Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie, dostawę i montaż kojców dla psów

Przedmiot:

Wykonanie, dostawę i montaż kojców dla psów

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
umkalisz@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
- II ETAP".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż kojców dla psów w Schronisku
dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, polegający na dostarczeniu do schroniska i złożeniu
kojców modułowych, zadaszonych, o podłodze drewnianej w ilości i o parametrach
wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: BSBZ.271.10.101.2019

Składanie ofert:
III. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na "Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) ofertę pisemną w zamkniętej kopercie należy złożyć w pokoju nr 25 - sekretariat
Wiceprezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz do dnia 30 maja 2019 r. do
godz. 15.00 lub wysłać pocztą na wskazany wyżej adres - decyduje data wpływu do
sekretariatu.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2019 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają niezbędne doświadczenie do wykonywania czynności określonych w Zakresie
obowiązków w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem ekonomicznym i technicznym w tym osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
V. Ocena ofert.
a) Zamawiający oceni oferty stosując kryterium najniższej ceny brutto za całość przedmiotu
zamówienia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
bez podania przyczyny w szczególności w przypadku, gdyby złożone oferty przekraczały
możliwości finansowe Zamawiającego.
c) Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji oraz ustalania indywidualnych warunków
realizacji zamówienia.
d) Zaproponowana przez Wykonawcę w "Formularzu cenowym" cena brutto powinna
zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie
obciąża Wykonawcę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. Informacje inne.
a) Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu cywilnego. Do zapytania
ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych(art.4 pkt 8 Pzp).
b) Zamawiający w razie wątpliwości odnoszących się do złożonej oferty ma prawo wezwać
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów. Brak odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego może prowadzić do odrzucenia oferty i przyjęcia oferty kolejnej.

Uwagi:
VIII. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia.
7.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz.
7.2 Inspektorem danych osobowych jest Marcin Pługowski, e-mail ido@um.kalisz.pl
7.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych-"RODO") w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenia zamówienia.
7.4 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja w oparciu o
a) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
b) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności:
Sądów powszechnych, prokuratury, policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub
współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego wojewody,
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Miasta Kalisza.
7.5 Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a
następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie
z właściwą kategorią archiwalną , a w przypadku zamówień współfinansowanych
ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków
UE.
7.6 Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot
określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stosuje się, do niniejszego zapytania stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego).
7.7 W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
7.8 Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do stosowania Pani/Pana danych osobowych,
(skorzystanie z prawa do stosowania danych osobowych nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo do zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa a art.
18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych, gdy uzna
pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
7.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. B d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 1 lit. C RODO.

Kontakt:
c) Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: Jacek Kołata oraz
Marcin Kozłowski - tel. 62 751 35 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.