Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17-748-36-85
zamowienia@mzd.erzeszow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186466
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Wieniawskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Wieniawskiego
Cel zamówienia
Rozwiązywanie problemów technicznych dokumentacji projektowej
Przedmiot zamówienia
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Wieniawskiego dla projektu pn.,,Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie,,, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 1186466, TI.2310.8.2019.KK

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) termin (z godziną) składania ofert: do dnia 31.05.2019r. do godz. 12:00
2) miejsce składania ofert pisemnych:
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1, VI piętro, sekretariat - pokój 601 lub przesłać na adres: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów.
3) miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres zamowienia@mzd.erzeszow.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania usługi - do 29.05.2020 r. Niemniej jednak w przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi do czasu zakończenia robót i podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy
Potencjał techniczny
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej;
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
W sytuacjach wskazanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
1) nazwę zadania, na które składana jest oferta,
2) cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
3) podpis oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo),
4) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
5) Ponadto do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego".
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty 6 393,00 zł netto.
Zakres zamówień uzupełniających:
Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zostaną one udzielone, jeżeli zajdzie potrzeba powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, w zakresie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru projektowego.
Warunki na jakich zostaną udzielone:
Zamówienie udzielone zostanie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy wystąpi taka potrzeba oraz gdy zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert (zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów):
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:
1) cena ofertowa (brutto) - 60%
2) czas reakcji - 40%
% = 1 pkt
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:
a. Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:
Cn.
P1 = -------------- x 100 x 60%
Cb
gdzie:
P1- ilość punktów w kryterium cena
Cn - najniższa cena,
Cb - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
b. Kryterium czas reakcji
Wykonawca może zaproponować czas reakcji na wezwanie Zamawiającego w pełnych godzinach tj. do 2, do 4 i do 6 godzin od wezwania (ale nie więcej niż 6 godzin).
Ilość punktów zostanie obliczona w następujący sposób:
- stawienie się na budowie odpowiednich osób spośród personelu wykonawcy w czasie do 2 h od wezwania Zamawiającego - 40 pkt
- stawienie się na budowie odpowiednich osób spośród personelu wykonawcy w czasie powyżej 2 h i nie dłuższym niż 4 h od wezwania Zamawiającego - 20 pkt
- stawienie się na budowie odpowiednich osób spośród personelu wykonawcy w czasie powyżej 4 h i nie dłuższym niż 6 godzin od wezwania Zamawiającego - 0 pkt
Zaoferowanie czasu stawiennictwa dłuższego niż 6 godzin spowoduje odrzucenie oferty.
Suma punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:
P1 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium cena
P2 - liczba punktów obliczona dla danej oferty w kryterium czas reakcji
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
P = P1 + P2 = 100%
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dla potwierdzenia braku ww. powiązań pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oferenci wraz z formularzem oferty zobligowani są do złożenia Oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)".
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTO RZESZÓW
Adres
rynek Rynek 1
35-064 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
17 87 54 100
Fax
17 87 54 105
NIP
8130008613
Tytuł projektu
Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie
Numer projektu
POPW.02.01.00-18-0002/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Krystyna Koczot
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
17-748-36-85

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.