Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachów

Przedmiot:

Remont dachów

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 48 383 57 50, faks 48 383 57 48 w. 231
bip@bip.mzlradom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachów na budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pięciu dachów na budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. 2. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na dwie części: 1) CZĘŚĆ I (Remont trzech dachów) obejmuje remont dachów na budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 15, ul. Mazowieckiego 13 a, ul. Stolarskiej 1 w Radomiu; 2) CZĘŚĆ II (Remont dwóch dachów) obejmuje remont dachów na budynkach przy ul. Odlewniczej 6h, ul. Odlewniczej 6 i w Radomiu 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części. 4. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Skucie uszkodzonych tynków na kominach; 2) Przemurowanie kominów z cegieł; 3) Wykonanie nowych tynków na kominach; 4) Wykonanie lub naprawa uszkodzeń czapek kominowych; 5) Rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych; 6) Rozebranie pokryć dachowych z papy; 7) Rozebranie pokryć dachowych z dachówki betonowej (budynek przy ul. Stolarskiej1; 8) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 9) Wzmocnienie konstrukcji dachowej (budynek przy ul. Stolarskiej 1; 10) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną lub blachą trapezową (budynek przy ul. Stolarskiej 1; 11) Docieplenia dachu styropapą 12) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Na tę okoliczność wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu. Teren po zakończeniu robót powinien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiary robót pomocniczo (Załącznik nr 10 do SIWZ)-. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Remont trzech dachów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. 2. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na dwie części CZĘŚĆ I (Remont trzech dachów) obejmuje remont dachów na budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 15 (budynek użytkowy), ul. Mazowieckiego 13 a (budynek użytkowy), ul. Stolarskiej 1 (budynek mieszkalny) w Radomiu; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części. 4. Zakres robót budowlanych CZĘŚCI I obejmuje: 1) Skucie uszkodzonych tynków na kominach; 2) Przemurowanie kominów z cegieł; 3) Wykonanie nowych tynków na kominach; 4) Wykonanie lub naprawa uszkodzeń czapek kominowych; 5) Rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych; 6) Rozebranie pokryć dachowych z papy; 7) Rozebranie pokryć dachowych z dachówki betonowej (budynek przy ul. Stolarskiej 1; 8) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 9) Wzmocnienie konstrukcji dachowej (budynek przy ul. Stolarskiej 1; 10) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną lub blachą trapezową (budynek przy ul. Stolarskiej 1; 11) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Na tę okoliczność wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu. Teren po zakończeniu robót powinien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45261210-9, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Jakość użytych materiałów podstawowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont dwóch dachów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów na budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia. 2. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na dwie części CZĘŚĆ II (Remont dwóch dachów) obejmuje remont dachów na budynkach mieszkalnych przy ul. Odlewniczej 6 h, ul. Odlewniczej 6 i w Radomiu; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części. 4. Zakres robót budowlanych CZĘŚCI II obejmuje: 1) Skucie uszkodzonych tynków na kominach; 2) Przemurowanie kominów z cegieł; 3) Wykonanie nowych tynków na kominach; 4) Rozebranie obróbek blacharskich murków ogniowych; 5) Rozebranie pokryć dachowych z papy; 6) Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej; 7) Docieplenia dachu styropapą 8) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną; 9) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Na tę okoliczność wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia stosownego dokumentu. Teren po zakończeniu robót powinien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45261210-9, 45261910-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Jakość użytych materiałów podstawowych 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45453000-7,45261210-9,45261910-6

Dokument nr: 550799-N-2019, PN/001/04/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzlradom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać w sekretariacie (parter) Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu w poniedziałek- piątek w godz. 7.30 do 15.30
Adres:
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie pokrycia dachu o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w budynku mieszkalnym bądź użytkowym. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie części zamówienia to winien wykazać się sumą wartości robót określonych dla tych części tzn. co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto i obejmuje budowę, przebudowę lub remont pokrycia dachu, lub co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie dachu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, w budynku mieszkalnym bądź użytkowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełnić łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie całego warunku- warunku w całości. b) dysponuje minimum jedna osobą, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno - budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, Osoby wyznaczone na kierowników budowy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i - jeżeli jest to wymagane - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku gdy Wykonawca złoży Ofertę na dwie części zamówienia wystarczy, że wykaże się dysponowaniem minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno -budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zapis ten oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu (tj. podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) w realizacji zamówienia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w każdej części, w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, należy złożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ), w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej i zawodowej, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ). 2.Pełnomocnictwo. 3. Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Jakość użytych materiałów podstawowych 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.