Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej

Przedmiot:

Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr Narodowy
ul. Plac Teatralny 3
00-077 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 692 06 09, faks 22 692 07 41
oluszczyk@narodowy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N4 obsługującej bufet aktorów i garderoby w budynku głównym Teatru Narodowego
Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N4 obsługującej bufet aktorów i garderoby w budynku głównym Teatru Narodowego. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Załącznik nr 1 - ,,WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY NA WYMIANĘ CENTRALI WENTYLACYJNEJ N4 OBSŁUGUJĄCEJ BUFET AKTORÓW I GARDEROBY W BUDYNKU GŁÓWNYM TEATRU NARODOWEGO - Instalacje sanitarne, automatyka i zasilanie, konstrukcja wsporcza" Załącznik nr 2 - ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYMIANĘ CENTRALI WENTYLACYJNEJ N4 OBSŁUGUJĄCEJ BUFET AKTORÓW I GARDEROBY W BUDYNKU GŁÓWNYM TEATRU NARODOWEGO - Instalacje sanitarne, automatyka i zasilanie" Załącznik nr 3 - ,,KOSZTORYS OFERTOWY" Załącznik nr 4 - ,,KARTA PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ N4" Załącznik nr 5 - ,,FORMULARZ OFERTY" 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na pełen etat, co najmniej 50% osób wykonujących czynności w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno Wykonawcy, jak i ewentualnych Podwykonawców. 3. Wykonawca, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót, przekaże Zamawiającemu wykaz osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Teatru i udokumentuje Zamawiającemu formę zatrudnienia tych osób, zgodnie z wymaganiami o których mowa w pkt 3.2 SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5. Wykonawca może dokonać zmiany deklarowanych osób, tylko pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskania jego zgody. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych z tymi osobami w dniu dokonania zmiany. 6. Zaleca się aby, Oferenci przed złożeniem ofert, dokonali wizji lokalnej w Teatrze Narodowym. Termin wizji lokalnej musi być zgłoszony pisemnie do Zamawiającego

CPV: 42520000-7,45310000-3

Dokument nr: 550856-N-2019, 14/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.narodowy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Teatr Narodowy, Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa, Kancelaria Teatru, pokój 1.27 b (wejście A od strony ul. Wierzbowej 2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-07-01 lub zakończenia: 2019-09-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia 250 000,00 pln.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga wykazania wykonania minimum dwóch robót o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 pln netto każda, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby : a) odpowiedzialnej za kierowanie robotami - osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2018.1202 ze zm., art. 15a ust. 20). b) odpowiedzialnej za wykonanie instalacji elektrycznej - osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2018.1202 ze zm., art. 15a ust. 22). c) dopuszczalne jest wskazanie jednej osoby spełniającej jednocześnie warunki, o których mowa w pkt. a) i b) powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - patrz pkt. 6.2 SIWZ. b) Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3.1 SIWZ. c) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów, dla osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.3.3 a) SIWZ. d) Informację o doświadczeniu zawodowym oraz dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie (z określonym terminem ważności) o członkostwie we właściwej Izbie Inżynierów, dla osoby odpowiedzialnej za wykonanie instalacji elektrycznej Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 6.3.3 b) SIWZ. e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 a) SIWZ oraz w pkt. 7.1 b) SIWZ. f) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1 a) SIWZ oraz w pkt. 7.1 b) SIWZ. g) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 a) SIWZ oraz w pkt. 7.1 b) SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony Załącznik nr 3 do SIWZ - ,,KOSZTORYS OFERTOWY" b) Wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ- ,,KARTA PARAMETROW FUNKCJONALNYCH CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ N4" c) Wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ - ,,FORMULARZ OFERTY" d) Karty katalogowe oferowanej centrali wentylacyjnej lub jej szczegółowe opisy techniczno-funkcjonalne, potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Karty lub opisy muszą być w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin wykonania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.