Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
13724z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA

Przedmiot:

MODERNIZACJA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o
ul. Lotnicza 1
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
tel. 24 2510140, faks 24 2510142
g.spikowska@gos.kutno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA GŁÓWNEJ STACJI ZASILANIA 15 KV W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
1) Rozdzielnica RSN 15kV - wyłączenie p.poż Głównej Stacji Zasilającej: - wykonanie instalacji w rozdzielni SN i portierni, - ułożenie kabla sterowniczego między rozdzielnią SN i portiernią; - uruchomienie instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. 2) Rozdzielnica RSN 15kV - automatyka SZR: - demontaż istniejących zabezpieczeń i zabudowa w polu sprzęgła nr 8, 9 zabezpieczenia prądowego z układem automatyki sterowania SZR we współpracy z istniejącymi zabezpieczeniami w polach zasilających nr 2, 10; - nawiązanie nowej instalacji napięć pomocniczych, sygnalizacji Aw, Up, Z, Zz do istniejącej z nowych rozdzielnic RPW, RPS; - uaktualnienie aplikacji oprogramowania nowego zabezpieczenia w polu sprzęgłowym nr 8, 9 z istniejącymi zabezpieczeniami typu SEPAM 40 w polach zasilających nr 7, 10. W polach zasilających nr 7 i nr 10 zainstalowane są wyłączniki próżniowe typu EasyPactExe z gwarancją producenta. Każda ingerencja w układ możliwy tylko po pisemnej zgodzie i pod nadzorem producenta układów. 3) Rozdzielnica RSN 15kV - remont, przebudowa pomieszczeń i rozdzielnic RPW, RPS: - wykonanie remontu pomieszczenia akumulatorowni z wymianą i uruchomieniem akumulatorów na stelażach, oraz utylizacją starych, wymiana instalacji oświetleniowej, udrożnienie instalacji wentylacyjnej, wymiana instalacji 220V DC ze skrzynką bezpiecznikową, malowanie; - wymiana rozdzielnicy potrzeb własnych RPW, oraz rozdzielnicy prądu stałego z buforowym zasilaczem ładowania akumulatorów; - podłączenie rozdzielnic RPW, RSO do zmodernizowanej i sprawdzonej instalacji zasilająco - sygnalizacyjnej rozdzielnicy RSN 15 kV z ewentualną wymianą niesprawnych przewodów kabelkowych ok.50%; - wymiana istniejących zabezpieczeń topikowych obwodów wtórnych transformatorów potrzeb własnych na wyłączniki kompaktowe. 4) Budynek Odwadniania Osadu - wyłączenie p.poż zasilania energii elektrycznej obiektu: - wykonanie instalacji i zabudowy przycisku p,poż, przebudowa złącza kablowego ZK przez zabudowę wyłącznika głównego z wyzwalaczem napięciowym oraz zmiany zasilania SO2. 5) Wykonanie instalacji kabla światłowodowego pomiędzy budynkami Sterowni Głównej a Główną Stacją Zasilającą 15 KV: - wykonanie instalacji z niezbędnym osprzętem wg projektu wykonawczego. Wizualizacja stanów pracy transformatorów w systemie SCADA i FIX na Sterowni Głównej po aprobacji i nadzorem firmy serwisującej VIX Automation - właściciela oprogramowania do sterowania oczyszczalnią. 6) Utylizacja akumulatorów i złomowanie zdemontowanych rozdzielnic po stronie wykonawcy prac. 7) Uzyskanie stosownych pozwoleń z zakładem energetycznym. 8) Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Oprócz prac, o których mowa w pkt. 1 - 8 Wykonawca w ramach zadania zrealizuje następujący zakres prac: o obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą; o pomiary elektryczne; o instrukcję obsługi rozdzielnic, itp.; o szkolenie obsługi; o dokumentację powykonawczą w 3 (trzech) egzemplarzach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje projekt wykonawczy (załącznik do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna należytego wykonania prac. Załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi wersję pomocniczą do sporządzenia wyceny oferty

CPV: 45310000-3

Dokument nr: 551039-N-2019, 10/ZP/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gos.kutno.pl i dodatkowo na stronie www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-10, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującą osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia: - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: o minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej; o doświadczenie w kierowaniu robotami na 1 inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. budowie (rozbudowie), modernizacji głównej stacji 15kV; o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. o Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły [spełnia - nie spełnia] w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do w ofert i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300 000,00 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia: - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą: minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej; doświadczenie w kierowaniu robotami na 1 inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. budowie (rozbudowie), modernizacji głównej stacji zasilania 15 kV; uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania - należy wypełnić wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - należy wypełnić wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN PŁATNOŚCI 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.