Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa ław i stołów tzw. kompletów piwnych oraz namiotów

Przedmiot:

Zakup i dostawa ław i stołów tzw. kompletów piwnych oraz namiotów

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
powiat: bolesławiecki
Tel 75 738 9573, 75 738 95 92; fax: 75 738 95 23, tel. 75 7310 171
urzad@wartabol.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Warta Bolesławiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa ław i stołów tzw. kompletów piwnych oraz namiotów w ramach realizacji zadania pn.:
Budowa ścieżki rowerowej wraz z MOR-em i infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
II.1 Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ław i stołów tzw. kompletów piwnych w ilości 20 kompletów (komplet: zestaw dwóch ław + stół) oraz namiotów w ilości 4 szt.

CZĘŚĆ I - Zakup i dostawa ław i stołów tzw. Kompletów piwnych (komplet: zestaw dwóch ław + stół) -20kpl o parametrach:
a) materiał - drewno sosnowe (lub inne o nie gorszych właściwościach),
b) stół: grubość min. 26 mm, długość 220 cm, szerokość 70 cm, wysokość 78 cm,
c) ławka: grubość min. 28 mm, długość 220 cm, szerokość 25 cm, wysokość 48 cm,
poprzeczki min. 3 szt.;
d)końcówki stołu i ławki zaokrąglone, powierzchnia górna (stół i ławka) czysto
oszlifowana, lakierowana, odporna na długotrwałe działanie promieni słonecznych
oraz wody i wilgoci; stelaż malowany proszkowo, kolor zielony.
2.Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot umowy, nie krótsza niż 12 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru zamówienia.
3.Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia musi przekazać Zamawiającemu:
- Instrukcję montażu i użytkowania,
- Kartę gwarancyjną (na min. 12 miesięcy).
CZĘŚĆ II- Zakup i dostawa namiotów rozkładanych ekspresowo w ilości 4 szt. o parametrach:
a) wymiary - 6 x 3 m;
b) materiał - poliester, wodoodporny, trudnopalny
c) kolor - Kolor ecru 468c panton;
d) stelaż ekspresowo rozkładany o konstrukcji Alu strong; Przekrój nogi ośmiokątny o grubości 40mm;
e) ścianki boczne - Grubość ścianki 2,2mm,bez okien;
f) wyposażenie: elementy (np. szpilki, linki) niezbędne do mocowania konstrukcji do podłoża oraz torba (opakowanie) do przechowywania i transportu;
g)logo Zamawiającego na falbanie
3.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad.
5.Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w Zapytaniu Ofertowym
6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich,
7.Ławy, stoły i namioty muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE .Wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy towarów.
8.Przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,

CPV: 45422100-2, 39142000-9, 39522530-1

Dokument nr: RZK-I.434.2.2019, PLSN.01.01.00-02-0094/17

Składanie ofert:
V. Termin składania ofert.

5.1 Oferty należy złożyć:

a) w FORMIE PISEMNEJ opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji oferenta na zewnątrz (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem w miejscu : Urząd Gminy Warta Bolesławiecka; Warta Bolesławiecka 40c; 59-720 Warta Bolesławiecka; I piętro, sekretariat
b) faksem-oferta wraz z załącznikami opatrzona własnoręcznym podpisem osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji oferenta - nr faksu -75 738 95 23
c) e-mailem- lub - w przypadku przesłania oferty tą drogę należy ofertę ,oświadczenie, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy na zewnątrz a następnie zeskanować i przesłać jako załącznik.

decyduje data wpływu oferty do zamawiającego a nie data nadania

do dnia 04.06.2019. godz. 10.00

z dopiskiem na kopercie ,, Zakup i dostawa ław i stołów oraz namiotów ".

5.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.3 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

5.4 Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza ofertowego - załącznik Nr 1 załączonego do Zapytania Ofertowego.

Miejsce i termin realizacji:
4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na własny koszt w tym koszt dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia do Wiejskiego Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim 100.
Termin wykonania zamówienia:
Maksymalny -30 dni roboczych od daty podpisania umowy

Wymagania:
1.3 Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy -prawo zamówień publicznych; z Zarządzeniem Nr SOG.Z.24.2016 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20.07.2016 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy-Prawo zamówień publicznych;
1.4 Zasady komunikowania się z Zamawiającym.
1.4.1 Wykonawcy do upływu terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści Zapytania Ofertowego:
- na numer faksu 75 738 95 23- na adres mailowy:urzad@wartabol.pl
Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiający opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe

1.5.2 Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić treść Zapytania Ofertowego. Informację o zmianie Zamawiający opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert, Zamawiający przedłuży ten termin.

1.5.3 Zaleca się bieżącą weryfikację strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe przez cały okres terminu składania ofert celem uwzględnienia dokonanych wyjaśnień lub modyfikacji treści Zapytania przy sporządzaniu oferty.
2.Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot umowy, nie krótsza niż 12 miesięcy, od daty protokolarnego odbioru zamówienia.
3.Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia musi przekazać Zamawiającemu:
- Instrukcję montażu i użytkowania,
- Kartę gwarancyjną (na min. 12 miesięcy).
2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego -Oferta poprzez wpisanie cen jednostkowych brutto i wartości brutto.
8.Przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,
9.Okres gwarancji - ......................
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia w formie pisemnej, faksem lub e-mailem przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminach dostawy.
12. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
13.Wykonawca może złożyć: ofertę częściową na każdą część odrębnie lub ofertę na całość zamówienia. W przypadku złożenia ofert częściowych i ofert na całość zamówienia zamawiający dokona wyboru spośród ważnych ofert częściowych.
III.1 Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające warunki udziału w postępowaniu:
1.Warunek dotyczący uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie .

2. Warunek dotyczący bezstronności (brak konfliktu interesów) Wykonawca nie może być powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek dotyczący bezstronności wymagany jest dla wszystkich części zamówienia
Sposób oceny spełniania warunku:
Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Warunek dotyczący potencjału technicznego.
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
4. Warunek potencjału kadrowego.
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
5. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie ..
6. Warunek dotyczący posiadania doświadczenia.
Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie dostawy:
a) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia określony dla części I w przypadku złożenia oferty częściowej;

b) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia określony dla części II w przypadku złożenia oferty częściowej;
c) odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia określony dla całości zamówienia w przypadku złożenia oferty na całość zamówienia
Sposób oceny spełniania warunku:
Do oferty należy dołączyć wykaz posiadanego doświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

IV. Kryteria oceny ofert

IV.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.Cena - 100%
gdzie 1% to 1 punkt
Opis sposobu oceny
Ocena kryterium dokonana zostanie w sposób następujący :

(Cena brutto najniższa spośród ważnych ofert : cena brutto badanej oferty ) x 100 x 100%
Zamawiający wybierze ofertę/y, która/e są ważne i z najniższą ceną. Z wybranym wykonawcą Zamawiający zawrze umowę wg projektu będącego załącznikiem nr 4 Zapytania.
Powyższe zasady wyboru oferty najkorzystniejszej obowiązują dla wyboru ofert częściowych i ofert na całość zamówienia.
VI. Dodatkowe postanowienia.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III Zapytania.
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w pkt III Zapytania w sytuacji ich błędu lub niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. będzie złożona w niewłaściwej formie;
b. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przy czym Zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty;
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty. Zamawiający może poprawić oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w treści złożonych ofert.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę.
7.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu.
8.Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie
9. Nie przewiduje się udzielenia Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Uwagi:
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka, Tel. 75 738 95 73; e-mail: urzad@wartabol.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka możliwy jest pod adresem e-mail: ; Tel. 76 8358801

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie Zapytania Cenowego na realizację zadania pn: Zakup i dostawa ław i stołów tzw. kompletów piwnych oraz namiotów
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018, poz.1986 t.j. ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1.2 Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Mirosław Kopczyński -Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej- e-mail: ; tel. 75 7310 171 lub 600 472 307.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.