Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
600z dziś
4118z ostatnich 7 dni
14097z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej drewnianej

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olsztyn
ul. Cicha 5
10-313 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 533-36-26 tel./fax. 89 533-39-37
paulina.jenkner@gmail.com
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych
oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie."

Opis przedmiotu zamówienia

1) Wykaz lokali, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę okienną stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Zamawiający wyznaczył 2 lokale mieszkalne, 5 lokali użytkowych, w których należy wymienić przedmiotową stolarkę (razem 57,49 m2).
Wymianę stolarki należy zrealizować zgodnie ze specyfikację techniczną wykonania
i odbioru robót - załącznik nr 3 do Umowy, warunkami wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do Umowy.
2) Wyszczególnienie robót i opis prac towarzyszących.
Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych zespolonych i skrzynkowych na okna
z PCV z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbkami tynkarskimi
z zachowaniem kolejności robót:
a) Zabezpieczenie podłóg w lokalach mieszkalnych foliami,
b) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów,
c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu,
d) Demontaż podokienników,
e) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg wzorów oraz okien połaciowych,
f) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych,
g) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem,
h) Wykonanie nowych podokienników,
i) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami,
j) Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem,
k) Naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych. Tynki wewnętrzne należy pomalować dwukrotnie farbą w kolorze białym,
l) Po montażu nowych okien należy wykonać rekonstrukcje tynków zewnętrznych.
m) Prace remontowe związane z wymianą okien wykonywać zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym Zamawiającemu,
n) W miejscach prac remontowych Wykonawca ustawi pojemnik na gruz oraz dokona wywozu gruzu na wysypisko ( na własny koszt),
o) Meble oraz sprzęt w pomieszczeniach w których następuje wymiana okien należy zabezpieczyć folią, w przypadkach koniecznych wynieść na zewnątrz pomieszczenia,
p) Po montażu okien Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do stanu sprzed wymiany,
q) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku terenu wokół budynku.

3) Wymagane parametry techniczne i jakościowe wyrobu.
Okna: Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub zespolonej na nowe okna z PCV z profili sześcio-komorowych spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i standardów takich jak:
a) Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła U(max) 1,1 W/m2K.
b) Okucia obwiedniowe, umożliwiające otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych
i górnych.
c) Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu podziału jaki występuje przed wymianą.
d) Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją.
e) Kolor okien - biały.
f) Szyba: szkło zespolone z dwóch tafli szkła, oddzielonych ramką dystansową.
g) Profil ościeżnicy i skrzydła: 6-komorowy.
h) Okna należy wyposażyć w nawiewniki okienne. W oknach winny być zamontowane ciśnieniowe nawiewniki powietrza po 1 szt. w każdym oknie bez względu na ilość skrzydeł. W przypadku więcej okien niż jedno w pomieszczeniu, montować nawiewnik tylko w jednym oknie. Nie montować nawiewników w drzwiach balkonowych, które występują w zestawie z oknem. Typ nawiewników oraz przewidywane infiltracje powietrza należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi polskimi normami.

Podokienniki zewnętrzne :
Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0.70 mm. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy
z podkładką samowulkanizującą.
Podokienniki wewnętrzne:
Podokienniki wewnętrzne wykonane z postformingu koloru białego.
Inne materiały uzupełniające:
Pianka uszczelniająca poliuretanowa
Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu.

Dokument nr: ZLIBK/170/05/2019

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia_06.06.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 200 (sala konferencyjna).

Składanie ofert:
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju 202 w terminie do dnia 06.06.2019 r. do godz. 09:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, pok. 202.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wyznacza wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4) Wymagana gwarancja - minimum 5 lat
Gwarancja obejmować będzie całość robót (stolarkę i jej montaż).

Warunki udziału w postępowaniu

1. Oferta musi być złożona na druku formularza ofertowego wg wzoru Zamawiającego
i podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
2. W celu uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej:
- 3 roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na okna PCV o łącznej wartości co najmniej 60.000 zł brutto

3. Wykonawca powinien wykazać posiadanie aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: poniedziałek - piątek: od godz. 7.30 do godz. 15.30.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję
w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej: www.zlibk.olsztyn.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem (89 533 39 37) lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego (zlibk@zlibk.olsztyn.pl, lub paulina.jenkner@gmail.com) .
Zasady złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy oraz wszelkie pozostałe wymagane dokumenty.

1. Wymagania podstawowe:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie,
2) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
3) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
4) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby,
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy,
6) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
7) Cena podana w formularzu ofertowym musi być ceną końcową w ostatecznej wysokości (uwzględniającą koszty, ulgi, rabaty i bonifikaty).
2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie, ul. Cicha 5, 10-313 Olsztyn, z dopiskiem: ,,OFERTA na Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych będących własnością Gminy Olsztyn administrowanych przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie".
4. Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.
6. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
7. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
8. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem MODYFIKACJA.
9. Koperty (paczki) oznaczone MODYFIKACJA będą otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Olsztyna. Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny oferty.
13. Na pisemny wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę a nie był obecny przy jej otwarciu, zostanie przesłana informacja, o której mowa wyżej.
14. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.