Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
powiat: jaworski
tel. 76 887 43 23, fax: 76 887 43 25,
urzad@wadrozewielkie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wądroże Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro na usługę pn.:
,,Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2019
w Gminie Wądroże Wielkie".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego niżej wskazanymi inwestycjami
drogowymi realizowanymi w roku 2019 przez Gminę Wądroże Wielkie:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 55/5, obręb Budziszów Wielki, 330 m[intensywne opady deszczu, maj
2018 r.].
2) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 196/1, obręb Kosiska, 0,260 km [intensywne opady deszczu, maj 2018]
+ budowa kanalizacji sanitarnej w ww. drodze.
3) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 174/2, obręb Pawłowice, 0,335 km [intensywne opady deszczu, maj
2017 r.]
4) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 179/1, obręb Pawłowice, 0,095 km [intensywne opady deszczu, sierpień
2017 r.].
5) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 213/2, obręb Wądroże Małe, 0,3 km [intensywne opady deszczu, maj
2018 r.].
2. Szczegółowy zakres inwestycji stanowiących przedmiot nadzoru znajduje się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Wądroże Wielkie pod adresem internetowym: http://bip.wadrozewielkie.pl, gdzie znajdują
się dokumentacje przetargowe dla inwestycji wskazanych w ust. 1.
3. Zamawiający przewiduje 3 wizytacje w tygodniu inspektora nadzoru na terenie budowy w okresie realizacji
inwestycji,

CPV: 71520000-9

Dokument nr: ZP.271.18.2019

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana pocztą w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim,
Wądroże Wielkie, do dnia 27 maja 2019 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Początek realizacji zamówienia nastąpi z chwilą zawarcia umowy z wykonawcą usługi.
2. Zakończenie usługi nadzoru nastąpi - z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w umowie (patrz zał. nr 1) -
po ostatecznym odbiorze robót budowlanych i przystąpieniu przez Inwestora do użytkowania wytworzonej w
ramach inwestycji infrastruktury drogowej, przy czym w okresie gwarancji inspektor nadzoru zobowiązany
będzie do aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach kontrolnych i reklamacyjnych prowadzonych
przez Zamawiającego w stosunku do wykonawcy robót budowlanych.
3. Szacowany okres realizacji robót, których dotyczyć będzie nadzór: I połowa, czerwca -31 sierpień 2019

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie
nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub dysponują osobami
posiadającymi ww. kwalifikacje natomiast w rozdziale II ust.l pkt.2 dodatkowo odpowiednie kwalifikacje w
zakresie robót budowlanych w specjalności kanalizacji sanitarnej bez ograniczeń.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Cenę oferty należy określić jako iloczyn szacowanej liczby wizyt na budowie i ceny jednostkowej za
wizytację budowy, którą wycenia Wykonawca usługi.
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i
winna ona:
- zawierać cenę ryczałtowa za pobyt na danej budowie nadzoru inwestorskiego ,
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, adres email, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
3. Wraz z ofertą wykonawca składa:
a) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania;
b) wykaz usług nadzoru inwestorskiego świadczonych w okresie ostatnich trzech lat do dnia składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - to w tym okresie, a dotyczących
robót budowlanych w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg z których co najmniej jedna miała
wartość nie mniejszą niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto).
c) wykaz osób, które będą realizowały zamówienie zawierający informację o ich uprawnieniach,
doświadczeniu i podstawie dysponowania tymi osobami, przy czym jeżeli podstawą do dysponowania
osobą wskazaną w wykazie nie jest umowa o pracę, umowa zlecenie lub umowa o dzieło, wykonawca
zobowiązany jest również załączyć:
d) dokument przywołany w wykazie dotyczący stosunku zobowiązaniowego między osobą z wykazu a
Wykonawcą usługi składającym ofertę.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Urzędu Gminy.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiającego, adres: http://bip.wadrozewielkie.pl.
VIII. ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert,
-jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty. Zamawiający ma prawi odrzucić oferty nie spełniające wymagań niniejszego zapytania.
1. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców w
wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów
potwierdzających spełnienia warunków, o których mowa w Instrukcji dla Wykonawców.
2. Wykonawcy, którzy nie uzupełnili lub nie wyjaśnili, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
wskazanych przez Zamawiającego dokumentów, będą podlegać wykluczeniu.
3. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykluczonych wykonawców, podając
uzasadnienie praktyczne i prawne
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach gdy nie spełnia warunków niniejszego ogłoszenia lub Wykonawca
nie zgadza się na poprawienie oczywistej pomyłki.
5. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę wraz z uzasadnieniem.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający ogłosi wyniki zapytania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego,
adres: http://bip.wadrozewieIkie.pl.

Kontakt:
IX. OSOBY DO KONTAKTU :
Piotr Stacherzak, Łukasz Nowicki pod numerem telefonu 76 887 43 23 w. 6 oraz adresem email:
p.stacherzak@wadrozewielkie.pl., l.nowicki@wadrozewielkie.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.