Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa dojść do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ulic

Przedmiot:

Budowa dojść do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ulic

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
zdm@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania: Budowa dojść do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo
? Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 (Projekt budowlano- wykonawczy, Przedmiar robót, Przedmiar robót-oferta, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) i Załączniku nr 2 (wzór Umowy) do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie budowy dojść do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo
oraz:
a) wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu, wykonanych w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt zaopiniowany przez odpowiednie służby Zamawiającego i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi przewidywać zminimalizowanie utrudnień związanych z dojazdem i dojściem z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych oraz utrzymanie płynności ruchu pieszego na zajętych odcinkach. Projekt należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadać projekty organizacji ruchu przygotowane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (dostępne na stronie internetowej: www.zdm.poznan.pl, zakładka: ,,Załatw sprawę", dalej: ,,Warunki wjazdu i organizacja ruchu" pkt 3 ,,Opiniowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym i docelowej organizacji ruchu" http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy /zarzad-drog-miejskich,33 /opiniowanie-projektow-organizacji-ruchu- na-czas-wykonywania-robot- w-pasie-drogowym-i- docelowej-organizacji-ruchu,1815/).
Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania w/w projekt tymczasowej organizacji ruchu.
b) urządzenia, utrzymania i likwidacji placu budowy,
c) zapewnienia obsługi geodezyjnej robót budowlanych,
d) wykonania dokumentacji powykonawczej,
e) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych wraz z kopią mapy zasadniczej,
f) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
g) zabezpieczenie drzew i krzewów w trakcie realizacji robót, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót. W zasięgu korony drzewa nie powinno dopuścić się do:
- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,
- poruszania się sprzętu mechanicznego,
- zmian poziomu gruntu,
Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.
W przypadku uszkodzenia krzewu lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robót, wykonawca zobowiązany będzie do: wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewów i drzew młodych) lub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej bądź dwuletniej pielęgnacji rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości uszkodzeń oraz kondycji i wieku uszkodzonych roślin. Pielęgnacja będzie musiała być zlecona profesjonalnej firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmował będzie m.in. podlewanie, nawożenie, mikoryzację, mulczowanie terenu zrębkami drzewnymi etc.
h) wymianę (na odrębne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, znajdujących się na placu budowy przekazywanym przez Zamawiającego (o ile w protokole przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka konieczność) jak i na nieruchomościach osób trzecich, zajmowanych przez Wykonawcę na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie znaków nastąpi wskutek działań Wykonawcy, czynności, o których mowa powyżej obciążają Wykonawcę. Czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.),
i) Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice- informacyjne-o-inwestycjach- remontach-i-utrudnieniach).
Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.
Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDM oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
Wzory tablic - w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców", ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach).
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach jednostkowych koszty wszelkich czynności spoczywających na Wykonawcy, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone
w załącznikach do ogłoszenia, a także koszty wszelkich innych czynności nieujętych wprost, ale niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
W cenach jednostkowych netto Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty wymienione w podstawie płatności określonej w odpowiedniej Specyfikacji Technicznej przypisanej danej pozycji przedmiaru oraz w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Musi ona stanowić sumę wszystkich planowanych do poniesienia kosztów dla tej pozycji oraz uwzględniać koszty:
- wynikające z realizacji robót budowlanych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 992), w tym związane z postępowaniem i z zagospodarowaniem odpadów przez podmioty spełniające warunki określone w/w ustawą, w pozycjach przedmiaru robót związanych z powstaniem odpadów,
- przekazania materiałów po rozbiórce nawierzchni bitumicznych zgodnie z Instrukcją postępowania z destruktem asfaltowym - pofrezem stanowiącą Załącznik nr 6,
- przekazania materiałów drogowych z rozbiórki (dot. tylko materiałów kamiennych) nadających się do powtórnego wbudowania tzw. Materiałów staroużytecznych do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
- przekazania odpadu biodegradowalnego do Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych, w tym, zielonych zebranych selektywnie (Biokompostownia) ul. Meteorytowa 3, 61-680 Poznań lub w przypadku przekroczenia limitu zdolności przerobowych, do innej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (Tabela 12. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - stan na 31.03.2016 r., str. 38),
- zagospodarowania gruzu betonowego oraz innych materiałów pochodzących z rozbiórki, a nienadających się do powtórnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- zabezpieczenia istniejących, a nieprzeznaczonych do usunięcia drzew, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew, a w przypadku spowodowania uszkodzeń korzeni lub gałęzi usunięcia powstałych szkód przez specjalistyczną firmę,
- sortowania oraz cięcia na wskazane długości (1,0 m przy średnicy ?7 cm) pozyskanego drewna wraz z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku,
- przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni wybranej ze wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 (Tablica 2.1- 2.3, str. 64),
- przekazania do magazynu Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy ul. Góreckiej 15 w Poznaniu zdemontowanych, nie wykorzystanych ponownie elementów oznakowania ulic oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- koszty związane z wprowadzaniem zmian w tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnieniem stałego dojazdu i dojścia z drogi publicznej do nieruchomości, budynków i urządzeń z nimi związanych na czas wykonywanych robót,
- zabezpieczenia na czas prowadzonych robót znajdujących się na terenie inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych,
- przywrócenia naruszonego w czasie robót budowlanych terenu (w tym nieruchomości osób trzecich), do stanu pierwotnego oraz wypłaty stosownych odszkodowań,
- ewentualnego zajmowania na czas budowy nieruchomości osób trzecich oraz wypłaty stosownych odszkodowań.
Elementów składowych ceny jednostkowej danej pozycji nie można przenosić do innych pozycji elementów rozliczeniowych.
? Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Dokument nr: IRI.222.003.2019

Otwarcie ofert: ? Data i godzina otwarcia ofert 06.06.2019r. o godz. 09.00 w Wydziale Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg Miejskich sala konferencyjna 2A

Specyfikacja:
? Adres pod którym umieszczony jest opis przedmiotu zamówienia: www.zdm.poznan.pl
Zakładka: ,,Zamówienia Publiczne", dalej: ,,Zamówienia poniżej 30 tys. euro"
https://www.zdm.poznan.pl/pl/zamowienia-ponizej-30-tys

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 06.06.2019 r. nie otwierać przed 15:00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
? Termin składania ofert Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
? Czas trwania zamówienia:
Zakończenie robót budowlanych - do dnia 30.09.2019r.
Zakończenie przedmiotu umowy - do dnia 15.10.2019r.

Wymagania:
? Warunki uczestnictwa
Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Wykonawca składa:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3) wraz z Przedmiarem robót-oferta (kosztorysem ofertowym), sporządzony w oparciu o Załącznik nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie - co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie dojść do przejść dla pieszych 30 000 PLN netto każda (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie), w tym jedna z robót wykonana dla ZDM Poznań sporządzony w oparciu o Załącznik nr 4.
3. Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Uwaga: Wykonawca wykona zamówienia bez udziału podwykonawców.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena
? Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego IRI.222.003.2019

Kontakt:
? Nazwa komórki, osoba do kontaktu:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17,
Maciej Saleta tel. 61 654 77 320, msaleta@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.