Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty na odpady

Przedmiot:

Budowa wiaty na odpady

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
ul. Kilińskiego 25A
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 832-37-01 do 04, fax. 74 832-37-05
wik@wik.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 1.330,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Nazwa zadania:
,,Budowa wiaty na odpady w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu bazy WiK
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/26; 33/42 Obręb
Zatorze"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Pełny zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (PB), która obejmuje budowę wiaty na
odpady usytuowanej na dz. nr 33/26 i 33/42. Wiata usytuowana jest podłużną ścianą równolegle do
granicy z działką nr 33/14 w odległości 4,3 m od tej granicy. Odległość ściany szczytowej od działki
33/43 wynosi 3,0 m. Wiata na odpady jest obiektem parterowym o wymiarach 3,05 x 9,05 m i
wysokości 2,42 m. Wiata z trzech części zaprojektowana jest z blachy fałdowej, od strony frontowej
obudowana ściana ażurową z siatki z trzema drzwiami dwuskrzydłowymi ażurowymi.
Powierzchnia zabudowy wiaty na odpady 27,60 m2;
Projektowana powierzchnia utwardzona - 118,15 m2.
Na potrzeby dojazdu i obsługi wiaty na odpady zaprojektowano nawierzchnie utwardzona z dojazdem
od strony dz. nr 33/43.
Konstrukcje nawierzchni:
- warstwa ścieralna - kostka kamienna lub betonowa gr. 10 cm;
- podsypka - mieszanka cementowo-piaskowa (:4) gr. 5 cm;
- podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 35 cm;
- warstwa odsączajaca - piasek gruby lub pospółka (CBR?25 %, WP ?35) gr. 15 cm.
Od strony terenów zielonych nawierzchnię terenu utwardzonego ograniczono krawężnikiem
drogowym 20x30 cementowym na ławie betonowej B10. Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
powinna spełniać wymogi stawiane warstwom odsączającym. Podbudowę należy wykonać jako
jednowarstwową tak aby grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Zagęszczenie
należy wykonać przy odpowiedniej wilgotności materiału. Spoiny pomiędzy kostkami wypełnić
piaskiem drobnoziarnistym bezpośrednio po ułożeniu.
Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Odprowadzenie wód
opadowych do istniejących wpustów zlokalizowanych na drodze dojazdowej.
Koszty obsługi geodezyjnej (wytyczenie i pomiar powykonawczy) ponosi Wykonawca.
Wykonawca dostarczy do odbioru końcowego inwentaryzację powykonawczą w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej zawierającej zestawienia współrzędnych X, Y
w formacie DXF w obowiązującym układzie 2000.
Wykonawca zobowiązany jest do nieszkodliwego dla środowiska sposobu realizacji zamówienia
i odpowiedniego postępowania ze środkami produkcji, używania bezpiecznych ekologicznie
technologii i materiałów oraz postępować z odpadami powstającymi w związku z realizacją zadania -
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018.21 t.j. z dnia 2018.01.04).
Materiały pozostałe po wykonaniu zadania (m. in. gruz, itp.) należy składować na wysypisku
odpadów. Koszty wywozu i składowania w/w materiałów na wysypisku odpadów ponosi Wykonawca.
Zaświadczenie o złożeniu w/w materiałów na składowisku odpadów należy przedłożyć przy odbiorze
końcowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany.

Dokument nr: TT-15.1-44/19

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A
w Dzierżoniowie w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10:00 - Sala posiedzeń na I piętrze w budynku
administracyjno-biurowym.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek
Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały
otwarte oraz ceny ofertowe.
6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość
merytoryczną.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień " poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności
treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty.

Składanie ofert:
1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XVI.7.
ogłoszenia zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie - sekretariat na I piętrze w budynku
administracyjno-biurowym - nie później niż do godz. 09:30 w dniu 31.05.2019 r.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania
zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1/ Rozpoczęcie robót: z dniem wprowadzenia na budowę.
2/ Wymagany termin realizacji zadania: do 30 dni licząc od daty wprowadzenia na budowę.

Wymagania:
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - dotyczy każdego Wykonawcy);
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
A. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
B. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 5.4 Regulaminu udzielania zamówień,
C. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia, przez dwóch lub więcej Wykonawców - dotyczy
wykonawców wspólnie, tzn. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców) lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane , które odpowiadają swoim rodzajem do robót objętych
niniejszym postępowaniem (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie - w tym celu
Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz robót budowlanych oraz
dokumenty potwierdzające należycie wykonane roboty).
2.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponował osobą (osobami), które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako:
a) Kierownik budowy (robót), posiadający:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.1202),
- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego,
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje w/w osobami;
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, oceniane będzie łączne dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- w tym celu Wykonawcy składający ofertę wspólną przedkładają jeden wspólny wykaz osób).
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1. Do wypełnionego formularza oferty (stanowiącego Załącznik Nr 1) Zamawiający żąda
dołączenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z
ust. 5.1 5.4 ,,Regulaminu udzielania zamówień" - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2,
b) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie - wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3,
c) Oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr
4,
d) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
e) lista referencyjna - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością do robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju
i wartości, czasu realizacji i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty
te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5,
f) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6,
f) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi kierownika budowy (robót),
g) aktualne zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa kierownika budowy (robót),
h) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia,
i) stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę - w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
j) dowód wniesienia wadium,
k) kosztorys ofertowy.
2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny
odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione
dokumenty (dokumenty wymienione w pkt.1 a, b, c, d, h) musi złożyć każdy podmiot ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia.
Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej
współpracę tych podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być
załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać :
- określenie celu gospodarczego,
- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji,
- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji,
- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia (należy załączyć oryginał lub
kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upełnomocnioną do wystawienia
przedmiotowego pełnomocnictwa, lub potwierdzoną przez notariusza).
6. Wpłatę wadium musi wnieść jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mają obowiązek przekazywać na piśmie lub faxem (nr faxu 74/832-37-05) w godzinach pracy
Zamawiającego tj. od 7:00 do 15:00. Informacje przekazywane faxem uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz
informacje faxem, każda ze stron na żądania drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 1.330,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta
trzydzieści złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31.05.2019 r. do godz. 09:30.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ust. 9.10.
,,Regulaminu udzielania zamówień" tj. :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Dzierżoniowie, nr konta:
52 1090 2301 0000 0005 9000 0079.
3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu w żądanym terminie będzie data
wpływu środków na konto Zamawiającego.
4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, oryginalny dokument wadialny
powinien być złożony luźno, w jednej kopercie z ofertą. Kserokopię złożonego dokumentu,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy trwale spiąć z ofertą.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a) upłynął termin związania ofertą, lub
b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i jeżeli było takie żądanie - wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy, lub
c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona.
8. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania,
wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do
wniesienia protestu.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
11. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innej
formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium.
XIV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej ,,zabezpieczeniem".
2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
3) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.; ul. Kilińskiego 25A; 58-200 Dzierżoniów BZ WBK S.A.
O/Dzierżoniów; nr konta: 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079.
6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt 4.
9) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
10) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno
spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne
na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument
w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w
terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez
zastrzeżeń.
12) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
13) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym)
dniu po upływie okresu rękojmi.
14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik
Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, w języku polskim oraz w walucie PLN.
3. Oferta musi zawierać cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto). Cena zadania
winna zawierać wszelkie roboty przygotowawcze, organizację placu budowy itp. koszty nie
wynikające wprost z dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przepisami BHP, oraz zawartą umową.
4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane ogłoszeniu.
5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób
czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis upoważnionych do zaciągania zobowiązań
przez Wykonawcę przedstawicieli Wykonawcy lub nieczytelny podpis z imienną pieczątką.
Dokument uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np. akt powołania,
umowa o utworzeniu konsorcjum) lub pełnomocnictwo załącza się do oferty, chyba, że upoważnienie
wynika z innego dokumentu złożonego przez Wykonawcę (np. z wypisu z rejestru).
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę tj. właściciela firmy lub osobę upoważnioną.
7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej
następująco:
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów.
Oferta przetargowa - ,,Budowa wiaty na odpady w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie
terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/26;
33/42 Obręb Zatorze".
Nie otwierać przed dniem 31.05.2019 r. godz. 10:00.
8. Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot
oferty złożonej po terminie.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę.
a) Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę
zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,ZMIANA".
W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę każdej ,,ZMIANY" należy
dodatkowo opatrzyć napisem ,,ZMIANA NR ....".
b) Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty,
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cenę oferty należy policzyć stosując powszechnie stosowane wzory sporządzania
kosztorysów ofertowych na roboty budowlane.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost
z dokumentacji, ale również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania m.in.
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, organizacja placu budowy, zysk, obsługa
geodezyjna, koszty odbiorów, itp.
3. Cena oferty wynikająca z kosztorysu ofertowego będzie traktowana jako wynagrodzenie
kosztorysowe - ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom.
4. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty,
jakie Wykonawca stosuje.
5. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
XX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia - w formie pieniężnej -
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto).
Zamawiający dopuszcza (na wniosek Wykonawcy) możliwość zaliczenia kwoty wadium wniesionego
w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Termin zwrotu zabezpieczenia: 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie kwota 30%
wartości zabezpieczenia, która zwracana jest Wykonawcy najpóźniej w ciągu 15 dni po wygaśnięciu
okresu rękojmi.
XXI. WZÓR UMOWY
Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa. Wzór umowy stanowi
Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu.

Uwagi:
II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000,00 zł.
III. PODSTAWA PRAWNA
1/ ,,Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartości zamówienia nie przekraczającej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Wodociągach
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany
dalej w treści specyfikacji - ,,Regulaminem udzielania zamówień".
2/ Treść ,,Regulaminu udzielania zamówień" dostępna jest na stronie internetowej
www.wik.dzierzoniow.pl w folderze ,,Przetargi".
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie
będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium:
? Cena - 100%.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego
wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom
przyznawać punkty według następujących zasad:
KRYTERIUM - cena:
Cena oferty najniższej (w zł. brutto)
Cena = -------------------------------------------------- x 100 x waga 100%
Cena oferty badanej (w zł. brutto)
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów.
6. Ocena będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie ocenia się.
7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ,,Regulaminu udzielania zamówień".
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ,,Regulaminu
udzielania zamówień", można wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. Zamawiający nie dopuszcza
wnoszenia protestu faksem lub drogą elektroniczną.
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest
dotyczący postanowień Ogłoszenia o zmówieniu wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem
terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w
taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
7. Wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego. Decyzja Kierownika Zamawiającego o
rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Kierownika
Zamawiającego w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu.
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej www.wik.dzierzoniow.pl i pobierane jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie
ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania
umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców.
5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej
konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności
w formie pisemnej.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie decyzji
Kierownika Zamawiającego bez podania przyczyn.

Kontakt:
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą ze strony Zamawiającego, upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu
udzielania wyjaśnień jest Małgorzata Kowalska-Maź - Specjalista ds. technicznych WiK Sp.
z o.o. w Dzierżoniowie w godz. 8 00 do 14 00 , tel. 74/832-20-73.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.