Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
661z dziś
4180z ostatnich 7 dni
14159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi leśnej

Przedmiot:

Remont drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu
ul. 29 Listopada 12
37-700 Przemyśl
powiat: Przemyśl
tel. 166 706 656, faks 166 706 657
krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przemyśl
Wadium: 7 000.00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi leśnej nr L30/02/1 w Leśnictwie Grochowce na odcinku od km 0+000 do km 0+950
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont drogi leśnej nr L30/02/1 w Leśnictwie Grochowce na odcinku od km 0+000 do km 0+950". Zakres robót obejmuje : I. Odwodnienie - oczyszczenie rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp oraz uformowaniem opaski ziemnej ( poboczy ) - 1900,00 mb - remont przepustów na zjazdach poprzez wymianę uszkodzonych rur betonowych na rury PP fi 500 wraz z wykonaniem ławy z kruszywa 0/31,5 oraz zasypki - 21,0 mb - montaż ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych dla rur fi 500 - szt. 6,0 II. Wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3135,00 m2 - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 31,5/63 warstwą grubości 25 cm - 3135,00 m2 - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 wraz zaklinowaniem i zamiałowaniem - 3135,00 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, który stanowi załącznik nr 13 do SIWZ

CPV: 45233121-3

Dokument nr: 550863-N-2019, NZ.270.1.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_krasiczyn/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu, ul. 29 Listopada 12, 37-700 Przemyśl, Polska

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej i finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną rodzajem odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (robota w zakresie remontu dróg) na wartość brutto minimum 200 000,00 PLN. W sytuacji, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 szt. koparka podsiębierna jednonaczyniowa o poj. łyżki min 0,4 m3, 1 szt. równiarka samojezdna lub układarka kruszywa, 1 szt. walec wibracyjny gładki o masie całkowitej minimum 12t, 1 szt. walec ogumiony, 1 szt. samochód ciężarowy samowyładowczy ładowności minimum 15t oraz 1 szt. zagęszczarka mechaniczna. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno-drogowej. Osoba wskazana powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278 z dnia 24.09.2014r.). Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, kiedy osoba ta posiada odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z dnia 2016.01.15 z póź. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w pkt III.5.1 ppkt 1-3 niniejszego ogłoszenia, złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 SIWZ. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6 ppkt 2 SIWZ. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z włas´ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos´ci gospodarczej, jez˙eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Zas´wiadczenie włas´ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z˙e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatko´w, wystawionego nie wczes´niej niz˙ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, z˙e wykonawca zawarł porozumienie z włas´ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalez˙nos´ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego´lnos´ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz˙enie na raty zaległych płatnos´ci lub wstrzymanie w całos´ci wykonania decyzji włas´ciwego organu. 3. Zas´wiadczenie włas´ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen´ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, z˙e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczes´niej niz˙ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, z˙e wykonawca zawarł porozumienie z włas´ciwym organem w sprawie spłat tych nalez˙nos´ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego´lnos´ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz˙enie na raty zaległych płatnos´ci lub wstrzymanie w całos´ci wykonania decyzji włas´ciwego organu. 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres´lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnos´nie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie okres´lonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wczes´niej niz˙ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Os´wiadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamo´wienia publiczne Os´wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem s´rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamo´wienia publiczne (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Os´wiadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatko´w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Os´wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatko´w, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumento´w potwierdzających dokonanie płatnos´ci tych nalez˙nos´ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiąz˙ącego porozumienia w sprawie spłat tych nalez˙nos´ci (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 7. Os´wiadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp Os´wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolnos´ci lub grzywny w zakresie okres´lonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 8. Os´wiadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp Os´wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązko´w wynikających z przepiso´w prawa pracy, prawa ochrony s´rodowiska lub przepiso´w o zabezpieczeniu społecznym w zakresie okres´lonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 9. Os´wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatko´w i opłat lokalnych Os´wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatko´w i opłat lokalnych, o kto´rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 z dnia 27.09.2017r.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). 10. Os´wiadczenie wykonawcy o przynalez˙nos´ci albo braku przynalez˙nos´ci do tej samej grupy kapitałowej. 11. Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunko´w udziału w postępowaniu na zasoby innych podmioto´w, kto´re będą brały udział w realizacji częs´ci zamo´wienia, przedkłada takz˙e dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okres´lonym w pkt 1-9
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robo´t budowlanych wykonanych nie wczes´niej niz˙ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jez˙eli okres prowadzenia działalnos´ci jest kro´tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartos´ci, daty, miejsca wykonania i podmioto´w, na rzecz kto´rych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodo´w okres´lających czy te roboty budowlane zostały wykonane nalez˙ycie, w szczego´lnos´ci informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukon´czone, przy czym dowodami, o kto´rych mowa, są referencje bądz´ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kto´rego roboty budowlane były wykonywane, a jez˙eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac´ tych dokumento´w - inne dokumenty. 2. Wykaz narzędzi, wyposaz˙enia zakładu lub urządzen´ technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamo´wienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 3. Wykaz oso´b, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamo´wienia publicznego, w szczego´lnos´ci odpowiedzialnych za s´wiadczenie usług, kontrolę jakos´ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien´, dos´wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamo´wienia publicznego, a takz˙e zakresu wykonywanych przez nie czynnos´ci oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny ro´wnowaz˙ny dokument Jez˙eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny ro´wnowaz˙ny dokument wydany przez włas´ciwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w kto´rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kto´rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okres´lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wczes´niej niz˙ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie okres´lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kto´rej dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny ro´wnowaz˙ny dokument", w zakresie okres´lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jez˙eli w kraju, w kto´rym miejsce zamieszkania ma osoba, kto´rej dokument miał dotyczyc´, nie wydaje się takich dokumento´w, zastępuje się go dokumentem zawierającym os´wiadczenie tej osoby złoz˙onym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego włas´ciwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczes´niej niz˙ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatko´w Jez˙eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto´rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, z˙e nie zalega z opłacaniem podatko´w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo z˙e zawarł porozumienie z włas´ciwym organem w sprawie spłat tych nalez˙nos´ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego´lnos´ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz˙enie na raty zaległych płatnos´ci lub wstrzymanie w całos´ci wykonania decyzji włas´ciwego organu, wystawione nie wczes´niej niz˙ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Dokument potwierdzający, z˙e nie otwarto likwidacji wykonawcy Jez˙eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto´rym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, z˙e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos´ci, wystawione nie wczes´niej niz˙ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosko´w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Niewiąz˙ący wzo´r zobowiązania podmioto´w trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobo´w. Niewiąz˙ący wzo´r zobowiązania podmioto´w, na zdolnos´ciach lub sytuacji kto´rych Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobo´w na potrzeby realizacji zamo´wienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres dodatkowej gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.