Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zaleszany
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel. 15 845 94 19 wew. 31, wew. 33, w. 37
a.pllecka@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. CZEŚĆ I
1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego
obiektów budowlanych, instalacji i przewodów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 póz. 1202 z późn. zm.) tj.:
a) Kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku,
budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w tym instalacji
i urządzeń służących ochronie środowiska (instalacji sanitarnych):
- Budynek gospodarczy - sklep ABC Zaleszany
b) Kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych,
w tym instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z indywidualnej butli:
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Turbin, ul. Polna 7
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul Akacjowa 1
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul Akacjowa 10
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul Horodyńskich 8
- Dom Ludowy Dzierdziówka
- Dom Ludowy Kępie Zaleszańskie
- Dom Ludowy Majdan Zbydniowski
- Dom Ludowy Motyczę Szlacheckie
- Dom Ludowy Skowierzyn
- Dom Wiejski Turbin - Turbin, ul Sandomierska 38
- Gminny Ośrodek Kultury/Remiza OSP Zaleszany
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach, PI T Kościuszki 6
- Remiza Kołowa Wola
- Remiza OSP Kępie Zaleszańskie
- Remiza OSP Obojna
- Remiza OSP Pilchów
- Remiza OSP Turbia
- Remiza OSP Zbydniów
- Urząd Gminy Zaleszany, Zaleszany ul. T. Kościuszki 16
- Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach z pomieszczeniami Urzędu Gminy, Pl. T. Kościuszki 5
c) Kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych):
- Budynek gospodarczy - sklep ABC Zaleszany
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Turbia, ul Polna 7
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Akacjowa 1
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Akacjowa 10
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Horodyńskich 8
- Dom Ludowy Agatówka
- Dom Ludowy Dzierdziówka
- Dom Ludowy Kępie Zaleszańskie
- Dom Ludowy Majdan Zbydniowski
- Dom Ludowy Motyczę Szlacheckie
- Dom Ludowy Skowierzyn
- Dom Ludowy Wólka Turebska
- Dom Wiejski Turbia - Turbia, ul. Sandomierska 38
- Gminny Ośrodek Kultury/Remiza OSP Zaleszany
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach, Pl. T. Kościuszki 6
- Remiza Kotowa Wola
- Remiza OSP Kępie Zaleszańskie
- Remiza OSP Majdan Zbydniowski
- Remiza OSP Obojna
- Remiza OSP Pilchów
- Remiza OSP Turbia
- Remiza OSP Zbydniów
- Urząd Gminy Zaleszany, Zaleszany ul. T. Kościuszki 16
- Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach z pomieszczeniami Urzędu Gminy, PI T. Kościuszki 5
d) Kontroli pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
w tym instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (instalacji sanitarnych):
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Turbia, id. Polna 7
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Akacjowa 1
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Akacjowa 10
- Budynek mieszkalny wielorodzinny -- Zbydniów, ul. Horodyńskich 8
- Dom Ludowy Agatówka
- Dom Ludowy Dzierdziówka
- Dom Ludowy Kępie Zaleszańskie
- Dom Ludowy Majdan Zbydniowski
- Dom Ludowy Motyczę Szlacheckie
- Dom Ludowy Skowierzyn
- Dom Ludowy Wólka Turebska
- Dom Wiejski Turbia - Turbia, ul. Sandomierska 38
- Gminny Ośrodek Kultury/Remiza OSP Zaleszany
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach, Pl. T. Kościuszki 6
- Remiza Kotowa Wola
- Remiza OSP Kępie Zaleszańskie
- Remiza OSP Majdan Zbydniowski
- Remiza OSP Obojna
- Remiza OSP Pilchów
- Remiza OSP Turbia
- Remiza OSP Zbydniów
- Urząd Gminy Zaleszany, Zaleszany ul. T. Kościuszki 16
- Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach z pomieszczeniami Urzędu Gminy, Pi T. Kościuszki 5
e) Kontroli pięcioletniej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów:
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Turbia, ul. Polna 7
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, id. Akacjowa 1
- Budynek mieszkalny wielorodzinny - Zbydniów, ul. Akacjowa 10
- Budynek mieszkalny wielorodzinny ~ Zbydniów, ul. Horodyńskich 8
- Dom Ludowy Agatówka
- Dom Ludowy Dzierdziówka
- Dom Ludowy Kępie Zaleszańskie
- Dom Ludowy Majdan Zbydniowski
- Dom Ludowy Motyczę Szlacheckie
- Dom Ludowy Skowierzyn
- Dom Ludowy Wólka Turebska
- Dom Wiejski Turbia - Turbia, ul. Sandomierska 38
- Gminny Ośrodek Kultury/Remiza OSP Zaleszany
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaleszanach, Pl. T. Kościuszki 6
Remiza Kotowa Wola
- Remiza OSP Kępie Zaleszańskie
- Remiza OSP Majdan Zbydniowski
- Remiza OSP Obojna
- Remiza OSP Pilchów
- Remiza OSP Turbia
- Remiza OSP Zbydniów
- Urząd Gminy Zaleszany, Zaleszany ul. T. Kościuszki 16
- Ośrodek Zdrowia w Zaleszanach z pomieszczeniami Urzędu Gminy, Pl. T. Kościuszki 5
f) Sporządzenie protokołów z przeprowadzonej okresowej kontroli stanu teclinicznego
obiektu budowlanego, instalacji i przewodów.
Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać określenie:
1) stanu teclinicznego elementów budynku objętych kontrolą,
2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt. 1),

3) zakresu robot remontowych i kolejności ich wykonania,
4) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działania innych czynników,
5) zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach
z poprzednich kontroli okresowych.
Do protokołów w razie potrzeby należy dołączyć dokumentację graficzną wykonaną
w toku kontroli.
g) uzupełnienie książek obiektów budowlanych.
h) pisemne zawiadomienie właściwego organu o przeprowadzonej kontroli.
1.1.2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania usługi
będącej przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
1.1.3. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
1.1.4. 1. Okresowej kontroli, o której mowa w art, 62 ust. 1 pkt ł lit. a) ustawy, podlegają
elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania
czy mlików występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować
zagrożenie dla:
1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.
2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1 , szczegółowym sprawdzeniem należy objąć
stan techniczny:
1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów
ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów,
2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
4) pokryć dachowych,
5) instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej,
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
7) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.
1.1.5. Zakresem okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy objąć
również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów
budynku, o których mowa w pkt. 1.1.4., oraz wszystkie pozostałe elementy budynku,
a także estetykę budynku i jego otoczenia.
1.1.6. Kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a ustawy Prawo
budowlane, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.
1.1.7. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych,
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby
posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
1.1.8. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności -
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do
kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
przewodów' kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.
1.1.9. Zamawiający wymaga, aby wyniki kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
instalacji i przewodów zostały przedstawione zgodnie ze wzorami protokołów
dostępnych na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej
Woli: www.plnbsw.pl
1.2. CZEŚĆ II
1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej ,,pięcioletniej" kontroli stanu
technicznego placów zabaw i obiektów malej architektury będących własnością Gminy
Zaleszany, tj:
a) ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni plenerowej pod
względem bezpieczeństwa, tj. sprawdzenie stabilności, kompletności i poziomu zużycia
urządzeń, sprawdzenie stanu połączeń i fundamentowania, sprawdzenie zmian
w poziomie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej na skutek
przeprowadzonych napraw, sprawdzenie wpływu warunków atmosferycznych na
urządzenie zabawowe i siłowni plenerowej;
b) sprawdzenie stanu nawierzchni placów;
c) sprawdzenie stanu ogrodzenia;
d) ocenę stanu technicznego pomnika - ,,Ławki Niepodległości" pod względem
bezpieczeństwa, tj. sprawdzenie stabilności, kompletności i poziomu zużycia,
sprawdzenie stanu połączeń i fundamentowania, sprawdzenie wpływu warunków
atmosferycznych na obiekt małej architektury;
e) sporządzenie i przekazanie wytycznych działań serwisowych i konserwacyjnych;
f) sporządzenie protokołów z przeprowadzonej okresowej kontroli stanu technicznego
placów zabaw i obiektów malej architektury;
g) założenie książki obiektu dla następujących obiektów malej architektury:
- pomnik ,,Ławka Niepodległości" w Zaleszanach, dz. nr ewid. 415
- obiekt małej architektury (siłowniaplenerowa) w miejscowości Agatówka, dz. nr ewid.
1394/17
- obiektu małej architektury (siłownia plenerowa) u; miejscowości Kępie Zaleszańskie,
dz, nr ewid. 982
- obiekt malej architektury (siłownia plenerowa) w miejscowości Turbia, dz. nr ewid.
1856/61
1.2.2. Wykaz obiektów malej architektury objętych przedmiotem zamówienia:
- plac zabaw w miejscowości Agatówka, dz. nrewid. 1394/17',
- plac zabaw w miejscowości Dzierdziówka, eh. nrewid 1043,
- plac zabaw w miejscowości Kępie Zaleszańskie, dz. nr ewid. 982,
- plac zabaw w miejscowości Motyczę Szlacheckie, dz. nr. ewid. 503,
- plac zabaw w miejscowości Obój na, dz. nr ewid. 376/5,
- obiekt malej architektury (altana) Obojna - Zaosie, dz. nr ewid. 184,
- plac zabaw ił' miejscowości Pilchów, dz. nr ewid. 443/2,
- plac zabaw v(' miejscowości Skowierzyn - Pasternik, dz. nr ewid. 346/13,
- plac zabaw ił' miejscowości Wólka Turebska. dz. nr ewid. 216,
- plac zabaw w miejscowości Zaleszany ~ Karczmiska, dz. nr ewid. 1321/4,
- pomnik ,,Ławka Niepodległości" w Zaleszanach, dz. nr ewid. 415,
- obiekt małej architektury (siłownia plenerowa) w miejscowości Agatówka, dz. nr
ewid. 1394/17,
- obiekt malej architektury (siłownia plenerowa) w miejscowości Kępie Zaleszańskie,
dz. nr ewid. 982,
- obiekt małej architektury (siłownia plenerowa) w miejscowości Turbia, dz. nr ewid.
1856/61.
1.2.3. Zakres okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, musi być zgodny z ait. 62 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., póz. 1202
z późn. zm.) oraz z normą: PN-EN 1176 dla placów zabaw oraz PN -EN 16630 dla
siłowni plenerowych,
1.2.4. Zamawiający wymaga, aby wyniki kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów
malej architektury zostały przedstawione zgodnie ze wzorami protokołów dostępnych
na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli:
http://www.plnbsw.pl/.
1.2.5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty,
celem uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania usługi będącej przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia
kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
1.2.6. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
12. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia:
Wyniki kontroli należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (tj. Urzędu Gminy
Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany - Referat Gospodarki i Ochrony
Środowiska), w formie pisemnej w 2 egz. dla każdego obiektu.

Dokument nr: GKM.271.2.9.2019

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2019 r. do godz. 10;00, w Urzędzie Gminy
w Zaleszanach, ul. T Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany - sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia:
Część I - 27.06.2019 r.
Część II - 21.06.2019 r.

Wymagania:
1.1.2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem
uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i wykonania usługi
będącej przedmiotem postępowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
1.1.3. Wizji lokalnej można dokonać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu z Zamawiającym.
1.1.8. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych
i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności -
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do
kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
przewodów' kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
urządzeń mechanicznych.
1.1.9. Zamawiający wymaga, aby wyniki kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
instalacji i przewodów zostały przedstawione zgodnie ze wzorami protokołów
dostępnych na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej
Woli: www.plnbsw.pl
2. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
2.1. CZEŚĆ 1
2.1.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków
udziału w postępowaniu:
1. Dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. osobami (zespołem osób) posiadającymi następujące
uprawnienia:
a) Posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (kontrole,
0 których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).
b) Posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozom nad eksploatacją
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (kontrole, o których
mowa w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 ustawy Prawo budowlane).
c) Posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalności (kontrole, o których mowa w art. 62 ust.
1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane).
2. Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, które
uczestniczyć będą w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami -
załącznik nr 2 a.
2.2. CZEŚĆ n
2.2.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się spełnieniem n/w warunków
udziału w postępowaniu:
1. Dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. osobami (zespołem osób) posiadającymi następujące
uprawnienia:
a) Posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności (kontrole,
0 których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) - w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
2. Potwierdzeniem spełniania w/w warunku będzie złożenie wykazu osób, które
uczestniczyć będą w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
1 wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czymiości oraz informacją o podstawie dysponowania
tymi osobami - załącznik nr 2 b.
3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w zapytaniu ofertowym
winien w cenie brutto ująć wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego niezbędne do prawidłowego
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić imię opiaty i podatki,
a także ewentualne upusty, rabaty zastosowane przez Wykonawcę. Cena ofertowa musi
uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena może być
tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub dwie części zamówienia.
5. W trakcie oraz po realizacji usług Zamawiający będzie korzystał nieodpłatnie
z konsultacji technicznych w zakresie wyników przeprowadzonej kontroli
i wymaganych działań naprawczych.
6. Usługi będą wykonywane na terenach czynnych. Należy przestrzegać porządku i zasad
współżycia społecznego.
7. Wykonawca określi cenę usługi w formularzu oferty - załącznik nr 1.
8. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
10. Wymagany okres gwarancji: nie dotyczy
11. Warunki płatności: przelew 30 dni.

2. Zaleca się złożyć ofertę na załączonych wzorach
- Formularz oferty - załącznik nr 1.
- Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -
załącznik nr 2 a,b.
3. Do oferty należy dołączyć:
- Formularz oferty - załącznik nr 1.
- Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -
załącznik nr 2 a,b.
- Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień - załącznik nr 3a,b.
- Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę o ile nie wynika z przepisów prawa
lub innych dokumentów rejestracyjnych - (jeśli dotyczy).
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem - zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Wykonanie okresowej kontroli stanu
technicznego obiektów budowlanych:
Część I: Wykonanie okresowej ,,rocznej" kontroli stanu technicznego elementów
budynków, instalacji i przewodów oraz okresowej ,,pięcioletniej" kontroli stanu
technicznego i przydatności do użytkoAvania obiektów budowlanych będących własnością
Gminy Zaleszany.
Część II: Wykonanie okresowej ,,pięcioletniej" kontroli stanu technicznego placów zabaw
i obiektów małej architektury będących własnością Gminy Zaleszany". Oferta winna być
podpisana przez osobę upoważnioną".
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego
w każdym czasie bez podania przyczyn.
15. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

Kontakt:
16. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
- Agnieszka Pilecka tel. 15 845 94 19 wew. 31, e-mail. a.pllecka@zaleszany.pl
- Marta Nakielny tel. 15 845 94 19 wew. 33, e-mail: m.nakielny@zaleszany.pl
Patrycja Wojciechowska, tel. (15) 845-94-19 w. 37, e-mail: patrycja@zaleszany.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.