Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową

Przedmiot:

Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
ul. Gorzowska 74
46-300 Olesno
powiat: oleski
tel. 034 3582204, faks 343 582 872
olesno@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Olesno
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olesno
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw na bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Olesno, polegające na dostawie i wbudowaniu kruszyw na zniszczonych fragmentach dróg leśnych, dla udrożnienia ich przejazdu, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na podstawie zleceń, w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy. Do naprawy zniszczonych odcinków dróg leśnych dopuszcza się wykorzystanie kruszywa naturalnego łamanego ze skał dolomitowych oraz kruszywa sztucznego: lekkie kruszywo budowlane z żużla paleniskowego (EPO lub równoważne), w ilościach: - kruszywo łamane dolomitowe o frakcji O 31,5 mm-63,0 - 1650 m3 = 2475 ton Przelicznik na potrzeby niniejszego postępowania: 1m3 = 1,5 tony - kruszywo z żużla paleniskowego - 800 m3 = 800 ton. Przelicznik na potrzeby niniejszego postępowania: 1m3 = 1,0 tona Jednostką obmiarową zakupu, dostawy i wbudowania kruszywa jest tona. Zakres dostawy obejmuje: - dowóz kruszywa w miejsce wskazane przez Zamawiającego, udokumentowany każdorazowo dokumentem WZ, ewentualne zmieszanie kruszyw w proporcjach określanych każdorazowo, - zasypanie ubytków, kolein i wybojów, rozgarnięcie oraz plantowanie mechaniczne i ręczne kruszyw lub ich mieszanek na wskazanym odcinku drogi, - zagęszczenie ubijarką lub walcem drogowym wbudowanego kruszywa, Grubość sypania kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych. Realizacja napraw odcinków dróg leśnych może się odbywać na obszarze wszystkich 13 leśnictw. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia na wykonanie dostawy kruszywa na konkretną drogę, zobowiązany będzie do przystąpienia do rozpoczęcia dostawy kruszywa w terminie zadeklarowanym w ofercie (tj. maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zlecenia na dostawę danej partii kruszywa a datą dostarczenia pierwszej partii kruszywa wg daty dokumentu WZ) oraz realizacji robót związanych z naprawą drogi z należytą starannością w określonym terminie (ustalonym wg zasady: wbudowanie minimum 50 ton kruszywa na każdy dzień roboczy). Po wykonaniu każdej zleconej naprawy nastąpi odbiór rzeczywiście wykonanych dostaw kruszywa wg jego rodzaju i rozliczenie z Dostawcą zgodnie ze stawką jednostkową zawartą w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym. Podstawą rozliczenia danego zlecenia będzie potwierdzone przez leśniczego bądź podleśniczego zestawienie zrealizowanych dostaw, wraz z dokumentami WZ oraz protokół końcowy robót. Zamawiający jest uprawniony zlecić Dostawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SIWZ, w ramach prawa Opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Dostawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy kruszywa wraz z jego wbudowaniem będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone do 50% wartości przedmiotu umowy zgodnej ze złożoną w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertą. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych dostaw, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw objętych podstawowym zakresem zamówienia. Najmniejsza ilość kruszywa zamawiana w jednym zleceniu to 20 ton, natomiast maksymalnej ilości nie określa się. Kruszywo przewidziane do wbudowania powinno odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub normach równoważnych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm równoważnych oraz zgodne z właściwymi przepisami

CPV: 14212200-2,14630000-6,45233142-6,60110000-9

Dokument nr: 550668-N-2019, S.270.2.2019.KJ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olesno/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
Adres:
PGL LP Nadleśnictwo Olesno; 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-30, godzina: 08:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50 000 zł.
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dołączonym do oferty, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wezwanych do ich złożenia Wykonawców. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wszystkie powyższe warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich albo wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu za wyjątkiem warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 5 do SIWZ) do udostępnienia zasobu lub inny dokument pozwalający na jednoznaczne potwierdzenie udostępnienia. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, wykazać jakiego zasobu dotyczy. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1 dostawę dowolnego kruszywa wraz z jego rozplantowaniem i zagęszczeniem o wartości min. 100 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia"/,,nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dołączonym do oferty, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez wezwanych do ich złożenia Wykonawców. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wszystkie powyższe warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z nich albo wszyscy wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu za wyjątkiem warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przynajmniej jeden z członków konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby w postaci doświadczenia musi samodzielnie spełniać warunek w tym zakresie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą składa zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 5 do SIWZ) do udostępnienia zasobu lub inny dokument pozwalający na jednoznaczne potwierdzenie udostepnienia. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, wykazać jakiego zasobu dotyczy. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, (2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (4) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot udostępniający Wykonawcy swoje doświadczenie celem wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu musi obligatoryjnie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (stać się podwykonawcą).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2). wykazu wykonanych ( a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) dostaw kruszywa wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem - (załącznik nr 3 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały (są) wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane (bądź są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGI: 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innego podmiotu, przedkłada dokument o którym mowa w pkt. 11.2.a) SIWZ, dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta, 2. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1). Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 2). Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie tego nie należy składać wraz z ofertą! Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu przetargowym nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas przystąpienia do realizacji zadania 25,00
warunki płatności 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.