Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, rozbudowa i wdrożenie systemu prowadzenia Elektronicznej dokumentacji medycznej...

Przedmiot:

Dostawa, rozbudowa i wdrożenie systemu prowadzenia Elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z dostawą infrastruktury informatycznej

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
56-100 Lubiąż
powiat: wołowski
Tel.: +48 713897113, Faks: +48 713897499
grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubiąż
Wadium: 20 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, rozbudowa i wdrożenie systemu prowadzenia Elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z dostawą infrastruktury informatycznej

Numer referencyjny: 4/EDM/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48180000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozbudowa i wdrożenie systemu prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji medycznej wraz z dostawą infrastruktury informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) Rozbudowę istniejącego u Zamawiającego systemu HIS bądź jego wymianę o funkcjonalności umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta (EDM), dostawy i uruchomienia oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług (e-platformy), zwanego łącznie dalej ZSI zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1A

b) dostawę i instalację sprzętu komputerowego zgodnie z Załącznikiem nr 1B

c) dostawa i instalacja bazy danych zgodnie z Załącznikiem nr 1C

d) wykonanie integracji z użytkowanymi przez Zamawiającego systemami zgodnie z Załącznikiem 1D

e) wykonanie sieci szkieletowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1E

f) przeszkolenia kadry pracowniczej Zamawiającego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30230000
48600000
48761000
48710000
48814000
48820000
48900000
51600000
72000000
72263000
72265000
72267000
72268000
72710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozbudowa i wdrożenie systemu prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji medycznej wraz z dostawą infrastruktury informatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.

Zakres zamówienia obejmuje:

a) Rozbudowę istniejącego u Zamawiającego systemu HIS bądź jego wymianę o funkcjonalności umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta (EDM), dostawy i uruchomienia oprogramowania mającego na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług (e-platformy), zwanego łącznie dalej ZSI zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1A

b) dostawę i instalację sprzętu komputerowego zgodnie z Załącznikiem nr 1B

c) dostawa i instalacja bazy danych zgodnie z Załącznikiem nr 1C

d) wykonanie integracji z użytkowanymi przez Zamawiającego systemami zgodnie z Załącznikiem 1D

e) wykonanie sieci szkieletowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1E

f) przeszkolenia kadry pracowniczej Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/07/2019
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium 20 000 PLN.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Podstawy wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

-- Wypełniony JEDZ,

-- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

-- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

-- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

-- Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności,

-- Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

-- Polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy,

-- Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, czy wykonywane były w obiekcie czynnym oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,

-- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ pkt 6.

CPV: 48180000

Dokument nr: 233999-2019, 4/EDM/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, al. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2019

Kontakt:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
ul. Mickiewicza 1
Lubiąż
56-100
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Mydłowski
Tel.: +48 713897113
E-mail: grzegorz.mydlowski@lubszpital.pl
Faks: +48 713897499
Kod NUTS: PL518

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.