Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
606z dziś
4622z ostatnich 7 dni
15280z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II

Data zamieszczenia: 2019-05-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o
ul. św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
Tel.: +48 323186014, Faks: +48 323186048
zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: 47.500 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg w Jaworznie - etap II"

II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg w Jaworznie - etap II".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111000
45112000
45231300
45232410
45232423
45233140
45311000
45314300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg w Jaworznie - etap II". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami BHP, oraz umową,której wzór będzie zawarty w II części SIWZ. W wypadku użycia w dokumentacji typów urządzeń, nazw producentów należy traktować je jako przykładowe i mające na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednakże Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy w następujący sposób:

-- etap I - wykonanie robót budowlanych wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej - do 12 miesięcy od przekazania terenu budowy,

-- etap II - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej - do 3 miesięcy od zakończenia etapu I.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

CPV: 45230000, 45100000, 45111000, 45112000, 45231300, 45232410, 45232423 45233140, 45311000, 45314300

Dokument nr: 240819-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, POLSKA, Sala konferencyjna na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej naminiPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.wodociagi.jaworzno.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2019

Kontakt:
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
ul. św. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jakus
Tel.: +48 323186014
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Faks: +48 323186048
Kod NUTS: PL22A

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.