Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
powiat: tczewski
tel. 587 734 800
starostwo@powiat.tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G - od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G
2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowych robót budowlanych na podstawie dokumentacji pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplina do skrzyżowania z drogą nr 227001G)" autorstwa Pracowni Projektowej EMDROG Tomasz Wiese, ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz, która jest załącznikiem do SIWZ. Wykaz dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia 1) Projekt budowlany TOM 1. Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa 2) Projekt budowlany TOM 2. Branża sanitarna (odwodnienie) 3) Projekt budowlany TOM 3. Branża teletechniczna 4) Projekt budowlany TOM 4. Branża elektroenergetyczna (oświetlenie) 5) Projekt budowlany TOM 5. Branża elektroenergetyczna (kolizje) 6) Projekt wykonawczy TOM 1. Branża drogowa 7) Projekt wykonawczy TOM 2. Branża sanitarna (odwodnienie) 8) Projekt wykonawczy TOM 3. Branża teletechniczna 9) Projekt wykonawczy TOM 4. Branża elektroenergetyczna (oświetlenie) 10) Projekt wykonawczy TOM 5. Branża elektroenergetyczna (kolizje) 11) Projekt wykonawczy TOM 5. Dendrologia 12) Projekt stałej organizacji ruchu 13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży drogowej 14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży sanitarnej (odwodnienie) 15) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży teletechnicznej 16) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży elektroenergetycznej (oświetlenie) 17) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży elektroenergetycznej (kolizje) 18) Przedmiary robót - branża drogowa, branża sanitarna (kanalizacja deszczowa), branża teletechniczna, branża elektryczna (kolizje + oświetlenie) 2.2 Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje m. in.: 2.2.1 branża drogowa, w tym: - poszerzenie jezdni na opracowanym odcinku do 6,00 m (2 x 3,00 m) z lokalnym poszerzeniem na łuku do 6,60 m, - wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,00 m, - wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje - 37 sztuk, - wyprowadzenia dla dróg bocznych, - wygospodarowanie dwóch przystanków autobusowych - bez peronów; 2.2.2 branża sanitarna, w tym: - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ze zrzutem wód do istniejącego rowu melioracyjnego oraz zbiornika retencyjnego; 2.2.3 branża teletechniczna, w tym: - przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej; 2.2.4 branża elektroenergetyczna oraz oświetlenie uliczne, w tym: - budowa słupa narożnego n.n.-0,4kV, - przebudowa i budowa sieci napowietrznej n.n., - przebudowa osprzętu na istniejącym słupie, - zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi, - przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej - wykonanie nowej szafy oświetleniowej - posadowienie 31 słupów oświetleniowych UWAGA! Zmianie ulega lokalizacja zjazdu na działkę nr 109/1, zgodnie z załączonym rysunkiem i uzgodnieniem Wydziału Infrastruktury Drogowej z dnia 20 maja 2019 r. 2.3 Podstawowe parametry/dane robót budowlanych: 2.3.1 długość odcinka drogi - 998 m 2.3.2 droga powiatowa klasy L 2.3.3 prędkość projektowana 40 km/h 2.3.4 szerokość jezdni 6 m (2 x 3,0 m), na łukach poszerzenie do 6,6 m 2.3.5 jednostronne chodniki o zmiennej szerokości - zasadniczo 2,0 m (min. 1,25 m). 2.4 Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 2.4.1 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych przy nowo projektowanym słupie oświetleniowym, wykarczowanie pni z korzeniami drzew i krzewów (bez wycinki), wykonanie nowych nasadzeń w ilości 30 drzew - lokalizacja drzew zostanie wskazana przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót budowlanych. 2.4.2 Ochrona znaków geodezyjnych i pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadku ich braku, Wykonawca właściwie posadowi nowe znaki geodezyjne. 2.4.3 Przygotowanie i realizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, a następnie uzyskanie jego zatwierdzenia przez odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzający ruchem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 2.4.4 Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich, jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Nadzór inwestorski. 2.4.5 Wydanie publicznie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie np. przez regionalne radio, gazety, telewizję, ulotki na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Wykonawca zawiadomi telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze oraz prywatnych przewoźników publicznych. 2.4.6 Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, naprawa zaistniałych szkód i wypłata właścicielom stosownego, uzgodnionego odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody, naprawa i wypłata odszkodowania powinna być potwierdzona protokołem stwierdzającym, iż właściciel nie rości już żadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w koszt wybudowania infrastruktury. 2.4.7 Powiadomienie na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 2.4.8 Wykonanie dokumentacji fotograficznej budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przed przystąpieniem do robót w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości. 2.4.9 Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejących zjazdów na posesje. Zdjęcia będą skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Powyższe dotyczy również obiektów budowlanych znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową. 2.4.10 Przed rozpoczęciem robót sporządzenie dokumentacji stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do ciężkiego transportu przez Wykonawcę. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczową inwentaryzację przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg przed rozpoczęciem transportu materiałów oraz plan transportu materiałów na budowę po sieci dróg lokalnych, powinna być uzgodniona i potwierdzona przez zarządców dróg, poprzez spisanie dwustronnych protokołów. 2.5 Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 2.6 Kody zamówienia wg CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 2.7 W związku z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy oraz faktem załączenia do SIWZ dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 5, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych, a takim odniesieniom towarzyszyć będą wyrazy ,,lub równoważne". Wykonawca natomiast zobowiązany będzie do zastosowania rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych musi gwarantować konkretne rozwiązania, które wskazuje dokumentacja projektowa, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. 2.8 W związku z przyjętym rozliczeniem ryczałtowym, Zamawiający informuje, że przedmiary robót udostępnione wraz z dokumentacją projektową, należy traktować w sposób orientacyjny i pomocniczy. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. 2.9 Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych zawartych w projekcie, zarówno przedstawionych w formie rysunków, jak i w części opisowej. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli nawet jakaś uwaga zawierająca polecenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych została zapisana w części opisowej projektu, a nie ma odzwierciedlenia na rysunku bądź w przedmiarze robót - to obowiązkiem Wykonawcy będzie jej wykonanie 2.10 W celu złożenia prawidłowej oferty, Wykonawca powinien uwzględnić dane zawarte w SIWZ w dokumentacji, kolejno według stopnia ważności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB oraz pozostałe. 2.11 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych dla prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 2.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane, w uzgodnieniu z Wykonawcą. 2.13 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłoży kosztorys ofertowy, który zostanie zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski, po jego wyłonieniu w drodze odrębnego przetargu nieograniczonego. Kosztorys ten będzie używany w celach rozliczeniowych w przypadkach: a) odstąpienia od umowy; b) konieczności zaniechania realizacji części robót objętych zamówieniem; c) konieczności zastosowania robót zamiennych; d) sprawdzenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie zakresu prac w ramach podwykonawstwa. UWAGI: 1. Kosztorys ofertowy musi rozgraniczać zakres prac planowanych do wykonywania przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jeśli w trakcie realizacji robót budowlanych okaże się, że kosztorys ofertowy jest zbyt mało precyzyjny do rozliczania robót zleconych podwykonawcom (dotyczy podwykonawców, wyłonionych w trakcie realizacji robót budowlanych) lub do innych celów wyznaczonych przez którąkolwiek ze stron, obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie doprecyzowanie kosztorysu ofertowego bez dodatkowego wynagrodzenia. 2. Kosztorys ofertowy ma być szczegółowy i uwzględniać wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia. Kosztorys musi zawierać co najmniej stronę tytułową z podpisem sporządzającego, książkę przedmiarów, ceny jednostkowe oraz tabelę elementów scalonych. 3. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego, musi być tożsama z ryczałtową ceną ofertową podaną w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2.14 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.14.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej: 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony). 2.14.2 Zgodnie z pkt 14.4.2 SIWZ, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na wymaganą kwotę. 2.15 INFORMACJA O GWARANCJACH: Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych - w miesiącach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, przy czym oba ww. okresy nie mogą być krótsze niż 60 m-cy. 1) Zamawiający określa maksymalną długość okresu gwarancji na 180 m-cy. 2) Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo określone w Rozdziale 13 niniejszej SIWZ. Nie wskazanie wymaganego okresu w ogóle, będzie przez Zamawiającego przyjmowane tak, jakby Wykonawca zaoferował minimalny, to jest 60 m-czny okres gwarancji. Natomiast zadeklarowanie okresu krótszego niż 60 m-cy będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, to jest z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. 2.16 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.16.1 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 2.16.2 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy - o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług. 2.16.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.16.4 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.16.5 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.16.6 Zamawiający w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy) określił wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełnienie których spowoduje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 2.17 Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, przy następujących założeniach: 2.17.1 zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac/czynności, jak w zamówieniu podstawowym; 2.17.2 realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia; 2.17.3 zostaną udzielone Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przynajmniej poniższych warunków: o dotychczas realizował roboty budowlane w terminie i z należytą starannością, o zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego, o zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy oraz w wyniku przeprowadzonych z Zamawiającym negocjacji uzgodni wynagrodzenie, termin wykonania bądź inne warunki zamówienia; 2.17.4 przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych zostanie ustalona biorąc pod uwagę zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen (stawek) zaoferowanych dla zamówienia podstawowego, jednakże wartość ta nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2.18 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących następujące czynności związane z robotami budowlanymi, gdyż ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.): ? roboty ziemne ? roboty rozbiórkowe ? roboty w zakresie budowy rurociągów, w tym rurociągów do odprowadzania wody burzowej ? roboty w zakresie budowy linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych ? roboty w zakresie budowy linii napowietrznych ? roboty związane z instalowaniem urządzeń oświetlenia drogowego ? roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg ? roboty w zakresie dróg pieszych ? roboty związane z instalowaniem znaków drogowych oraz wznoszeniem barier drogowych. UWAGI: 1. W zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający zastrzega, iż przewiduje nałożenie kar umownych w przypadku nie stosowania się do obowiązku wynikającego z zapisów ww. artykułu, a także skierowanie wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. 2. Zamawiający informuje, że notoryczne uchylanie się Wykonawcy od obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę będzie skutkowało odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 2.19 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 2.20 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

CPV: 45000000-7,45111200-0,45230000-8,45232130-2,45232210-7,45316110-9,45233000-9,45233200-1,45233260-9,45233220-7,45233290-8

Dokument nr: 550942-N-2019, ZP.272.14.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 04)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 Ustawy, dotyczący sytuacji finansowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 1 SIWZ), jeżeli wykaże, że dysponuje lub posiada dostęp do środków finansowych lub posiada zdolność kredytową, w wysokości co najmniej: 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.4 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, dotyczący zdolności zawodowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 2 SIWZ), jeżeli wykaże, że: 4.4.1 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę albo przebudowę drogi (w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej) o długości odcinka nie mniejszej niż 800 mb; lub b) 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane obejmujące budowę albo przebudowę drogi (w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej) o długości odcinka nie mniejszej niż 400 mb; UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zakres robót, w których wymagane jest posiadanie doświadczenia, będzie realizowany przez podmioty, na które Wykonawca się powołuje, wykazując doświadczenie w ich wykonaniu. 4.4.2 skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 1) 1 osobę na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności drogowej, posiadającą: - uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w specjalności drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych; 2) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą: - uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych; 3) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: - uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych, 4) 1 osobę na stanowisko Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą: - uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, - co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych, UWAGI: 1. Przez ,,posiadanie wymaganych uprawnień" Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osoby wskazane do pełnienia funkcji w zakresie pkt 4.4.2 SIWZ odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W/w uprawnienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ). 2. Przez wymagane ,,doświadczenie zawodowe" należy rozumieć lata czynnie przepracowane na danym stanowisku. Niniejsze oznacza, że: ? osoba na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności drogowej musi posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej, w łącznym okresie co najmniej 4 lat; ? osoby na stanowisko Kierowników Robót w specjalnościach wymienionych w pkt 4.4.2 ppkt 2-4 muszą posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych w odpowiednich specjalnościach w łącznym okresie co najmniej 2 lat. 3. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 4. Funkcje, o których mowa w pkt SIWZ: 4.4.2 mogą się sumować. Zamawiający dopuszcza zatem taką sytuację, w której wszystkie bądź niektóre funkcje może wykonywać jedna osoba, o ile posiada odpowiednie uprawnienia, np. Kierownik Budowy w specjalności drogowej może jednocześnie pełnić funkcję Kierownika Robót w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia - w terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 4.3 SIWZ - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 m-c przed upływem terminu składania ofert, w wysokości, 2.000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony) 5.3.2 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 4.4 SIWZ: 5.3.2.1 następujących wykazów: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - potwierdzający wykonanie, odpowiednio: 1 (jedno) zamówienie na roboty budowlane obejmujące budowę albo przebudowę drogi (w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej) o długości odcinka nie mniejszej niż 800 mb lub 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane obejmujące budowę albo przebudowę drogi (w tym budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej) o długości odcinka nie mniejszej niż 400 mb oraz dowodów określających czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 4.4.1 SIWZ zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych wykonanych stanowi Załącznik Nr 3A do SIWZ. 5.3.2.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3B do SIWZ - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia - Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa - wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca - w celu usprawnienia procedury przetargowej - może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.