Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT ŁASKI
Południowa 1
98-100 Łask
powiat: łaski
43 675 35 26
lo_lask@poczta.onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186489
Województwo: łódzkie
Miasto: Łask
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w ramach projektu ,,SZKOŁA NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w ramach projektu ,,SZKOŁA NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku nr 5 sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodni obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do Zamawiającego oraz zainstalowania dostarczonego sprzętu w wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie i unowocześnienie zaplecza technicznego I Liceum Ogólnokształcącego do końca XII.2019 r., dzięki zakupowi nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Przedmiot zamówienia
Laptop z oprogramowaniem - ilość 39 szt. (informatyczna + klasopracownia + biblioteka)
Laptop z oprogramowaniem - ilość 1 szt. (nauczyciel)
Wózek na laptopy - ilość 1 szt.
Oprogramowanie biurowe - ilość 15 szt.
Oprogramowanie biurowe pakiet rozszerzony - ilość 25 szt.
Oprogramowanie do zarządzania pracownią - ilość 25 szt.
Oprogramowanie zabezpieczające przed treściami niebezpiecznymi - ilość 40 szt.
Sieciowe Laserowe urządzenie wielofunkcyjne x 1
Laserowe urządzenie drukujące x 1
Wizualizer x 1
Aparat cyfrowy x 1
Oprogramowanie antykradzieżowe - licencja na 40 laptopów
Słuchawki nauszne - ilość 4 szt.
Multimedialny zestaw interaktywny - ilość 1 szt.
Drukarka 3D z oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi - ilość 1 szt.
Bezprzewodowy punkt dostępowy - ilość 3 szt.
Serwer NAS - ilość 1 szt.
Zasilacz UPS - ilość 1 szt.
Usługa instalacji

CPV: 30213100-6

Dokument nr: 1186489, ILO.071.4.2019 - II

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 30-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nie przezroczystej kopercie. Na kopercie
należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
,,Oferta na realizację zadania: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w ramach projektu ,,SZKOŁA NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. Dodatkowo winno być umieszczone na kopercie w widocznym miejscu: ,,Nie otwierać przed 30 maja 2019 roku godz. 12.00"
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
lo_lask@poczta.onet.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Łask
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy sprzętu zgodnie z załączonym projektem umowy wynosi 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oświadczenie Wykonawcy
Wiedza i doświadczenie
Oświadczenie Wykonawcy
Potencjał techniczny
Oświadczenie Wykonawcy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oświadczenie Wykonawcy
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z projektem umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
a) cena - waga 80%,
b) przedłużenie minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony asortyment - waga 20%,
Każda z ofert otrzyma liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznana za kryterium ,,cena brutto"
G - liczba punktów przyznana za kryterium ,,Przedłużenie minimalnego 24-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony asortyment (G)"
a) Zasada oceny ofert wg kryterium ,,cena brutto (C)":
C = Cn/Cb x 100 pkt x 80%,
C - przyznane punkty,
Cb - cena oferty badanej,
Cn - cena oferty najniższej.
W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
b) Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Przedłużenie minimalnego (24- miesięcznego) okresu gwarancji na dostarczony asortyment":
- Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
- Zamawiający przyzna punkty, jeśli zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na dostarczony asortyment będzie większy niż minimalne 24 miesiące.
- Górna granica ocenianej gwarancji na dostarczony asortyment wynosi 48 miesięcy.
Wykonawca otrzyma 20 pkt - w przypadku wydłużenia okresu gwarancji na dostarczony asortyment o 24 m-ce.
(łączny okres gwarancji to 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego)
Wykonawca otrzyma 10 pkt - w przypadku wydłużenia okresu gwarancji na dostarczony asortyment o 12 m-cy. (łączny okres gwarancji to 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego)
Wykonawca otrzyma 0 pkt - w przypadku nie wydłużenia gwarancji na dostarczony asortyment ponad wymagany przez Zamawiającego okres 24 miesięcy.
Wykluczenia
1. Z postępowania wykluczeni są wykonawcy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego postępowania;
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych
w Formularzu ofertowym;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
5) złoży ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
3. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT ŁASKI
Adres
Południowa 1
98-100 Łask
łódzkie , łaski
Numer telefonu
436756800
Fax
436756809
NIP
8311460357
Tytuł projektu
SZKOŁA NA CZASIE - unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku
Numer projektu
RPLD.11.01.02-10-0135/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Ziarnowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
43 675 35 26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.