Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku oraz modernizacja technologii produkcji

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku oraz modernizacja technologii produkcji

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pegas Sp. z o.o
Olewin 50k
32-300 Olkusz
powiat: olkuski
602183780
pegas.olkusz@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7511
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku poprzez wymianę dotychczasowych źródeł światła na źródła typu LED (58 sztuk opraw o mocy oświetleniowej PN1=150W) wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu zarządzania energią oraz zakup i montaż reduktorów prysznicowych ( 3 szt.). Wymiana suszarni bębnowej jedno płaszczyznowej na suszarnię dwu płaszczową z wymiennikiem ciepła w linii technologicznej suszenia, kruszenia, sortowania na frakcje i pakowania do worków big-bag nawęglaczy i spieniaczy żużla oraz
modernizacja suszarni fluidyzacyjnej linii granulującej do produkcji nawęglaczy i spieniaczy żużla poprzez jej ocieplenie oraz montaż wymiennika ciepła.
Cel zamówienia
Realizacja projektu:
1. Termomodernizacji budynku poprzez:
- modernizację oświetlenia przez wymianę dotychczasowych źródeł światła na źródła typu LED (58 sztuk opraw o mocy oświetleniowej PN1=150W) wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu zarządzania energią - oświetlenia ( czujniki światła dziennego).
-zakup i montaż reduktorów prysznicowych ( 3 szt.), które są montowane pomiędzy wężem prysznica i słuchawką prysznicową i dzięki specjalnej konstrukcji pozwalają na bardzo efektywne wykorzystanie strumienia wody.
2. Modernizacji technologii produkcji w zakresie poprawy efektywności energetycznej poprzez:
- wymianę suszarni bębnowej jedno płaszczyznowej na suszarnię dwu płaszczową z wymiennikiem ciepła w linii technologicznej suszenia, kruszenia, sortowania na frakcje i pakowania do worków big-bag nawęglaczy i spieniaczy żużla
- modernizację suszarni fluidyzacyjnej linii granulującej do produkcji nawęglaczy i spieniaczy żużla poprzez jej ocieplenie oraz montaż wymiennika ciepła.
Przedmiot zamówienia
1. Dostawa i uruchomienie suszarki bębnowej dwu płaszczowej z wymiennikiem ciepła do grafitu, koksu i antracytu.
2. Zmodernizowanie suszarni fluidyzacyjnej poprzez jej ocieplenie i założenie wymiennika ciepła.
3. Wymiana oświetlenia na lampy ledowe.
4. Zamontowanie reduktorów prysznicowych.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 7511

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Osobiście pod adresem
Olewin 50k
32-300 Olkusz
W formie elektronicznej na adres e-mail: pegas.olkusz@wp.pl
Obligatoryjne elementy oferty:
1. Sporządzona w języku polskim.
2. Data sporządzenia oferty.
3. Adres i siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
4. Podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i składania w jego imieniu wiążących ofert handlowych.
5. Opatrzona pieczątką firmową Oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olewin 50 K, 32-300 Olkusz
Harmonogram realizacji zamówienia
Terminy realizacji:
a. Suszarka bębnowa dwu płaszczowa z wymiennikiem ciepła do grafitu, koksu i antracytu - do jednego miesiąca od dnia wybrania oferty: demontaż starej suszarni, montaż i uruchomienie nowej suszarni - max 2 dni (Sobota, Niedziela);
b. Zmodernizowanie suszarni fluidyzacyjnej i założenie wymiennika ciepła - do sześciu miesięcy od dnia wybrania oferty - demontaż, montaż i uruchomienie max 2 dni (Sobota, Niedziela);
c. Wymiana oświetlenia na lampy ledowe - do sześciu miesięcy od dnia wybrania oferty - demontaż, montaż i uruchomienie max 2 dni (Sobota, Niedziela);
e. Zamontowanie reduktorów prysznicowych - do sześciu miesięcy od dnia wybrania oferty - uruchomienie max 2 dni (Sobota, Niedziela).

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto - waga: 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Cena najniższa spośród otrzymanych ofert - 100 pkt
Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga, gdzie:
Co - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn - cena oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.
Wykluczenia
Z postępowania zostanie odrzucona oferta, jeżeli spełnia choć jeden z poniższych warunków:
1. Oferta nie jet zgodna z treścią zapytania ofertowego.
2. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca nie złożył w wymaganym terminie kompletu dokumentów na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta została złożona po terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Pegas Sp. z o.o.
Adres
Zimnodół 105
32-300 Olkusz
małopolskie , olkuski
Numer telefonu
602183780
NIP
6372085438
Numer naboru
RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Filo Krszysztof
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
602183780

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.