. Przepusty wałowe:

-- wał Gołąb:

-- przepust wałowy w km 5+613; O 800 mm; L = 33 m,

-- przepust wałowy w km 8+363; O 800 mm; L = 35 m,

-- przepust wałowy w km 10+119; 2 × O 1000 mm; L = 26 m.

Wał Góra Puławska:

-- przepust wałowy w km 1+025; O 1000 mm; L = 45 m,

-- przepust wałowy w km 7+768; O 1400 mm; L = 32 m.

Wał Sadłowice - przepust wałowy w km 3+646; 3 × O 900 mm; L = 35 m,

Wał Puławy:

-- przepust wałowy w km 0+682; O 1000 mm; L = 29 m,

-- przepust wałowy w km 1+746; O 1000 mm; L = 27 m,

-- przepust wałowy w km 3+094; O 1000 mm; L = 32 m,

-- przepust wałowy w km 3+470; O 1000 mm; L = 30 m,

-- przepust wałowy w km 4+034; O 1000 mm; L = 35 m,

-- przepust wałowy w km 4+681; O 1000 mm; L = 34 m,

-- przepust wałowy w km 5+690; O 1000 mm; L = 32 m,

-- przepust wałowy w km 10+370; O 1400 mm; L = 50 m.

C. Szlabany wjazdowe:

-- wał Gołąb w km 2+550, 3+510, 3+680, 4+730, 5+580, 6+590, 6+900, 7+460, 7+880, 8+640,

-- wał Góra Puławska w km 4+720, 6+103, 6+565, 7+242, 7+698, 8+400, 8+625,

-- wał Sadłowice w km 1+260, 1+916, 3+480,

-- wał Puławy w km 0+000, 0+600, 0+980, 2+035, 3+475, 4+650, 5+190, 5+880, 8+150, 8+730, 9+550.

D. Kanały odpływowe:

-- przepompownia Opatkowice (wał Góra Puławska) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rz. Klikawka oraz rzeka Klikawka od przepustu wałowego do połączenia z kanałem odpływowym (dł. 120 mb) - co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 373.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lewy wał przeciwpowodziowy w m. Staw Kunowski, gm. Brody w km 0+000 - 2+565, na terenie Nadzoru Wodnego w Starachowicach

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Staw Kunowski gm. Brody.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa: urządzenia ochrony przeciwpowodziowej wraz z budowlą (śluzą wałową) na lewym wale rzeki Kamiennej w km 0+000 - 2+565 (Staw Kunowski) ze śluzą w km 0+200.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 742.34 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompownia Janowiec, pompownia Wilków II oraz wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie Nadzoru Wodnego w Zwoleniu

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

II.2.4)Opis zamówienia:

A. Wały przeciwpowodziowe, w tym:

Rzeki Wisły - 25,327 km

B. Przepusty wałowe:

Wał Kazimierz:

-- przepust wałowy w km 0+615; O 600 mm; L = 18,0 m,

-- przepust wałowy w km 1+069; O 600 mm; L = 40,0 m,

-- przepust wałowy w km 1+360; O 600 mm; L = 23,0 m,

-- przepust wałowy w km 2+158; O 600 mm; L = 21,0 m,

-- przepust wałowy w km 2+516; O 600 mm; L = 23,0 m,

-- przepust wałowy w km 3+184; O 600 mm; L = 22,5 m,

-- przepust wałowy w km 3+452; O 600 mm; L = 29,5 m,

-- przepust wałowy w km 3+841; O 600 mm; L = 25,5 m.

Wał Janowiec:

-- przepust wałowy w km 0+050; 2 × O 1250 mm; L = 36 m,

-- wylot z przepompowni w km 0+140; 2 × 2000 mm × 2000 mm; L = 25 m,

-- przepust wałowy w km 4+986; O 1100 mm; L = 20 m,

-- przepust wałowy w km 0+626; 2 × O 1500 mm; L = 25 m - wał poprzeczny

Wał Dolina Opolska - wał letni:

-- przepust wałowy w km 2+900; 2 x O 1 200 mm; L = 42 m.

Wał Dolina Opolska - wał główny:

-- przepust wałowy w km 12+890, O 1200 mm; L=15 m

-- wylot z przepompowni w km 20+219,

-- przepust wałowy w km 20+270, O 1000 mm; L= 26 m

C. Szlabany wjazdowe:

-- Wał Kazimierz w km 1+080, 2+020 (na drodze eksploatacyjnej),

-- wał Janowiec w km 0+160, 3+320, 4+700, 5+100, 6+047, 6+764

-- wał Dolina Opolska - wał główny: w km 15+500, 14+980, 15+000, 15+300, 15+320, 15+590, 15+610, 16+610, 16+630, 18+610, 18+630, 20+320,

-- wał Dolina Opolska - letni: w km 0+000, 0+450, 0+460, 1+000, 1+010, 1+430, 1+440

D. Kanały odpływowe:

-- przepompownia Janowiec (wał Janowiec) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rz. Plewki oraz rzeka Plewka od przepustu wałowego do połączenia z kanałem odpływowym (dł. 180 mb) - co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp,

-- przepompownia Wilków II (wał główny Dolina Opolska) - kanał odpływowy od zrzutu przepompowni do rz. Wisły na długości 40 mb oraz od przepustu wałowego do kanału zrzutowego - co najmniej 3 krotne koszenie z wygrabieniem porostów ze skarp, wycięcie krzaków, usunięcie zanieczyszczeń z dna i skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 190.23 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 90721800

Dokument nr: 237519-2019, WA.ROZ.281.14.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 08:45
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom, pok. 5, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lewy wał rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Annopolu.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Prawy i lewy wał rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kozienicach.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wał rzeki Wyżnicy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kraśniku.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lipsku.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pompownie Wilków I i Dobre oraz wały rzeki Chodelki na terenie działania Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Ćmielów, Bodzechów, Ostrowiec Świętokrzyski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły i Kurówki na terenie działania Nadzoru Wodnego w Puławach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscowość Staw Kunowski gm. Brody.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wały rzeki Wisły na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zwoleniu.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Maraszkiewicz
E-mail: krzysztof.maraszkiewicz@wody.gov.pl
Kod NUTS: PL7

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.