Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kotłowni gazowej w budynku

Przedmiot:

Remont kotłowni gazowej w budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Trakt Lubelski 353
04-667 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 225 006 240, faks 226 132 452
wawer.zgn.nz@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 5000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. I Poprzecznej 18K w Warszawie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - Wymiana 2 kotłów gazowych, - Montaż 3 pomp obiegowych, - Montaż kolektora, - Montaż stacji demineralizacji, - Wywiezienie gruzu, Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie z: - Dokumentacją projektową, - Kosztorysem ofertowym, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Opisem technicznym,

CPV: 45332000-3,45000000-7,45453000-7

Dokument nr: 550966-N-2019, 284/NZ/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
zgn-wawer.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (związanej z przedmiotem zamówienia), dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na kwotę nie niższą niż 100 tysięcy złotych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie ksero dokumentu potwierdzającego wniesienie ubezpieczenia OC.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą lub osobami, które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane" (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.) - posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych oraz posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie instalacji i urządzeń gazowych oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - załącznik nr 9 do SIWZ: Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 9.1.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu- załącznik nr 8. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w punkcie podawczym Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy przy ul. Trakt Lubelski 353.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.2.1. Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu roboty w zakresie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia jako generalny wykonawca lub podwykonawca - co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub remoncie kotłowni gazowych - każde o wartości co najmniej 100 tys. zł brutto oraz dowody, potwierdzające, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością oraz z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - załącznik nr 6. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; 3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2. 9.2.2. Oświadczenie, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności i funkcji), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ: - posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych oraz posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie instalacji i urządzeń gazowych oraz jest lub są członkami właściwej izby samorządu zawodowego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dowód wpłaty wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
stawka roboczogodziny 20,00
gwarancja 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.