Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I NARZĘDZI

Przedmiot:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I NARZĘDZI

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 225 931 390, faks 225 931 391
wladyslaw_sadowski@sggw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I NARZĘDZI DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych i narzędzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do 75 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Część nr: 1 Nazwa: SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia świadomie użył nazw własnych oraz producentów niektórych artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymóg technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji już istniejących instalacji elektrycznych. W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego. Decydując się na rozwiązanie równoważne do opisanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby materiały były fabrycznie nowe oraz posiadały deklaracje zgodności produktu (w języku polskim), które będą dostarczane podczas realizacji zamówienia. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów. Nie wskazanie przez Wykonawcę nazwy oferowanego produktu, producenta, skutkuje odrzuceniem oferty. Ilości wskazane w tabeli są ilościami szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związanych z ilością zakupionych artykułów. Zamawiający wymaga aby dostarczane materiały były: fabrycznie nowe; pierwszego gatunku; zapakowane w oryginalne opakowania; posiadały co najmniej 12 miesięczną przydatność do użycia, licząc od daty dostawy poszczególnego wyrobu. Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów elektrycznych została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również formularz rzeczowo cenowy Wykonawcy. Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczanie materiałów elektrycznych za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach; winien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31220000-4, 31210000-1, 31300000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednostkowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZAKUP NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH DLA SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający w opisie przedmiotów zamówienia świadomie użył nazw własnych oraz producentów niektórych artykułów i materiałów instalacji ze względu na brak możliwości opisu w inny jednoznaczny sposób. Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten jasno przedstawia wymogi co do jakości, wymóg technicznych zamawianego asortymentu do konserwacji już istniejących instalacji elektrycznych. W przypadku produktów wymienionych z nazwy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. (Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych od produktu zamówionego określonego producenta z nazwy lub przez podany symbol artykułu przez Zamawiającego. Decydując się na rozwiązanie równoważne do opisanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby materiały były fabrycznie nowe oraz posiadały deklaracje zgodności produktu (w języku polskim), które będą dostarczane podczas realizacji zamówienia. Wykonawcy, którzy zaoferują produkt równoważny poniosą wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z jego odstępstwami od parametrów produktów oryginalnych m.in. koszty naprawy uszkodzonych urządzeń, przestojów. Nie wskazanie przez Wykonawcę nazwy oferowanego produktu, producenta, skutkuje odrzuceniem oferty. Ilości wskazane w tabeli są ilościami szacunkowymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę, nie będzie przysługiwało żadne roszczenie finansowe ani prawne związanych z ilością zakupionych artykułów. Zamawiający wymaga aby dostarczane materiały były: fabrycznie nowe; pierwszego gatunku; zapakowane w oryginalne opakowania; posiadały co najmniej 12 miesięczną przydatność do użycia, licząc od daty dostawy poszczególnego wyrobu. Ilość oraz rodzaj zamawianych materiałów elektrycznych została zawarta w formularzu cenowym stanowiącym zarówno szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również formularz rzeczowo cenowy Wykonawcy. Dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie rozładować oraz wnieść do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza dostarczanie materiałów elektrycznych za pośrednictwem kuriera - na koszt Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach; winien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31680000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednostkowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 31220000-4,31210000-1,31300000-9,31680000-6

Dokument nr: 550308-N-2019, SZP.250.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://szp.sggw.pl/?oid=276

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie osobiście w siedzibie zamawiającego za pośrednictwem poczty, bądź przesyłką kurierską.
Adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek nr 10, Prawa Podkówka, pokój nr 38 ) ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, mazowieckie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 08:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; b)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 3 niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający może żądać na wezwanie o którym mowa w ust. 2 powyżej następujących dokumentów: a) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty niż oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Decydując się na rozwiązanie równoważne do opisanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego artykuły spełniają wymagania funkcjonalne określone przez Zamawiającego. Wymagane jest, aby materiały były fabrycznie nowe oraz posiadały deklaracje zgodności produktu (w języku polskim), które będą dostarczane podczas realizacji zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium Dotyczy zadanie I 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 13 800,00zł. (słownie: trzynaście tysięcy osiemset zł., 00/100). Dotyczy zadanie II 2.Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 3.Dopuszczalne formy wadium: a)w pieniądzu, b)poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancje bankowe, d)gwarancje ubezpieczeniowe, e)poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 - z dopiskiem ,,wadium-przetarg nieograniczony sprawa SZP.250.20.2019 (Zadanie I)" 5.Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w: Kwesturze Zamawiającego w sekretariacie Kwestora SGGW (budynek Lewa Podkówka, I piętro, pok. 121), a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia w Kwesturze SGGW dokonane przez Kwestora. 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6a. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach określa kwotę wadium dla każdej części w wysokości nie większej niż 3 % jej wartości. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy jednostkowej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.