Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych

Przedmiot:

Dostawa narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: CONCEPT STAL B&S Lejman Spółka Jawna
Okszowska 71
22-100 Chełm
powiat: Chełm
509 166 532
agnieszka.lejman@conceptstal.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186431
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych, w tym: elektronarzędzia, narzędzia szybkiego montażu, wózki transportowe, wyposażenie stanowisk montażowych, narzędzia do maszyn sterowanych numerycznie, wyposażenie stanowisk do maszyn sterowanych numerycznie, urządzenia do hartowania indukcyjnego, obrotnice do spawania oraz system odciągów spawalniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ZO.
Cel zamówienia
Zakup narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych.
Przedmiot zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych, w tym: elektronarzędzia, narzędzia szybkiego montażu, wózki transportowe, wyposażenie stanowisk montażowych, narzędzia do maszyn sterowanych numerycznie, wyposażenie stanowisk do maszyn sterowanych numerycznie, urządzenia do hartowania indukcyjnego, obrotnice do spawania oraz system odciągów spawalniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ZO.
Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany:
- dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- dokonać rozładunku a na życzenie Zamawiającego podłączyć, zainstalować i sprawdzić urządzenia w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji;
- dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski;
- udzielić gwarancji na dostarczone narzędzia, oprzyrządowania i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy.

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 1186431

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 24-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: CONCEPT STAL B&S Lejman Spółka Jawna, ul. Okszowska 71, 22-100 Chełm, lub adres e-mail: agnieszka.lejman@conceptstal.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: chełmski Miejscowość: Chełm
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się na 9 tygodni licząc od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Załącznik nr 2B)
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. (Załącznik nr 2B)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (Załącznik nr 2B)
Dodatkowe warunki
Składając ofertę należy być świadomym, że mogą znajdować się w niej dane osób fizycznych, np. osób wskazywanych do kontaktu. Pozyskane oferty, a wraz z nimi ewentualne dane osobowe, służą Zamawiającemu wyłącznie do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi kwalifikowalności wydatków, a następnie ich rozliczeniu i archiwizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu unijnego, w ramach którego finansowane jest zamówienie. Oznacza to, że dostęp do złożonych ofert mogą mieć inni potencjalni Wykonawcy, Instytucje finansujące projekt oraz uprawnione Instytucje kontrolujące projekt. Informacje dotyczące ofert publikowane są, zgodnie z ww. Wytycznymi, na stronach internetowych, na których publikowane było zapytanie ofertowe. Ponadto oferty mogą być przekazywane do Instytucji zaangażowanych w obsługę projektu. Administratorem ww. portali i systemów nie jest Zamawiający, a Instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich w Polsce. Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, że Wykonawca jest świadomy powyższych uwarunkowań i je akceptuje.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy;
2. zmiany przedmiotu umowy, polegające na zmianie zaoferowanego sprzętu (narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych) na inny, niż ten który zostały szczegółowo opisany i wymieniony w ofercie Wykonawcy. Dokonanie zmiany jest możliwe tylko w niżej wymienionych okolicznościach:
- sprzęt został wycofany z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów magazynowych u ewentualnych dystrybutorów,
- zaoferowany sprzęt zamienny posiada parametry nie gorsze od tego, który został zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie,
- funkcje oraz przeznaczenie sprzętu pozostaje bez zmian,
- cena zaoferowanego sprzętu nie będzie wyższa niż cena podana w ofercie Wykonawcy.
Dokonanie zmiany umowy w zakresie warunków określonych w pkt. 2. jest możliwe jedynie w przypadku wystąpienia łącznie, wszystkich wymienionych powyżej okoliczności oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nie stanowią zmiany umowy:
- dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
- dane teleadresowe,
- dane rejestrowe.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku składnia oferty za pomocą poczty elektronicznej zeskanowane dokumenty):
1) Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym - zgodnie z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 niniejszego Zapytania Ofertowego,
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A do niniejszego Zapytania Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2B.
4) Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US zgodnie z załącznikiem nr 2C niniejszego Zapytania Ofertowego,
5) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis kryteriów oceny ofert:
Cena (C) -60%
Okres gwarancji (G) - 35%
Termin realizacji zamówienia (T) - 5%
Liczba punktów, które można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:
Cena - C
C = ( Cn : Co) x 100 pkt x 60%
C - przyznane punkty w kryterium cena;
Cn - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie;
Co - cena (brutto) oferty ocenianej.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Wszystkie oferty złożona w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia przypadającego na ostatni dzień terminu złożenia oferty.
G - Okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do długości okresu gwarancji na urządzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zaoferowanego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji wynosi 36 miesiący i jest liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
a) 36 miesiące - 0 punktów,
b) 48 miesiące - 20 punktów,
c) 60 miesięcy - 35 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do ZO) okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji tj. 36 miesięcy.
Oferta z okresem gwarancji 60 miesięcznym i dłuższym, otrzyma maksymalną ilość 35-tu punktów.
T - Termin realizacji zamówienia
W ramach tego kryterium Oferty będą oceniane w odniesieniu do długości terminu realizacji zamówienia (termin realizacji zamówienia jest liczony od daty podpisania umowy) zastrzegając, iż najkrótszy termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni. Termin realizacji krótszy niż 6 tygodni nie będzie dodatkowo punktowany, a co za tym idzie ilość punktów za spełnienie rozpatrywanego kryterium wyniesie 5.
Termin realizacji zamówienia
a) 9 tygodni - 0 punktów,
b) 8 tygodni - 1 punkt,
c) 7 tygodni - 3 punkty,
d) 6 tygodni - 5 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do ZO). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (Załącznik nr 3 do ZO) termin realizacji zamówienia, zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 9 tygodni.
Oferta z terminem realizacji zamówienia 6 tygodni otrzyma maksymalną ilość 5-ciu punktów.
Wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie Zamawiający żąda następujących dokumentów:
- oświadczenie, iż na dzień składania oferty Wykonawca nie posiada zadłużenia względem ZUS oraz względem Urzędu Skarbowego z tytułu podatków od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych, nie jest w stanie likwidacji ani upadłości, a względem firmy nie jest prowadzone postępowanie egzekucji komorniczej (Załącznik nr 2C)
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2A).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SPÓŁKA JAWNA
Adres
Okszowska 71
21-100 Chełm
lubelskie , Chełm
Numer telefonu
82 564 00 66
Fax
82 564 30 65
NIP
5631768374
Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym.
Numer projektu
POIR.03.02.01-06-0019/17-00
Załączniki

Wzór umowy
Formularz cenowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku zadłużenia względem ZUS i US
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie Ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Lejman
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509 166 532

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.