Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. Torowa 12
16-100 Sokółka
powiat: sokólski
tel. 857118909, faks 857112229
dzial.techniczny@pzd.sokolka.com
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Wadium: 8 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13. 1.1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zadania: Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13, w ramach projektów, na które Powiat Sokólski złożył wnioski o dofinansowania: 1) Program Wieloletni ,,Senior +" na lata 2015-2020 2) Pn. ,,Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" nr wniosku o dofinansowanie RPO.05.03.01-20-0201/18, nr naboru RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 1.1.1. Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka będzie pełnił rolę inwestora zastępczego w imieniu Zamawiającego w ramach niniejszej inwestycji, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego nr 91/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu ,,Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" w ramach Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 1.1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty fundamentowe, 3) roboty ciesielskie, konstrukcyjne, 4) termomodernizację dachu, 5) termomodernizację ścian zewnętrznych, 6) termomodernizacje ścian fundamentowych i cokołu, 7) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 8) utwardzenie terenu, 9) modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 10) modernizację instalacji elektrycznej, 11) montaż instalacji fotowoltaicznej 12) modernizację instalacji odgromowej 13) zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej konstrukcji budynku, 14) zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1.1.2.1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) prowadzenia dziennika budowy, 2) urządzenia terenu budowy, 3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót, 4) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp., 5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 6) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt, 7) sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach - niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 8) poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki z innymi kosztami towarzyszącymi wraz z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia, 10) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, 11) zapewnienia na koszt własny stałych i bezpiecznych dojść do istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót, 12) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy, 13) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 14) wykonania wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów, 15) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 16) doprowadzenia zniszczonych podczas robót budowlanych terenów zielonych wokół budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyrównanie, podsypanie i obsianie trawą, 17) w razie konieczności uzyskania potwierdzeń odbiorów przyłączy przez gestorów sieci - niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 18) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków, 19) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót branżowych, 20) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, 21) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu będącego poza przekazanym placem budowy, 22) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów, 23) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 24) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót, 25) poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane będą przepisami technicznymi i prawnymi. 1.1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji przetargowej. 1.1.2.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją przetargową oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi Kierownika budowy, Kierowników branży elektrycznej i sanitarnej, Projektantów, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 1.5. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia jest zawarty w Rozdziałach II. - VII. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

CPV: 45000000-7,45310000-3,45330000-9,71320000-7,45311000-0,45261215-4,09331200-0,45223810-7,09330000-1,09332000-5

Dokument nr: 550663-N-2019, PZD/DR-Bi/4112/7/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.sokolka.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, pokój nr 22 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w ofercie powinien wykazać, że (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie warunku Wykonawcy wykazują łącznie): - Wykonawca posiada w okresie ostatnich 3 lat, w obszarze objętym zamówieniem - w pracach budowlanych (roboty termomodernizacyjne), minimalny roczny obrót równy co najmniej kwocie 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy, 00/100PLN); - posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 86 000,00PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy, 00/100PLN); - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej 8 600,00PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset, 00/100PLN).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny lub zawodowy): 1. wskazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jako Wykonawca lub Podwykonawca, wykonał, zrealizował i zakończył co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy, 00/100PLN) lub 2 zadania polegające na wykonaniu robót termomodernizacyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy, 00/100PLN). Jako zadanie zrealizowane (zakończone) należy rozumieć zrealizowanie roboty, dla której wystawiono Protokół odbioru robót lub równoważny dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy. 2. wskazać do [wykonania / uczestniczenia w wykonaniu] niniejszego zamówienia następujące [osoby / podmioty], właściwe do realizacji określonych czynności, które posiadają określone kwalifikacje, niezbędne do wykonania zamówienia - dysponować w trakcie realizacji zadania: 1) Kierownikiem budowy posiadającym: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa; b) doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót rozumiane jako pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu co najmniej: 1 zadania polegającego na wykonaniu robót termomodernizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy, 00/100PLN) lub 2 zadań polegających na wykonaniu robót termomodernizacyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 430 000,00PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy, 00/100PLN). 2) Kierownikiem robót sanitarnych (branży sanitarnej) posiadającym: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa; b) doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych (branży sanitarnej) rozumiane jako pełnienie funkcji Kierownikia budowy lub Kierownika robót sanitarnych (branży sanitarnej) przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu co najmniej: 1 zadania polegającego na wykonaniu robót w branży sanitarnej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN) lub 2 zadań polegających na wykonaniu robót w branży sanitarnej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN). 3) Kierownikiem robót elektrycznych (branży elektrycznej) posiadającym: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa; b) doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych (branży elektrycznej) rozumiane jako pełnienie funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót elektrycznych (branży elektrycznej) przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakończeniu co najmniej: 1 zadania polegającego na wykonaniu robót w branży elektrycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN) lub 2 zadań polegających na wykonaniu robót w branży elektrycznej o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100PLN). 4) Projektantem posiadającym: a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa; 5) Projektantem posiadającym: a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia - wymagane przepisami prawa; Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższych warunku dotyczących Projektantów wskaże tą samą osobę. Sytuacja taka, dotycząca spełnienia warunku dysponowania Projektantem zostanie uznana jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie wtedy, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione dla obu Projektantów. Zamawiający dopuszcza również sytuację, w której Wykonawca w celu wykazania spełniania powyższego warunku dotyczącego Projektanta wskaże tą samą osobę, którą wskazał do pełnienia funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót z zastrzeżeniem zdania drugiego. Sytuacja taka, dotycząca spełnenia warunku dysponowania Kierownikiem Budowy, Kierownikami robót i Projektantem zostanie uznana jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyłącznie wtedy, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zarówno Kierownika Budowy i projektanta lub Kierownika robót i Projektanta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy - przekazywane jest Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa powyżej odpowiednio dokumenty o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.). Informacje dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8.. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je odpowiednio dokumentem o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.). Przedmiotowe informacje zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednio dokument o treści, formie i terminach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.). Przedmiotowe informacje zwiera również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, w pkt. 8. Informacje dotyczące dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak również informacje dotyczące dokumentów składanych w przypadku Wykonawców, którzy polegają na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, opisane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.), a dla przedmiotowego powstępowania o udzielenie zamówienia w zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com - Instrukcja dla Wykonawców
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Nie dotyczy. 2) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy lub o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; c) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 2), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3) W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne DZ.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Pełnomocnictwo - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) Kosztorysy ofertowe - (zaleca się złożyć w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami i dokumentami na wezwanie Zamawiającego - stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzaniu i ocenie) - (patrz: Rozdział V. SIWZ - dla przedmiotowego powstępowania o udzielenie zamówienia zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego - www.pzd.sokolka.com) 6) Wraz z ofertą powinna być złożona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu lub oryginał dokumentu poświadczający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz - wraz z jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji Jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.