Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4090z ostatnich 7 dni
14069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Płukanie wymienników ciepła w węźle c.o

Przedmiot:

Płukanie wymienników ciepła w węźle c.o

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
powiat: Warszawa
b.pluta2@stat.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia publicznego: (opis przedmiotu zamówienia publicznego):
Płukanie wymienników ciepła w węźle c.o. w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208.
Wykonanie płukania wymienników ciepła (4 szt.) będzie polegało na:
a) demontażu wymienników ciepła,
b) chemicznym płukaniu płytowych wymienników ciepła z osadów w siedzibie Zamawiającego,
c) montażu wymienników ciepła,
d) sprawdzeniu szczelności i sprawności działania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
nr 32/DB/2019.

Dokument nr: 32/D B/2019

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.
Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.
Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie
przedmiotu zamówienia.
Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Ofertę można złożyć:
o osobiście w Głównym Urzędzie Statystycznym, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208,
pok. nr 210,
o faksem na nr (022) 608 31 89,
o za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany powyżej adres,
o za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.pluta2@stat.gov.pl
do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 10:00, wpisując w tytule:
,,Zapytanie ofertowe nr 32/DB/2019"
Uwaga: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
II. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) terminu realizacji:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
2) terminu płatności
Wynagrodzenie brutto za wykonywanie przedmiotu Umowy, będzie płatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z dołączonym do niej podpisanym z wynikiem
pozytywnym ,,Protokołem odbioru" oraz dokumentem potwierdzającym utylizację materiałów
uzyskanych z prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy
kosztami w wysokości różnicy pomiędzy kosztami przewidzianymi w Umowie, wynikającymi
z realizacji przedmiotu Umowy, a realnie poniesionymi kosztami.
3) warunków realizacji zamówienia publicznego
Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji wszystkich materiałów uzyskanych z prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach klauzuli środowiskowej.
W czasie wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca
ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
4) klauzul środowiskowych
W ramach realizacji klauzuli środowiskowej Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej utylizacji
wszystkich materiałów uzyskanych z prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Potwierdzeniem realizacji klauzuli środowiskowej będzie dołączenie do faktury VAT dokumentu
potwierdzającego utylizację wszystkich materiałów uzyskanych z prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia.
5) warunków gwarancji
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym
protokołu odbioru. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania
zgłoszonych przez Zamawiającego, niewynikających z jego winy usterek lub wad w działaniu
wymienników ciepła. W przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego
elementu, będzie on nadal wykazywał wady w działaniu, Wykonawca zobowiązany będzie
do wymiany elementu na nowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Zgłoszenia
stwierdzonych usterek lub wad dokonywać będą upoważnione przez Zamawiającego osoby, poprzez
ich przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w umowie.
Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań w celu usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego usterek lub wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu ich zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany będzie usunąć zgłoszone usterki lub wady w terminie nieprzekraczającym
3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Usunięcie zgłoszonych usterek lub wad będzie potwierdzone
protokołem sporządzonym przez Strony umowy. W sytuacji, o której mowa powyżej, termin
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę liczony będzie od dnia protokolarnego potwierdzenia
wykonanej usługi. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych usterek
lub wad w terminie do 24 godzin od momentu ich zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
naliczenia kar umownych, z zastrzeżeniem, że jeżeli opóźnienie Wykonawcy będzie dłuższe niż 7 dni
roboczych, Zamawiający będzie miał prawo do zlecenia usunięcia usterek lub wad podmiotowi
trzeciemu i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcę.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.