Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana kurtyn powietrznych

Przedmiot:

Wymiana kurtyn powietrznych

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Targi Kielce S.A
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
powiat: Kielce
tel. (41) 3651435
kolodziejczyk.zbigniew@targikielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wymiana kurtyn powietrznych w Terminalu Wschodnim
na terenie Targów Kielce S.A."
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest
1. Demontaż istniejących kurtyn powietrznych i montaż nowych w Terminalu
Wschodnim na terenie Targów Kielce S.A.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w:
2.1. Projekcie wykonawczym zasilania kurtyn powietrznych.
2.2. Przedmiarze robót.
2.3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
3. Pozycje 2.1., 2.2., 2.3. stanowią załącznik Nr 3 do Zaproszenia do Rokowań.
4. W wycenie Wykonawca musi uwzględnić koszt umocowań (podwieszeń) kurtyn
do istniejącej konstrukcji stalowej oraz ewentualne naprawy powłok malarskich.
2

Składanie ofert:
1 Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia:
03.06.2019 r. do godz. 15.00 w recepcji spółki Targi Kielce S.A.,
przy ul. Zakładowa 1 w Kielcach.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia w okresie od 1.07. do 14.08. 2019 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w
trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie
poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR.
V. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert:
1. Oferowana cena wykonania zadania 80 %
2. Okres udzielonej gwarancji 20 %
VI. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Montaż kurtyn powietrznych firmy FRICO PA2215CE08.
2. Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2018r.
3. Parametry techniczne urządzeń zgodne z projektem wykonawczym.
4. Minimalny okres gwarancji - 5 lat.
5. Płatność za przedmiot zamówienia po wykonaniu całości prac i podpisaniu
protokołu odbioru (jedna faktura końcowa z terminem płatności 30 dni).
6. Wykonawca musi dysponować pracownikami posiadającymi świadectwo
kwalifikacyjne E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.
VII. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1
do ZDR, Wymagana forma dokumentu - oryginał
1.2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań - załącznik nr 2
1.3. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru.
1.4. Dodatkowe koszty ewentualnej podkonstrukcji i zamocowania kurtyn.
1.5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności
gospodarczej.
1.6. Kserokopię świadectw kwalifikacyjnych E do 1 kV.
2. Wykonawca dodatkowo w odrębnym piśmie załączonym do oferty określi koszt
wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji w okresie trwania gwarancji
i po zakończeniu gwarancji.
3
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymogi formalne:
1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR.
1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VII
1.3. Niespełnienie wymogów określonych w punkcie VI spowoduje odrzucenie
oferty.
2. Opakowanie oferty
2.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać:
- dokumenty formalno-prawne
- ofertę cenową - wypełniony formularz ofertowy (zał.nr 1) plus kosztorysy
ofertowe
- oświadczenie o spełnieniu wymagań z załącznikami (zał. nr 2)
Kopertę opatrzyć napisem: ,,Montaż kurtyn powietrznych w terminalu Wsch.
Targów Kielce S.A."

Uwagi:
IX. Zakończenie postępowania bez wyboru oferty.
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w
terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została
wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie
może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o
zwrot wydatków poniesionych w związku z postępowaniem lub o naprawienie
szkody poniesionej przez to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy.
X. Klauzula RODO.
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych do celów związanych z niniejszym przetargiem, których
Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał
się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na
stronie:
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań.
Załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy, przedmiar, specyfikacja techniczna.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.