Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
tel. (071) 310 35 19 wew. 420, tel. (071) 310 35 19 wew. 437
maslej@oborniki-slaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacja byłego budynku kina
w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Rewitalizacja byłego budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane".

Przedmiotem zamówienia jestpełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową i przedmiarami oraz umową podpisaną przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

Rozliczenie z Wykonawcą robót ma charakter ryczałtowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i kosztorysu ofertowego.

Zadanie 1 : branża sanitarna

Wartość robót instalacji sanitarnych: 691 472,30 zł brutto

Zakres robót objętych nadzorem

INSTALACJA WODY BYTOWEJ

INSTALACJA WODY P.POŻ.

INSTALACJA WODNA - ROBOTY DEMONTAŻOWE TOWARZYSZĄCE

KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJA KLIMATYZACJI

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

Instalacja gazowa

Kotłownia

Wentylacja Mechaniczna

Zadanie 2: branża elektryczna

Wartość robót instalacji elektrycznych: 272 703,79 zł brutto

Zakres robót objętych nadzorem:

WEWNĘTRZNE LINIE ZAILAJĄCE I ROZDZIELNICE

INASTALACJA OŚWIETLENIOWA ,GNIAZD WTYKOWCH 230V I 400V ORAZ DLA POTRZEB WENTYLACJI I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

INSTALACJA ODGROMOWA

BADANIA I POMIARY

1. Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a ponadto:

1) Stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem - niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;

2) Bieżącą kontrolę realizacji umowy z Wykonawcą robót poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania
z Dokumentacją projektową, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

Każdorazowa obecność inspektora nadzoru na budowie winna być odnotowana w dzienniku budowy. Inspektor branży budowlanej będzie zobowiązany przyjąć funkcje koordynatora nad całością realizacji w/w przedmiotu zamówienia.

3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowień umowy;

4) Sprowadzenie prawidłowości rozliczeń wykonanych robót oraz sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów odbioru elementów wystawianych przez Wykonawcę robót;

5) Sprawdzanie jakości robót i użytych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

6) Stwierdzanie gotowości do odbioru wykonanych robót oraz udział w czynnościach odbiorowych wraz z odbiorem końcowym robót, w tym sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

7) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

8) Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także żądanie wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacja projektową;

9) Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;

10) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

11) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP;

12) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy;

13) Sprawdzanie materiałów na placu budowy, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami projektu;

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

c) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, polecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;

14) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

15) Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego;

16) Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego należeć będzie również udział w przeglądach gwarancyjnych robót.

2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawierają:

1) Projekt budowlany dostępny pod linkiem:

http://bip.oborniki-slaskie.pl/m,5921,ogloszenie-przet argu-nieograniczonego-na-realizacje-zadania-rewitalizacja-byl ego-budynku-kina-w-obor.html

2) Zamawiający podpisał umowę na realizację inwestycji - szczegóły w linku http://bip.ob orniki-slaskie.pl/m,5926,rozstrzygniecie-przetargu-nieograniczonego-na-realizacje-zadania-rewita lizacja-bylego-budynku-kina-w.html

Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy (tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów wykonawczych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Termin realizacji sprawowania nadzoru inwestorskiego: od podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu końcowego odbioru robót - planowany termin zakończenia i rozliczenia 31.03.2020 r.

CPV: 71700000-5

Dokument nr: ZP.271.53.2019

Składanie ofert:
VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, emailem na adres: maslej@oborniki-slaskie.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10:30

b) Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

d) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i opatrzonej napisem: ,,Zapytanie ofertowe pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania:Rewitalizacja byłego budynku kina
w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - roboty budowlane", Znak sprawy: ZP.271.53.2019"

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2019 r.

Wymagania:
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

- stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

- oraz aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz w/w kopii dokumentów.
V. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

Uwagi:
IV. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium:

,,cena - 100%" , która dokonywana będzie w niżej określony sposób:

- maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;

- oferta z najniższą oferowaną ceną ,,CN" otrzyma 100 pkt.;

- każda inna oferta ,,COB" otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

100 (maxliczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga:

Przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

2. Marek Rakowski - inspektor ds. budownictwa, tel. (071) 310 35 19 wew. 437

e-mail: rakowski@oborniki-slaskie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.