Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
ul. 1 Maja 26B
55-080 Kąty Wrocławskie
powiat: wrocławski
tel. +48 71 316 61 67
zgk@zgk-katy.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kąty Wrocławskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie otworu zastępczego nr IV w utworach trzeciorzędowych na ujęciu komunalnym w Pietrzykowicach.
Numer referencyjny: ZGK/DW/PN/05/2019
4.1. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny nie
4.2. Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
4.3. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie jest podzielone na części
(Nie dotyczy)
4.4. Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie otworu nr IV w działce nr 128/37 w Pietrzykowicach wraz z wykonaniem obudowy studni wraz z głowicą typu Lange. Otwór zabudować filtrem ze szczeliną ciągłą typu Johnson. Wiercić się będzie metodą okrętną na sucho, poniżej głębokości 123,0 m, od której sekwencja warstw nie jest znana. W przypadku gdyby zwietrzałe gnejsy okazały się miękkie, należy się liczyć z przegłębieniem otworu do głęb. 162 m (8 m rura podfiltr. + 2 m dla swobodnego i dokładniejszego posadowienia kolumny filtra). Otwór pod konduktor, do głęb. 15 m będzie wykonany także okrętnie. Po obsadzeniu konduktora należy przejść na wiercenie obrotowe na płuczkę polimerową o łamanej strukturze. Bentonit na wiertni nie jest potrzebny. Po dowierceniu gryzerem (j) = 670 mm do głęb. 80,0 m, rury (j> = 508 mm (= 20") należy postawić i przejść do wiercenia gryzerem § = 470 mm. Rury <j) = 406 mm (=16") można postawić na nieco twardszych żwirowcach.
Przed wierceniem okrętnym należy płuczkę złamać, wydobyć kompresorowaniem aż do uzyskania wody całkowicie klarownej. Będzie to równocześnie pierwsza ocena wodonośności żwirowców. Po uzyskaniu wody klarownej będzie się wiercić świdrem rurowym, na zmianę z łyżką wiertniczą do rur ej) = 355,6 mm (=14") do gnejsów, które prawdopodobnie będą na głęb. 152,0. W gnejsach należy podwiercić 3 m aby można było bezspornie określić ich rodzaj. W przypadku gdyby gnejsy okazały się miękkie, czy mocno spękane, należy w nich podwiercić na rurę podfiltrową i swobodne postawienie filtra do głęb. 162,0 m.
Po dowierceniu otworu należy go przekompresorować i zapuścić filtr. Szczegółowa konstrukcja zostanie podana po wykonaniu analiz sitowych i w nawiązaniu do stwierdzonych warunków. Podczas pierwszego kompresorowania należy pobrać próbę wody do oznaczenia Fe ogln, Mn i suchej pozostałości.
Po postawieniu filtra zostanie wykonane żwirowanie obsypką i podciąganie rur <j) = 14" aby odsłonić części czynne filtra. Należy sprawdzić głębokość zalegania obsypki, ewentualnie ją dosypać i zainstalować uszczelkę._
Po zafiltrowaniu otwór należy ponownie przekompresorować i zatłoczyć Decomatem z przybitką wodną na orkes 2-4-3 dób. Następnie otwór należy przekompresorować, tłokować i przeprowadzić krótkie (24 godziny) pompowanie orientacyjne.
W przypadku uzyskania małego wydatku jednostkowego lub małej klarowności wody, należy powtórzyć zabieg z Decomatem, otwór przekompresorować i wykonać ostateczne pompowanie oczyszczające przez okres ~8 godzin, do uzyskania wody klarownej.
W przypadku uzyskania zadowalających wyników, wyciągnąć należy rury <|> = 20", 16", a przestrzeń pierścieniową pomiędzy rurami <|> = 700 mm a rurami <|) = 355,6 mm (=14") = 17 cm na ściankę wypełnić compactonitem do głęb. 16 m lub niżej, w zależności od tego gdzie się zawiesi. W przelocie 1,0-^0,0 m przestrzeń pierścieniową trzeba zalać mleczkiem cementowym.
Po stronie Wykonawcy należy pobranie i wykonanie analizy granulometrycznej skał przewiercanych, jak również pobór i wykonanie analizy fizykochemicznej w następującym zakresie: mętność, barwa, pH, twardość ogólną, węglanową, niewęglanową, C02 wolny i C02 agresywny, Cl", H2S, Feogin, Mn, NI-l/, no2", no3", utlenialność, sucha pozostałość, przewodność właściwą, Ca+2, Mg+2, Na+, F", zapach, so4"2, i siarczki. Po koniec pompowania Wykonawca wykona analizę bakteriologiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na miejscu wykonywania prac i jego okolic, w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.

CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.22.20-9

Dokument nr: ZGK/DW/PN/05/2019

Specyfikacja:
3.9. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zgk-katy.pl#przetargi/ogłoszenia

Składanie ofert:
15.2. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:10.06.2019r. godzina: 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
4.8. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
do 30.11.2019r. od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4.6. Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT
Waluta: (nie dotyczy)
4.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

XV INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
15.1 Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): (nie dotyczy)
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (nie dotyczy)
15.3. Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzjelenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
15.4. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język polski
15.5. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
15.6. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegąjących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
15.7. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:
Nie
3.7. Wspólne udzielanie zamówienia
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): (nie dotyczy)
3.8. Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Nie
3.9. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie do pobrania specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zgk-katy.pl#przetargi/ogłoszenia
3.10. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
3.11. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
Nie
3.12. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
3.13. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. 1 Maja 26b 55-080 Kąty Wrocławskie.
3.14. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.