Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku

Przedmiot:

Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałowska 22
71-730 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 914 251 410, faks 914 251 406
szpital@onkologia.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana częściowa wykładzin podłogowych i spawów w ciągach komunikacyjnych oraz w części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45215140-0: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych CPV 44112200-0: Wykładziny podłogowe CPV 45432111-5: Kładzenie wykładzin elastycznych 3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Przedmiar robót, 3) Projekt wykonawczy - Rzuty poszczególnych kondygnacji, 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace wynikające z powyżej przywołanych dokumentów chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie WYKONAWCY obejmuje wszelkie prace wynikające z przywołanych dokumentów. Dokumenty zawarte w załącznikach wymienionych w punkcie 3, należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności WYKONAWCA z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności. 5. Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie, w związku z tym ZAMAWIAJĄCY przewiduje konieczność wykonywania prac od piątku od godziny 15:00 do poniedziałku do godziny 6:00. Dopuszcza się prowadzenie prac w godzinach pracy szpitala w niektórych pomieszczeniach (z wyłączeniem parteru), po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM. 6. Pomieszczenia czynne bezpośrednio przylegające do pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty budowlane, muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem. W przypadku wykonywania robót budowlanych w części pomieszczenia (dotyczy to przede wszystkim korytarzy), część pomieszczenia, w której nie są prowadzone prace musi być oddzielona szczelną ścianką w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem oraz przed możliwością wejścia osób postronnych (pacjentów czy personelu) do strefy, gdzie są prowadzone prace budowlane. 7. Wymiana wykładziny i spawów na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach parteru będzie się odbywała w trzech etapach, określonych w Projekcie Wykonawczym. Rozpoczęcie kolejnego etapu możliwe będzie po zakończeniu i dokonaniu odbioru poprzedniego. Wymiana wykładziny i spawów na pozostałych kondygnacjach będzie realizowana w trakcie realizacji etapu I, II i III. Całość realizacji zostanie przedstawiona w harmonogramie, który stanowić będzie załącznik do umowy. 8. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY pomieszczenie przeznaczone na punkt magazynowy, w którym będzie przechowywał wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia. 9. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 29.05.2019 roku, o godz. 7:00, miejsce spotkania - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, hol przy wejściu 8B). 10. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzutach budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY - ryczałt. 11. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1) Rozpoczęcie realizacji zadania możliwe będzie po podpisaniu umowy przez obie strony oraz ustaleniu z ZAMAWIAJĄCYM kolejności przeprowadzenia prac (uzgodnienie harmonogramu). 2) Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się w sposób następujący: PARTER: Etap I - do pięciu tygodni (pięć weekendów) od zgłoszenia rozpoczęcia przez WYKONAWCĘ realizacji zadania, Etap II - do trzech tygodni (trzy weekendy) od zakończenia i dokonania odbioru I etapu, Etap III - do pięciu tygodni (pięć weekendów) od zakończenia i dokonania odbioru II etapu. POZOSTAŁE KONDYGNACJE: W czasie trwania umowy do czasu zakończenia prac etapu III na poziomie parteru

CPV: 45215140-0,44112200-0,45432111-5

Dokument nr: 550631-N-2019, PN-19/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.onkologia.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty pisemnej.
Adres:
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 1.04 w dni robocze, w godz. 7:00 - 14:35.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 91
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia: 1. Wykazu robót w zakresie wykonawstwa wykładzin PCV wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo wykonane i ukończone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ - edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty o wartości brutto minimum 70 tys. zł, której przedmiotem było wykonanie wykładzin PCV na w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie roboty wykonywane były na czynnym obiekcie. ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ (edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). 2.1. Osoba wyznaczona do kierowania pracami - kierownik robót - musi spełniać łącznie następujące warunki: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym przy realizacji zadań dotyczących wykonania okładzin podłogowych z wykładzin PCV, z czego co najmniej jedno o wartości brutto minimum 50 tys. zł prowadzonej w obiekcie użyteczności publicznej. Na potwierdzenie tych wymogów WYKONAWCA załącza do oferty stosowne oświadczenie. Uwaga: osoba wyznaczona do kierowania pracami musi być zatrudniona w firmie będącej WYKONAWCĄ (nie może to być osoba zatrudniona w firmie podwykonawczej), może to być również właściciel firmy. W celu potwierdzenia zatrudnienia WYKONAWCA po wyborze jego oferty a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy potwierdzającej zatrudnienie, z wyjątkiem przypadku, gdy jest nim właściciel.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnienia warunków udziału WYKONAWCA przedkłada: 1. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Aktualne na dzień złożenia zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowy w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 1 i 2 muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert. 3. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: - w pkt. 1 - 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 2 stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymóg zawarty w uwadze po punkcie 2 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia: 1. Wykazu robót w zakresie wykonawstwa wykładzin PCV wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały prawidłowo wykonane i ukończone zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ - edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). Dla spełniania tego wymogu ZAMAWIAJĄCY żąda wykonania, co najmniej jednej roboty o wartości brutto minimum 70 tys. zł, której przedmiotem było wykonanie wykładzin PCV na w obiekcie użyteczności publicznej, gdzie roboty wykonywane były na czynnym obiekcie. ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio ZAMAWIAJĄCEMU. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ (edytowalną wersję ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej). 2.1. Osoba wyznaczona do kierowania pracami - kierownik robót - musi spełniać łącznie następujące warunki: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym przy realizacji zadań dotyczących wykonania okładzin podłogowych z wykładzin PCV, z czego co najmniej jedno o wartości brutto minimum 50 tys. zł prowadzonej w obiekcie użyteczności publicznej. Na potwierdzenie tych wymogów WYKONAWCA załącza do oferty stosowne oświadczenie. Uwaga: osoba wyznaczona do kierowania pracami musi być zatrudniona w firmie będącej WYKONAWCĄ (nie może to być osoba zatrudniona w firmie podwykonawczej), może to być również właściciel firmy. W celu potwierdzenia zatrudnienia WYKONAWCA po wyborze jego oferty a przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy potwierdzającej zatrudnienie, z wyjątkiem przypadku, gdy jest nim właściciel.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach zawartych w ofercie i przedłożonych na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY niniejszym dokonuje wyboru tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy, toteż oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, ZAMAWIAJĄCY dokona w odniesieniu do WYKONAWCY, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, po wcześniejszej ocenie wszystkich ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKONAWCA dołączy do oferty kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej. 1. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez WYKONAWCĘ przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). Udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. 2. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej WYKONAWCA, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. 4. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. 6. Różnice pomiędzy przyjętymi przez WYKONAWCĘ w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko WYKONAWCY i obciążają go w całości. 7. W razie nie wyszczególnienia przez WYKONAWCĘ w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji, bądź zakresu robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez WYKONAWCĘ ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania wyjaśnienia treści kosztorysów i przedmiarów ofertowych celem stwierdzenia, czy oferta nie zawiera błędów, ceny rażąco niskiej, lub ceny odbiegającej od cen rynkowych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.