Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
527z dziś
4045z ostatnich 7 dni
14024z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uzdrowisko Rymanów S.A
Zdrojowa 48
38-481 Rymanów
powiat: krośnieński
134357735
k.zieba@uzdrowisko-rymanow.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186945
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rymanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowiskowego "Anna" w Rymanowie-Zdroju-znak sprawy DII 03/19.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium Uzdrowiskowego "Anna" w Rymanowie-Zdroju-znak sprawy DII 03/19.
Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ dot. przetargu na roboty budowlane. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy zakres robót.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie świadczył usługi związane z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest realizacja projektu pn. Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego "Anna" wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1186945, DII- 03/19

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też złożona osobiście do siedziby Zamawiającego: Uzdrowisko Rymanów S.A., ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów - Zdrój do dnia 31.05.2019 r. do godz. 9.00 lub przesłana drogą elektroniczną na adres: k.zieba@uzdrowisko-rymanow.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Rymanów-Zdrój
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z dokumentami zapytania ofertowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z dokumentami ofertowymi.
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z dokumentami ofertowymi.
Potencjał techniczny
Zdolność techniczna:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, pełnił funkcję nadzoru inwestorskiego dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, rozbudowie, przebudowie o wartości nadzorowanych robót min. 2 000 000,00 zł brutto.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej posiadający:
o Uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
o Co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót branży konstrukcyjno - budowlanej.
Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:
o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
o co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy robót sanitarnych,
Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
o co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub budowy robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności od izby samorządu zawodowego
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Warunki zmiany umowy
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie:
1) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla zleconych prac, a objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 2 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za zlecone prace, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2) terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego.
3) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiana ta spowodowana jest obiektywną niemożnością wykonywania przez niego powierzonych funkcji (np. zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy). Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone dla tej osoby w § 2 ust. 8 Umowy oraz ogłoszeniem Zamawiającego.
3. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zostaną dokonane na podstawie wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, który musi być złożony niezwłocznie od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę stawki VAT.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 zostaną dokonane na podstawie protokołów, zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez przedstawicieli Stron.
5. Wszelkie zmiany przewidziane w niniejszym paragrafie wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest wymagane dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z dokumentami zapytania ofertowego

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena-100%
Wykluczenia
Zgodnie z dokumentami zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Zdrojowa 48
38-481 Rymanów-Zdrój
podkarpackie , krośnieński
Numer telefonu
13 43 57 401
Fax
13 43 57 475
NIP
6840000790
Tytuł projektu
Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój
Numer projektu
RPPK.06.01.00-18-0018/17-00
Załączniki

zał. nr 5-oświadczenie wykonawcy.
zał. nr 3-wykaz wbudowanych materiałów
zał. nr 2-wzór formularza ofertowego
zał. nr 1-wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Zięba
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
134357735

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.