Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
512z dziś
4030z ostatnich 7 dni
14009z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szydłowo
ul. Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
powiat: pilski
tel. 67 211 55 21, faks 67 211 55 21
inwestycje@szydlowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szydłowo
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Dobrzycy oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Wykonawca proponując urządzenia lub rozwiązania równoważne zobowiązany będzie w ramach realizacji zamówienia opracować projekt zamienny z podaniem typów proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, załączeniem ich kart katalogowych oraz z wrysowaniem proponowanych urządzeń równoważnych na rysunkach technologicznych. Ocena możliwości zastosowania proponowanego urządzenia lub rozwiązania równoważnego powinna zawierać dla każdego urządzenia minimum analizę: 1) parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych, 2) zgodności parametrów technologicznych proponowanych urządzeń lub rozwiązań równoważnych z pozostałymi zaprojektowanymi urządzeniami lub rozwiązaniami technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi, 3) gabarytów, kształtów i rozwiązań konstrukcyjnych proponowanych urządzeń równoważnych w stosunku do gabarytów zaprojektowanych pomieszczeń oraz przestrzeni na ich montaż w komorach zbiorników, w tym możliwość ich montażu, demontażu i podejść do czynności obsługowych i serwisowych, szerokości przejść dla pracowników obsługi, wielkości otworów drzwiowych, włazów technologicznych itp., 4) rozwiązań materiałowych, 5) podejść i połączeń z instalacjami technologicznymi, 6) ciężaru urządzeń, sprawdzenia obliczeń wytrzymałości stropów, udźwigu urządzeń do czynności obsługowych itp., 7) innych informacji potwierdzających równoważność proponowanego urządzenia lub rozwiązania. 3. W przypadku wystąpienia niezgodności z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami, uzyskanymi decyzjami lub w przypadku konieczności zmian konstrukcyjnych obiektów budowlanych naruszających warunki pozwolenia na budowę wykonawca, za pomocą zatrudnionego przez siebie projektanta dokona zmian w projekcie, uzyska niezbędne pozwolenia i akceptację projektu budowlanego zamiennego przez zamawiającego oraz odpowiedni organ architektoniczno-budowlany. Dodatkowe prace projektowe nie powodują wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Wszystkie dodatkowe prace związane z przeprojektowaniem będą ponoszone na koszt wykonawcy. Wykonawca dobierając inne materiały lub urządzenia lub rozwiązania równoważne do zaproponowanych w dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe działanie oczyszczalni ścieków (określone w warunkach gwarancji) jak i wymagany stopień oczyszczenia ścieków podany w dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca powinien zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie realizowanych prac, z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. Sporządzana inwentaryzacja winna zostać uwierzytelniona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Pile. 5. Przedmiot zamówienia objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności prace związane z wykonaniem sieci, instalacji oraz budową i wyposażeniem obiektów, z wyłączeniem czynności kierownika budowy lub kierownika robót oraz geodety, będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zamawiający określił we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

CPV: 45000000-7,45252127-4

Dokument nr: 550821-N-2019, 271.32.2019.IZ

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.szydlowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za posrednictwem posłańca
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-11, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik budowy, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany poniżej w ust.2, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik budowy lub kierownik robót, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany poniżej w ust.2, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu, jako kierownik budowy lub kierownik robót, co najmniej jedną robotą budowlaną spełniającą warunek opisany poniżej w ust.2, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję technologa rozruchu posiadającą doświadczenie w zakresie eksploatacji i rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wybudowaniu lub przebudowie, 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, za-mawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że wa-runek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pierwszym zdaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu do-tyczącego sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finanso-wych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu do-tyczącego zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie ro-botami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia nie-zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu do-tyczącego zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykona-nych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zo-stały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowoda-mi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany formularz oferty (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ); oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ) - składane przez wykonawcę w termie 3 dni od dnia zamieszczania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wady obiektu 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.