Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kotłowni w budynku

Przedmiot:

Modernizacja kotłowni w budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
powiat: częstochowski
tel. 343 202 003, faks 343 202 054
przetargi@kruszyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kruszyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie przy ul. Pocztowej 2
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym oraz przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie przy ul. Pocztowej 2. 1. Zakres robót w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe w kotłowni w tym demontaż dwóch kotłów węglowych; b) roboty ogólnobudowlane; c) wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym; d) montaż skrzynki gazowej na zawór MAG-3 wraz z armaturą i wyposażeniem; e) płukanie instalacji c.o.; f) zabudowę w kaskadzie gazowych kotłów kondensacyjnych w ilości 3 szt. Przyjęto do obliczeń kotły firmy De Dietrich typ Innovens Pro MCA 90/ DIEMATIC iSystem o mocy 90 kW każdy z modulacją mocy palnika 27,3-84,2 kW. g) zamontowanie układów sterowania automatycznego, AKPiA kotłowni; h) zabudowanie przewodów i armatury w tym przewody odprowadzania spalin, naczynie wzbiorcze; i) modernizacje instalacji wody w pomieszczeniu kotłowni w tym wymianę podgrzewacza c.w.u. o poj. 500 l; j) badania, próby i uruchomienie kotłowni; k) wyposażenie p.poż. kotłowni; l) inwentaryzacja geodezyjna; m) wykonanie opinii, instrukcji oraz dokumentacji odbiorowej. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określają: a) przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ; b) projekt budowlany stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga wykonania w całym budynku płukania instalacji centralnego ogrzewania. 4. Dwa kotły centralnego ogrzewania pochodzące z demontażu należy poddać utylizacji (zezłomowania), uzyskane dokumenty potwierdzające utylizację kotłów należy przekazać Zamawiającemu. 5. Przyłącze gazowe zlokalizowane w linii ogrodzenia zostanie wykonane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu w zakresie wynikającym z warunków przyłączenia do sieci gazowej (warunki zamieszczone w projekcie budowlanym). Termin wykonania przyłącza do dnia 30.08.2019 r. 6. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonych: projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia nie oznacza to obowiązku ich zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich ich rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który wraz z ofertą musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Zastosowanie innych materiałów należy przedstawić zgodnie z pkt VIII ppkt 2.5. SIWZ w wykazie. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji umowy opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych

CPV: 45331110-0,45333000-0,45332200-5,45210000-2

Dokument nr: 550604-N-2019, RGK.271.8.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kruszyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Kruszynie, ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji kotłowni z zastosowaniem kotłów gazowych o wartości robót nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami) - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) a w szczególności: b.1) kierownikiem budowy - osoba która będzie pełnić niniejszą funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. b.2) kierownikiem robót elektrycznych - osoba która będzie pełnić niniejszą funkcję winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. Kierownik budowy i kierownik robót muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. c) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju w tym moc zastosowanego kotła gazowego, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, wyszczególnione w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. a) SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, doświadczenie wymagane przez Zamawiającego musi posiadać minimum jeden Wykonawca. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca dysponuje osobami wymaganymi przez Zamawiającego, wykazanymi w pkt VII ppkt 1.2.3 lit. b) SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wymagane osoby nie muszą być w dyspozycji u jednego Wykonawcy. Ważne jest aby razem dysponowali wymaganymi osobami w celu spełnienia określonego warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załączyć jeżeli dotyczy). 3. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.1. SIWZ (załączyć jeżeli dotyczy). 4. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (załączyć jeżeli dotyczy). 5. wykaz materiałów i urządzeń - w przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż te zaproponowane przez Zamawiającego - wraz z dokumentami uwiarygodniającymi te materiały i urządzenia, iż posiadają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji wykonawczej (załączyć jeżeli dotyczy). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu udzielanej gwarancji w miesiącach 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.