Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru autorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
powiat: Poznań
Telefon 61 6332422
karolina.czerniak@plk-sa.pl
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails¬iceIdentity=11617&expired=0
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 26 000,00 [PLN]
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu CEF: ,,Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", na odcinku Słonice (128,680) - Szczecin Dąbie (195,170)
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Załącznik Nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będącej załącznikiem do Uchwały nr 1181/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 grudnia 2017r. ze zmianami), zwanego dalej Regulaminem, oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: www.plk-sa.pl (https://zamowienia.plk-sa.pl). Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu CEF: ,,Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" na odcinku: Słonice (km 128,680) - Szczecin Dąbie (km 195,170)".Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: ,,Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu CEF: ,,Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" na odcinku: Słonice (km 128,680) - Szczecin Dąbie (km 195,170)""znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Tom III SIWZ
1.Zamawiający, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74 (jednostka prowadząca postępowanie Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni z siedzibą al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań), zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
3. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień podobnych (zgodnie z par. 18 ust. 3 pkt 6
Regulaminu) : nie.
6. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
7. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian wskazane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Ofertę należy złożyć w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region
Zachodni, al. Niepodległości 8 (Poznań), pokój nr 147.
9. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI
11. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów oraz po ewentualnym zastosowaniu wezwań na podstawie § 22 ust. 5 i 7
Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie § 24 pkt 5)-10) Regulaminu.
12. SIWZ zamieszczona jest wyłącznie na stronie internetowej zamawiającego: zamowienia.plk -sa.pl
13. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).

Dokument nr: 9090/IREZA5/11774/03141/19/P

Otwarcie ofert: Miejsce otwarcia ofert/wniosków Otwarcie ofert nastąpi w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Regionie Zachodnim, al. Niepodległości 8 (Poznań)- I piętro sala nr 242B
Termin otwarcia ofert/wniosków 2019-05-30 10:15

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_ module=main&MP_action=noticeDetails¬ iceIdentity=11617&expired=0

Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2019-05-30 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Okres realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
- zakończenie - do dnia zakończenia końcowego odbioru robót, jednak nie później niż do dnia 30.12.2020r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczone
Umowa ramowa Odznaczone
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych
Dynamiczny system zakupów Odznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji strona zamowienia.plk-sa.pl
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji 24h
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi SIWZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Wymagania:
Składanie ofert częściowych Odznaczone
Składanie ofert wariantowych Odznaczone
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Oznaczone
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie (całkowita cena ofertowa.
Warunki 8.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy których oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie § 24 (w szczególności ust. 5) - 10)) Regulaminu oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 i 8.6.
8.2. Zgodnie z § 6 ust.2 Regulaminu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
8.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
8.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
8.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych wyłącznie w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.5. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w pkt 8.2. oraz na potwierdzenie braku podstaw do odrzucenia oferty na podstawie § 24 pkt 5 - 10 Regulaminu, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu Oświadczenie, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW.
8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
8.6.1. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) Wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 ( pięćset tysięcy) PLN netto polegającej na:
- opracowaniu dokumentacji projektowej (składającej się z co najmniej Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego) w zakresie budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej
lub
- nadzorze autorskim nad dokumentacją projektową (składającej się z co najmniej Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego) w zakresie budowy lub przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej
,,Budowa"- budowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, ,,Przebudowa"- przebudowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.
b) dysponowaniem osobami wchodzącymi w skład Zespołu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Skład zespołu realizującego Umowę
Lp. Stanowisko
1. Koordynator prac
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
doświadczenie posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w danej specjalności, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz w koordynacji prac zespołu minimum 7 osób. Koordynatorem prac może być jeden z niżej wymienionych projektantów pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wymaganych dla obu tych funkcji.
2. Projektant w branży Konstrukcyjno - budowlanej (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta lub sprawdzał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jedną dokumentację projektową przy inwestycjach infrastruktury kolejowej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
3. Projektant w branży Inżynieryjnej Drogowej (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , jedną dokumentację projektową przy inwestycjach infrastruktury kolejowej w specjalności: inżynieryjna drogowa.
4. Projektant w branży Inżynieryjnej Mostowej (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , co najmniej dwie dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę mostu lub wiaduktu lub estakady, w tym co najmniej jedna z ww. dokumentacji projektowej obejmowała budowę lub przebudowę jednego mostu kolejowego lub wiaduktu kolejowego o rozpiętości najdłuższego przęsła co najmniej 15m na linii zelektryfikowanej.
5. Projektant w branży Inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dokumentację projektową w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej, która obejmowała swym zakresem:
- co najmniej 1 szlak (łączna długość wskazanych w ramach jednej dokumentacji projektowej odcinków szlakowych musi wynosić min. 10 km) linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej (tiret musi być spełniony w ramach jednej - tej samej, dokumentacji projektowej);
oraz
- 2 stacje kolejowe - przy czym każda stacja musi obejmować co najmniej 2 tory główne zasadnicze oraz 2 tory główne dodatkowe - położone na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej (stacje mogą być wykazane w ramach odrębnych dokumentacji projektowych).
6.
Projektant w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jedną dokumentację projektową przy inwestycjach infrastruktury kolejowej w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
7. Projektant w branży Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) wykształcenie wyższe techniczne, uprawienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
doświadczenie
Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jedną dokumentację projektową przy inwestycjach infrastruktury kolejowej w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
8. Projektant w branży sieci trakcyjnej (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) uprawienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dokumentację projektową w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni kolejowej, która obejmowała swym zakresem:
- co najmniej 1 szlak (łączna długość wskazanych w ramach jednej dokumentacji projektowej odcinków szlakowych musi wynosić min. 10 km) linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej (tiret musi być spełniony w ramach jednej - tej samej, dokumentacji projektowej);
oraz
- 2 stacje kolejowe - przy czym każda stacja musi obejmować co najmniej 2 tory główne zasadnicze oraz 2 tory główne dodatkowe - położone na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej (stacje mogą być wykazane w ramach odrębnych dokumentacji projektowych).
9. Projektant w branży telekomunikacyjnej (1 osoba)
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) uprawienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert jedną dokumentację projektową przy inwestycjach infrastruktury kolejowej w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
10. Projektant w branży inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
Uprawnienia
(kwalifikacje zawodowe) Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym
doświadczenie Opracował w charakterze projektanta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, która obejmowała swym zakresem łącznie
- co najmniej 1 stację na której przebudowano co najmniej 6 rozjazdów.
Przez pojęcie ,,uprawnienia budowlane" rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014, poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 65).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym(w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Użyte sformułowanie ,,infrastruktura kolejowa" należy rozumieć w znaczeniu określonym w Ustawie o transporcie kolejowym.
Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko z wyjątkiem Koordynatora projektu i funkcji jednego Projektanta w jednej z wyżej wymienionych specjalności.
Osoby wymienione w ofercie, będą do pełnej dyspozycji Wykonawcy najpóźniej z dniem podpisania umowy.
,,Budowa"- budowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, ,,Przebudowa"- przebudowa w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane.
Przez dokumentacje projektową należy rozumieć dokumentację składającą się z co najmniej Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.1. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.
8.6.2. wymagane jest aby oferta Wykonawcy nie podlegała odrzuceniu na podstawie § 24 pkt 5) - 10) Regulaminu.
Ocena przesłanki wskazanej w punkcie 8.6.2. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o którym mowa w punkcie 9.
8.6.3. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.
Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie 8.6.3. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.
9. DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 8 ORAZ, O KTÓRYCH MOWA JEST W § 6 REGULAMINU
9.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty - każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
9.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców (IDW) stanowiącej Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia] - ww. oświadczenie składane jest także na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 8.6.1 oraz 8.6.3.
9.1.2. w celu wykazania, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty na podstawie § 24 pkt 5) - 10) Regulaminu, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW
9.1.3. na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych
w punkcie 8.6.1 lit. a) - b) :
a) wykaz wykonanych - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia [o których mowa w pkt. 8.6.1. lit. c)], wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: spełniają wymogi określone w pkt. 8.6.1 lit. c), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW);
c) jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, to zobowiązany jest przedstawić oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do IDW). Zamawiający oczekuje, iż pisemne zobowiązanie będzie złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
9.1.4. na potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 8.6.2.
a) INFORMACJĘ banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
9.2. Zgodnie z § 6 ust. 14 Regulaminu Wykonawca musi złożyć również następujące dokumenty: 9.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.2.2. pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 9.2.1.
10. OFERTA WSPÓLNA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
10.2. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
10.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia - zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 8 Regulaminu; do Oferty musi być dołączone pełnomocnictwo na mocy, którego ww. Pełnomocnik został ustanowiony;
10.2.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
10.2.3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6.1. i 8.6.3. uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Natomiast warunek, o którym mowa w punkcie 8.6.2. IDW musi być spełniony przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną (tj. przez każdego z Partnerów).
10.3. Dokument wymieniony w punkcie 9.2. składa każdy z Partnerów. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1.1 oraz 9.1.2 podpisuje Lider (Pełnomocnik) - chyba, że w pełnomocnictwie ustanawiającym Lidera (Pełnomocnika) Partnerzy zastrzegli, że nie jest on uprawniony do składania oświadczeń (wówczas oświadczenia muszą być podpisane przez wszystkich Partnerów). Te pośród dokumentów, które sporządza Wykonawca [tj. wymienione w punkcie 9.1.3. lit. a) i b),)] powinny być podpisane przez jego upełnomocnionych przedstawicieli (Pełnomocnika/Lidera).
10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
10.5. Jeżeli Oferta Partnerów występujących wspólnie zostanie wybrana, to:
10.5.1. Umowa będzie podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;
10.5.2. Wykonawca nie zmieni swojego składu ani Pełnomocnika bez uprzedniej zgody Zamawiającego;
10.5.3. Partnerzy będą solidarnie odpowiedzialni przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10.5.4. Pełnomocnik (Lider) będzie upoważniony do otrzymywania poleceń dla
i w imieniu wszystkich Partnerów, indywidualnie i zbiorowo oraz będzie odpowiadał za realizację Umowy i jej rozliczenie.
Wykaz wymaganych dokumentów Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- Formularz Ofertowy - wypełniony Załącznik nr 1 do IDW;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony Załącznik nr 2 do IDW;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: spełniają wymogi określone w pkt. 8.6.1 lit c)., posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wypełniony Załącznik nr 3 do IDW;
- wykaz wykonanych - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wypełniony Załącznik nr 4 do IDW - oraz -dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje/zaświadczenia muszą być wystawione przez podmioty zlecające usługę);
- INFORMACJĘ banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
- oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty - wypełniony Załącznik nr 6 do IDW
- wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania - wypełniony Załącznik nr 7 do IDW (w przypadku zamiaru podzlecania wykonania usługi) zgodnie z pkt. 23 IDW i z zastrzeżeniem 23.2 IDW;
- w przypadku, gdy Oferta składana jest przez podmioty (Partnerów) wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia - oryginał dokumentu stwierdzającego ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania Partnerów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia;
- w przypadku, gdy osoba podpisująca Ofertę lub poświadczająca za zgodność
z oryginałem złożone kopie dokumentów nie jest wymieniona w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy - oryginał lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem stosowne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
- pozostałe dokumenty opisane w punkcie 9.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.

Uwagi:
Okres związania ofertą
Kryteria oceny ofert Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu CEF: ,,Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", na odcinku Słonice (128,680) - Szczecin Dąbie (195,170) :
Cena - 100,00%

Kontakt:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa (jednostka prowadząca postępowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni al. Niepodległości 8
61-875 Poznań)
Telefon 61 6332422
Faks brak
E-mail karolina.czerniak@plk-sa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.