Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
620z dziś
4138z ostatnich 7 dni
14117z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryszów
Stryszów 149
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
tel. 0 33 879 74 12, faks 0 33 879 74 23
gmina@stryszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu ,,Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie"
Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należeć będą następujące czynności: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie obowiązków ujętych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), a w szczególności: a) przekazywanie wykonawcy robót placu budowy, b) nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami i zawartą z wykonawcą robót umową na roboty budowlane, c) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkownika oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej; d) sprawdzanie czy stosowane przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami, e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; f) dokonywanie odbiorów technicznych robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, g) sprawdzanie przedstawionych dokumentów z prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami prawa, dotyczących wykonanych robót budowlanych, potwierdzenie prawidłowości ich wykonania, osiągnięcie zakładanych parametrów, ocenę bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu, h) uczestniczenie i nadzór nad próbami i badaniami instalacji, urządzeń i systemów, łącznie z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji, i) organizowanie i prowadzenie komisji technicznych, problemowych i innych spotkań zwoływanych przez Zamawiającego, j) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, k) sprawdzenie obmiarów powykonawczych poszczególnych robót oraz weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót kosztorysów związanych z rozliczeniem robót, l) sporządzanie protokołów odbioru faktycznie wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur, z oszacowaniem zakresu rzeczowego i finansowego w danym okresie rozliczeniowym, m) kontrolowanie rozliczeń budowy, n) przygotowanie dokumentów do odbioru i rozruchu, o) współpraca z Zamawiającym i biurem projektów, p) sprawdzenie kompletności przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po ich zakończeniu, q) poświadczenie terminu zakończenia robót, r) udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi dotyczącej wykonanych robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów

CPV: 71520000-9,71247000-1,71248000-8,71310000-4

Dokument nr: 552180-N-2019, IiR.271.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stryszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, przy pomocy operatora pocztowego, przesyłka kurierska
Adres:
34-146 Stryszów 149

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać: 1. Wykonanie w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania lub jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, która obejmowała pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu dla robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub remont obiektów oczyszczalni ścieków lub obiektów budownictwa przemysłowego o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). 2. Dysponowanie na czas realizacji zamówienia osobami: a/ Koordynator Zespołu Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Wymagane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe jako Inspektor Nadzoru i/lub Kierownik Budowy/Robót z zakresu budownictwa przemysłowego lub gospodarki wodno-ściekowej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony złotych 00/100). b/ Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane doświadczenie zawodowe jako Inspektor nadzoru i/lub Kierownik Budowy/Robót z zakresu gospodarki wodno - ściekowej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). c/ Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych - osoba posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych. Wymagane doświadczenie zawodowe jako Inspektor Nadzoru i/lub Kierownik Budowy/Robót w ramach nadzoru inwestorskiego z zakresu budownictwa przemysłowego lub gospodarki wodno -ściekowej przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 250.000,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Przez zakończoną inwestycję należy rozumieć ukończony wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną oraz dla której wydano dokument potwierdzający odebranie robót. Przez pełnienie funkcji inżyniera kontraktu należy rozumieć świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w szczególności reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiory robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. 2. Osoby sprawujące nadzór inwestorski winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia (pkt. 1,2,3), 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 1,2,3) składa każdy z Wykonawców oddzielnie, 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1), - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg zał. nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 wg. zał. nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.