Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
498z dziś
4016z ostatnich 7 dni
13996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" - ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE...

Przedmiot:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" - ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnowie
ul. Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel. 768 187 840
urzad.miejski@chojnow.net.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: 4 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY REYMONTA W CHOJNOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" - ETAP II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy budynku szkolnym w Chojnowie, przy ulicy Reymonta. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe, brukarskie, hydrauliczne i kanalizacyjne, instalacje elektryczne oraz roboty wykonawcze. W trakcie prowadzonych prac należy wykonać: 1. Rozebranie istniejących nawierzchni, w tym m.in.: usunięcie warstwy humusu, rozebranie obrzeży, rozebranie nawierzchni asfaltowej, rozebranie betonowej podbudowy oraz rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. 2. Ułożenie nawierzchni, w tym m.in.: roboty ziemne (korytowanie) ułożenie warstwy odsączającej z piasku, ułożenie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej - kolor zgodny z PT, gr min. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, przygotowanie podłoża i ułożenie trawników. 3. Ułożenie obrzeży, koryt ściekowych: koryta i obrzeża układać na ławie betonowej, obrzeża betonowe 30x8, ścieki prefabrykowane betonowe 25x16x8. Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 200mm i wysokości 150-200 mm, klasa obciążenia A15. Odwodnienie zakończyć ściankami końcowymi (4szt) i ściankami końcowymi z otworem 160 mm. Studnie odpływowe odwodnienia liniowego - 3 szt., klasa obciążenia A15. 4. Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej: cięcie - rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z późniejszym jej odtworzeniem, wykopy liniowe pod kanalizację, kanały rurowe ułożyć na podsypce piaskowej, studnie rewizyjne 1200 mm, 1000mm, 500 mm z osadnikiem . Na każdym rurociągu 200mm zamontować klapy burzowe w studniach. (2szt.). Przewidziano montaż studni nie włazowych z tworzyw sztucznych - rury karbowane 600mm (właz na pierścieniu odciążającym). Przed zasypaniem wykonać próby szczelności. 5. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: ciecie i rozebranie nawierzchni asfaltowych, wykonanie wykopów liniowych pod ułożenie rurociągu na podsypce piaskowej. Studnie rewizyjne 1200mm, studnie naziemne 600mm PVC karbowane właz z pierścieniem odciążającym. Klapa burzowa 200mm, 160 mm

CPV: 45000000-7,45111300-1,45233250-6,45232410-9,45232130-2,45316100-6

Dokument nr: 550961-N-2019, RG.271.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.chojnow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca ipt
Adres:
Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, I piętro pok. nr 6 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-06, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 150 000,00 zł, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej - place, chodniki, - dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - dróg lub konstrukcyjno - budowlanej (wydane przed 11 lipca 2003 r., zawierające uprawnienia w specjalności drogowej i mostowej)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o przynależności bądź nie do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik Nr 4), 3) wykazu osób (Załącznik Nr 5), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 5) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Termin gwarancji i rękojmi 20,00
Termin zapłaty 20,00
Cena 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.