Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych

Przedmiot:

Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 261111371, faks 261111232
4wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych w podziale na 2 zadania: (1) Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Opole (2) Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Krapkowice
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Opole Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Krapkowice 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ (stosownie do zadania): opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 3a - zad. nr 1, załącznik nr 3b - zad. nr 2. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71300000-1 4. Przedmiotem zamówienia jest usługa 5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Liczba części: 2 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2. Zakres zamówienia będzie polegał na powtórzeniu podobnych usług wskazanych w zamówieniu podstawowym. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu do realizacji zamówienia podstawowego. Usługa będzie realizowana na warunkach tożsamych z warunkami określonymi w niniejszym zamówieniu. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 10. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowe wymagania 1. Nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem realizacji usług na terenie chronionego kompleksu wojskowego do Komendanta 4 RBLog poprzez Pełnomocnika ds. OIN należy przesłać imienną listę pracowników wyznaczonych do prac na danym obiekcie z podaniem danych osobowych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz kopie umowy. W przypadku braku możliwości przesłania kopii umowy, przekazać informacje dotyczące: nazwy i siedziby firmy, numer i datę zawarcia umowy. marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, który będzie wjeżdżał na teren jednostki, a także dane osoby nadzorującej prace ze strony Zamawiającego (WOG) oraz Wykonawcy. 2. Informowanie Wykonawców, że na terenie chronionego kompleksu wojskowego obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych (w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów video i innych tego typu urządzeń). Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych oraz wykonywanie zdjęć na terenie chronionego kompleksu wojskowego niezbędnych do wykonania usługi wydaje Komendant 4 RBLog. W tym celu należy podać numer seryjny i rodzaj urządzenia oraz nr karty pamięci. 3. W przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych do wniosku należy przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy zapewnienia określonego poziomu ochrony informacji (kserokopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, kserokopię poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, lub pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,Zastrzeżone" oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych). 4. W przypadku konieczności uaktualnienia wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia/umowy przedmiotowy wykaz należy przesłać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym wskazaniem numeru pisma, za którym wnioskowano o wyrażenie zgody na wejście Wykonawcy.. 5. W przypadku realizacji umowy, związanej z wejściem na obiekty wojskowe, realizowanej w dłuższym horyzoncie czasowym, konieczne jest uzgodnienie terminu wejścia Wykonawcy z użytkownikiem obiektu (Kierownikiem Składu, WT, RWT). 6. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznaczono Pełnomocnika Komendanta 4 RBLog ds. OIN Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012r. W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób. W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją). W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD, z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45 mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren budowy. Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym prowadzone są prace. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 221 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym usługa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo - konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Opole
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ (stosownie do zadania): opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 3a - zad. nr 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Częstotliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego na budowie w skali miesiąca 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Kompleksowa obsługa inwestorska zadań remontowo- konserwacyjnych obiektów budowlanych administrowanych przez SOI Krapkowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ (stosownie do zadania): opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 3b - zad. nr 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Częstotliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego na budowie w skali miesiąca 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71300000-1

Dokument nr: 550266-N-2019, 4WOG.1200.2712.62.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44 -121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, (kancelaria jawna), budynek nr 7

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: DOTYCZY ZADANIA NR 1: C1) dysponuje: co najmniej jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą następujące kwalifikacje: o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. o uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. DOTYCZY ZADANIA NR 2: C2) dysponuje: co najmniej jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą następujące kwalifikacje: o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. o uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA W przypadku składania oferty na zadanie nr 1 oraz nr 2 jednocześnie, można wykazać dysponowanie 1 osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą następujące kwalifikacje: o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. o uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. o uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wskazane w ust. 1 pkt 2 litera c1 i/lub c2 (stosownie do zadania) rozdziału V SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; c. pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa pełnomocnik, d. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią punktu 3 i 4 rozdziału V SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. ust.1 litera a niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 litera a niniejszej SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 lit. a, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 7. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ. 9. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej (złoży w kancelarii jawnej lub prześle pocztą) oświadczenie o treści załącznika nr 4 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 11. Zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z treścią art. 24 aa, ust. 1 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Częstotliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego na budowie w skali miesiąca 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.