Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedmiot:

PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzelce Krajeńskie
ALEJA WOLNOŚCI 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE
powiat: strzelecko-drezdenecki
Tel.: 95 763 11 30 Fax.: 95 763 32 94
zamowienia@strzelce.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: STRZELCE KRAJEŃSKIE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO
(INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO)
w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego
pn.:
,,Budowa traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich"
Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów
grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
1. Opis przedmiotu zamówienia,:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w
pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.
,,Budowa traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich"
Przedmiotem robót budowlanych jest:
przebudowa drogi gminnej 103108F ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich, w zakresie budowy ciągu
pieszego na działce nr 115/1 z dopuszczeniem dojazdu do posesji a dzięki temu poprawa komfortu poruszania się
Dokumentacja budowlana dostępna na pod adresem:
http://www.bip.strzelce.pl/zamowienia publiczne/15/239/E2 80 9EBudowa traktu spacerowego -
ul Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich E2 80 9D OD PA/
Zakres robót obejmuje:
? przebudowę drogi na odcinku ok. 312m w zakresie budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem dojazdu do
posesji,
? wykonanie przyległych trawników,
? remont istniejących zjazdów.
Charakterystyka istniejących obiektów:
W miejscu projektowanych chodników znajduje się nieużywana przez samochody gruntowa jezdnia o szerokości
od 3m do 5m. Na całej długości opracowania występują pobocza gruntowe. Teren pasa drogowego jest
zróżnicowany, występują gruntowe pasy zieleni trawiastej.
W pasie drogowym występują zjazdy do budynków mieszkalnych oraz garaży.
W okolicach projektowanego ciągu pieszego znajdują się:
- budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,
- budynki garażowe,
- mury miejskie obronne z kamienia.
W sąsiedztwie projektowanego obiektu znajduje się:
- sieć gazowa,
- sieć teletechniczna
- sieć energetyczna S/N i N/N
- sieć cieplna
Przebudowywany ciąg pieszy wysokościowe należy dostosować do:
- istniejących chodników,
- istniejących zjazdów,
- przyległego terenu.
Chodniki będą wykonane z zastosowaniem następujących zasad:
-- obrzeża stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione w sposób płynny,
-- płaszczyzna chodnika powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-- powierzchnię chodników należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały uskoki,
-- elementy konstrukcyjne chodnika należy wykonać na stabilnym i zagęszczonym podłożu.
Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu kołowego o następujących parametrach:
-- całkowita szerokość ciągu: 3,00m,
-- w tym nawierzchnia z kostki kamiennej: szerokość - 2,00m, nawierzchnia z kostki rzędowej grubości
12cm,
-- nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm: grubości 7cm, szerokość - l,00m
-- pochylenie poprzeczne 2%,
-- pobocze od strony spływu wód opadowych: o szer. min. 50cm - umocnione kruszywem łamanym gr.
15cm (0/31.5), zagęszczone, na tak przygotowanym umocnieniu należy wbudować 10cm, humusu
ponownie zagęścić i obsiać mieszanką traw.
Zjazdy indywidualne - remont:
-- minimalna szerokość: 3,50m,
-- nawierzchnia z kostki rzędowej,
-- przecięcie krawędzi zjazdu i drogi skosem 1:1
-- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
Zjazdy indywidualne ograniczone będą obrzeżami betonowymi 8x30xl00cm, a od strony chodnika krawężnikiem
betonowym 15x22xl00cm wystającymi max. 2,00cm ponad nawierzchnię jezdni. Ograniczenie zjazdów
obrzeżami, tylko tam gdzie nawierzchnia zjazdu styka się z nawierzchnią chodnika.
Zjazdy publiczne - remont:
- minimalna szerokość 5,00m,
- nawierzchnia z kostki rzędowej,
- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem o R= 6m,
- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania.
2 Zakres czynności przewidywanych do wykonywania w ramach umowy oświadczenie usługi
Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (NI);
2.1 Do głównych zadań Nadzoru Inwestorskiego/Inspektóra Nadzoru Inwestorskiego (NI)
będzie należało przez cały czas trwania umowy:
1) koordynowanie i nadzorowanie procesu inwestycyjnego, zapewnienie stałej wymiany informacji
z Zamawiającym, koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego oraz organizacja,
prowadzenie i przewodniczenie Radom Budowy na budowie z udziałem wszystkich Inspektorów nadzoru,
Wykonawcy robót, Zamawiającego (Projektanta - jeżeli taka będzie potrzeba) oraz innych przedstawicieli
wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, co najmniej raz na dwa tygodnie;
2) reprezentowanie przed instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań inwestycyjnych oraz
z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność;
3) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą okazać się
niezbędne lub pożądane podczas lub po wykonaniu prac budowlanych;
4) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie przygotowania i realizacji
nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań;
5) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją umowy na
roboty budowlane.
2.2 Ogólne obowiązki Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (NI):
1) NI wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego zgodnie
z udzielonym piełnomocnictwem.
2) NI ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
3) NI będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynagi
i planowania robót budowlanych.
4) NI ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność:
a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności
objętych umową o roboty budowlane, które będą następstwem nienależytego wykonania usługi
nadzoru inwestorskiego, za które odpowiada NI (należyte wykonanie ocenia się w granicach
przyjętych dla umów starannego działania), w których Zamawiający nie poniósł szkody,
b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków NI.
5) Od NI wymagane jest stałe utrzymanie jednej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwa
do kontaktu z Zamawiającym oraz podejmowania działań bieżących związanych z realizacją zamówienia
na budowie w okresie realizacji robót budowlanych i montażowych aż do zakończenia inwestycji.
6) NI zapewni obecność wskazanej osoby przez cały okres wykonywania tych prac.
7) NI zapewni płynne wykonywanie robót budowlanych, a w tym:
a) bieżący kontakt z projektantami w okolicznościach wymagających zmian lub dostosowania
dokumentacji projektowej do aktualnej sytuacji,
b) wnioskowanie do Zamawiającego najlepszych dla inwestycji rozwiązań w sytuaq'ach wymagających
zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowych,
c) w uzasadnionych i dopuszczonych w umowie lub przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
okolicznościach wymagających wykonania zamówień dodatkowych lub rozwiązań zamiennych,
przygotowania procedury postępowania o wykonanie robót zamiennych lub zamówień dodatkowych.
2.3 Ogólne obowiązki w zakresie obsługi finansowej Projektu :
Do obowiązków NI w zakresie obsługi finansowej należeć będą zadania zarządzania projektem pod
względem finansowym poprzez:
1) kontrolę wydatków i ich zgodność z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
2) ocenę poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawców robót budowlanych
i montażowych,
3) sprawozdawczość oraz przygotowania wniosków o płatność,
4) kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót i stwierdzanie poprawności wystawionych faktur przez
wykonawcę robót budowlanych i montażowych,
5) kontrola wydatków pod względem kosztów kwalifikowanych,
6) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz opóźnienia w rozliczeniach osobie wyznaczonej przez
Zamawiającego,
7) dyscyplinę wydatków,
8) monitorowanie postępu robót pod względem finansowym.
3. Obowiązki szczegółowe Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (NI):
3.1. Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego:
1) jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących
zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowych i Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizację,
2) wprowadza w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorami projektu i kierownikiem budowy poprawki
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych
robót budowlanych i montażowych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na
środowisko naturalne,
3) sprawuje kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
a w szczególności:
a) kontroluje jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność
robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi
normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami
wiedzy technicznej,
b) kontroluje zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
c) kontroluje zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,
d) kontroluje jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego
przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
e) kontroluje prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,
f) kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonuje w nim wpisów stwierdzających
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
g) kontroluje budowę co najmniej 2 razy w tygodniu, a jeżeli wykonywane będą roboty konstrukcyjne
i branżowe, to i częściej co potwierdza wpisem do dziennika budowy,
h) organizuje, prowadzi i przewodniczy Radom Budowy na budowie z udziałem wszystkich Inspektorów
nadzoru, Wykonawcy robót, Zamawiającego (Projektanta - jeżeli taka będzie potrzeba) oraz innych
przedstawicieli wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron, co najmniej raz
na dwa tygodnie,
i) rozstrzyga w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku
wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
j) każdorazowo zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa
budowlanego,
k) sprawdza i przyjmuje roboty podlegające zakryciu lub zanikające,
l) stwierdza wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdza
zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym,
m) uczestniczy w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,
n) potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do
odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
o) sprawdza kompletność przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do
przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej
uzasadnieniem,
p) gromadzi i przechowuje materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny
osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,
q) uczestniczy w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
r) przejmuje od kierownika budowy dziennik budowy i przekazuje go Zamawiającemu,
s) przyjmuje od Wykonawcy robót budowlanych książkę obiektu i przekazuje ją wypełnioną
Zamawiającemu,
t) uczestniczy w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroluje usunięcie tych wad przez
Wykonawcę,
u) nadzoruje złożenie wniosku o zakończeniu robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami
i uzgodnieniami w celu złożenia go do organu nadzoru budowlanego,
w) bieżąco raportuje o wszelkich nieprawidłowościach.
3.2. Obowiązki w trakcie realizacji robót:
1) obecność na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego nie rzadziej niż 2 razy
w tygodniu, co zostanie każdorazowo zaewidenq'onowane w dzienniku budowy,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,
3) kontrolowanie w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące
archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
4) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz
poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robót poprawkowych, (wystawienie protokołu niezgodności),
5) administrowanie i nadzór nad umowę o roboty budowlane od strony finansowej wraz z przygotowaniem
finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac służących do monitorowania oraz sporządzanie
niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, sporządzanie prognoz
przepływów pieniężnych, aktualizacja harmonogramu składania wniosków o płatność,
6) egzekwowanie postanowień umowy o roboty budowlane, w tym określanie punktów krytycznych tej
umowy, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów
i harmonogramu oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
7) składanie raportów miesięcznych z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące
projekt,
8) opracowanie skutecznego systemu identyfikagi i kontroli ryzyka, przygotowanie programów
naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów
i terminów realizacji umowy na roboty,
9) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych
i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia,
10) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub
zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego
zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
11) ocena i weryfikacja w przypadku wystąpienia koniecznych zamówień dodatkowych i robót zamiennych
przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz
poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie,
12) akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót,
13) akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez
Zamawiającego,
14) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, przez cały czas trwania umowy,
15) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy o roboty budowlane w ilości
niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych (zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym na nośniku DVD lub CD),
16) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych itp.,
17) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,
18) organizowanie i prowadzenie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich wszystkim
uczestnikom spotkania,
19) udział jako doradca techniczny w spotkaniach wymaganych przez instytucje finansujące projekt,
20) ocenianie i rozstrzyganie sporów między Wykonawcą robót i w miarę możliwości doprowadzanie do
polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót a Zamawiającym i udział w postępowaniach
rozjemczych,
21) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji
umowy o roboty budowlane,
22) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami
umowy o roboty budowlane,
23) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy o roboty budowlane i rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia,
24) nadzór nad próbami oraz przegląd instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez
Wykonawcę w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez Zamawiającego,
25) akceptacja wszystkich prób i badań przy oddaniu do eksploatacji,
26) udział w przekazaniu przez Wykonawcę robót obiektów do eksploatacji,
27) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie jej, a następnie dostarczenie
Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym,
28) obsługa dokumentacyjna odbioru końcowego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót i wszelkich
niezbędnych dokumentów,
29) udział w kwalifikacji kosztów - przedstawienie propozycji kwalifikacji kosztów w poddziale środki trwałe
i rodzaj kosztów, kwalifikowalność wydatków UE,
30) dokonywanie bieżących przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót
(konieczność sporządzenia raportu z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót),
31) sprawdzenie zgodności specyfikacji technicznych na dostawy w zakresie zgodności z SIWZ na dostawy
i sprawdzenie kompletności dostaw pod względem atestów i gwarancji,
32) obsługa dokumentacyjna odbioru dostaw, przygotowywanie protokołów odbioru dostaw i wszelkich
niezbędnych dokumentów,
33) stwierdzenie wad lub nieprawidłowości w dostawach,
34) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od Wykonawcy
modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,
35) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót
lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu
wykonania robót,
36) wydawanie poleceń Wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu
ich ukończenia,
37) ciągłe monitorowanie wykonywania robót przez podwykonawców, a w szczególności:
a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie
dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę,
b) nadzorowanie poprawności wprowadzenia podwykonawców do realizacji robót budowlanych,
a zwłaszcza stwierdzania zawarcia umów o podwykonawstwo wg zatwierdzonego projektu umowy,
c) kontrolowanie rozliczeń pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcami wg zasad określonych
w umowach, a w przypadku stwierdzenia uchybień w tym zakresie, natychmiastowe meldowanie
o tym Zamawiającemu z wnioskiem o sposób naprawienia sytuacji.
3.3. Obowiązki w zakresie odbioru robót:
1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu (zanikowych) w terminie 2 dni roboczych od daty ich
zgłoszenia,
2) przejęcie od Wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych
w ramach umowy,
3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,
4) zebranie i sprawdzanie od Wykonawcy robót dokumentacji, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza:
a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do
jego realizacji,
5) organizowanie wraz z Wykonawcą robót odbiorów przez odpowiednie organy,
6) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentami odbiorowej niezbędnej przy
pracy komisji powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie Protokołu Odbioru,
7) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji związanej
z Inwestycją,
8) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu,
9) wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót, Końcowego Świadectwa Płatności i innych dokumentów
wymaganych warunkami Kontraktu.
3.4. Inne obowiązki (NI):
1) skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu,
2) udokumentowanie daty, z którą Wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót
oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,
3) podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,
4) podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią
się do sprawnego wykonania inwestycji,
5) sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo - finansowych wymaganych przez Instytucję
Zarządzającą,
6) sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego i wszelkich wymaganych
sprawozdań,
7) zapewnienie stałego nadzoru nad:
a) finalizacją zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
b) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia
stwierdzonych wad i ich odbiór,
c) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
8) dochodzenie od Wykonawcy robót budowlanych kar za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy
oraz dopilnowanie usunięcia ujawnionych wad w okresie rękojmi za wady czy zastępstwo sądowe
w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umowy o roboty budowlane,
9) analizowanie i koordynowanie zgodności prowadzonych prac z przyjętym harmonogramem,
10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy
inwestycji.
NI w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez
Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji
umowy o roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego. NI nie może zwolnić którejkolwiek ze
stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

CPV: 71.24.70.00-1

Dokument nr: IR.042.1.2019

Składanie ofert:
Składanie ofert:
1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach
Krajeńskich, 66-500 Strzelce Kraj., al. Wolności 48, pokój 18 (sekretariat) w terminie do dnia 05 czerwca
2019 roku do godz. 13:00 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy z Zamawiającym,
2) termin realizacji przedmiotu umowy trwa przez:
a) okres realizacji robót budowlanych objętych Kontraktem wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi
podpisaniem protokołu odbioru końcowego oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą robót
i instytucjami finansującymi zadanie
b) planowany termin zakończenia robót budowlanych
- zakończenie robót budowlanych - do dnia 15.09.2019r.
3) termin realizacji przedmiotu umowy kończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi wyznaczonej
Wykonawcy robót. Na zakończenie tego okresu NI sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego.

Wymagania:
4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Z wybranym NI zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą cały zakres usług opisanych
w pkt. 3.
2) Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót budowlanych
i stanowić będzie procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych i odebranych robót
budowlanych.
3) Rozliczenie za wykonywanie usług NI będzie realizowane okresowo zależnie od rozliczeń z Wykonawcą
robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonawcy robót,
z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.
4) Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty
dla Wykonawcy robót budowlanych.
5) Kwota wynagrodzenia NI może ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą robót
budowlanych o wykonanie zamówień dodatkowych.
6) Wynagrodzenie NI za wykonane zamówienia dodatkowe robót budowlanych będzie ustalane procentowo
na zasadach wynagrodzenia podstawowego.
7) Wszystkie faktury przedstawione przez NI wypłacane będą w wysokości łącznej do 80% wartości
ofertowej.
8) Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 20% wartości ofertowej - zostanie zapłacona
za wykonanie usługi NI po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze robót budowlanych oraz rozliczeniu
wykonanych robót.
6. Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
Spełniający warunki dotyczące:
6.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co
najmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. pełnienie usługi
inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu w zakresie:
budowy, przebudowy, remontu drogi / ciągów pieszo-jezdnych o powierzchni wykonanej
w ramach jednego zadania nie mniejszej niż 1 000,00 m2 wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
6.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj- do realizacji zamówienia skierowane zostaną
przez Wykonawcę nw. osoby:
1) Inspektor robót drogowych - doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi
min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności drogowej.
Przedstawiony powyżej skład personelu należy traktować, jako niezbędne minimum, jeżeli w ocenie Wykonawcy
wymagany przez Zamawiającego zespół jest niewystarczający do rzetelnej realizacji niniejszego zamówienia,
Wykonawca powinien zatrudnić dodatkowe osoby, a koszty ich utrzymania należy uwzględnić w składanej ofercie.
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.
7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność
oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego::
7.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składąjącego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wykaz wykonanych usług
wykaz osób
zaparafowany wzór umowy
12. INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym wzorze wg załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego - OFERTA CENOWA.
12.2. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
12.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
12.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
12.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty -najwyższą
ilość punktów.
12.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej - upublicznienie informacji nastąpi w taki sposób w
jaki zostało opublikowane zapytanie ofertowe.
12.7. Zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zamówienia, z
wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie
związania ofertą.
12.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
12.9. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli
każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej
zapytaniem.
12.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12.11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
8. Opis kryteriów oceny ofert
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
8.1 cena oferty ,,C" 60%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (,,C") najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę
(brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
(po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt
i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cena minimalna
----------------------------x 60 piet
Cena ofertowa
gdzie:
cena minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej (dot. danej części zamówienia)
cena ofertowa - cena ofertowa brutto oferty ocenianej (dot. danej części zamówienia)
Obliczenie punktacji w kryterium ,,cena ofertowa brutto" dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
8.2 doświadczenie Inspektora Nadzoru ,,D" 30%
Przy ocenie oferty w kryterium doświadczenie Inspektora Nadzoru (,,D") oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy
wykaże on, że osoba skierowana przez niego do realizacji zamówienia jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
posiada doświadczenie zawodowe (praktykę) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru od początku realizacji robót
do ich zakończenia, nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie
budowy, przebudowy, remontu drogi / ciągów pieszo-jezdnych o powierzchni wykonanej
w ramach jednego zadania nie mniejszej niż 1000,00 m2 wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej.
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w formularza oferty (załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego) w następujący sposób:
- za pełnienie nadzoru w ww. zakresie na 1-2 zadaniach oferta otrzyma 0 pkt;
- za pełnienie nadzoru w ww. zakresie na 3-4 zadaniach oferta otrzyma 15 pkt;
- za pełnienie nadzoru w ww. zakresie na 5 i więcej zadaniach oferta otrzyma 30 pkt.
W przypadku nie podania w pkt 2.2.1. formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości ,,0", ,,-" lub ,,nie
dotyczy" lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym podkryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium D to 30,00pkt
8.3. czas reakcji ,,R" 10%
Przy ocenie oferty w kryterium czas reakqi (,,R") oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy zaoferuje on krótszy
czas reakcji Inspektora Nadzoru (poszczególnych branż) w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego/ich
udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach
z Zamawiającym.
Zamawiający przewidział, że czas reakgi nie może być dłuższy niż 4 godziny od odbioru przez Nadzór informacji
przekazanej przez Zamawiającego. W przypadku deklarowanego krótszego czasu reakcji Zamawiający przyzna
ofercie odpowiednio punkty, wg następujących zasad:
- czas reakgi 6 godzin (lub więcej) - 0 pkt;
- czas reakgi powyżej 2 godzin i poniżej 6 godzin - 5 pkt;
- czas reakgi 2 godziny (i mniej) -10 pkt;
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2.3. formularza
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania w pkt 2.3. formularza oferty żadnej informacji, podanie
wartości ,,0", ,,-" lub ,,nie dotyczy" lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt
w niniejszym kryterium. W przypadku podania w pkt 2.3. formularza oferty czasu reakgi dłuższego niż 6 godzin
oferta zostanie odrzucona.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 10,00 pkt
9. Oferta najwyżej oceniona:
1. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów
przyznanych w kryterium ,,C" + ,,D" + ,,R" w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ
kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium ,,C" +
,,D" + ,,R") Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała
najwięcej punktów w kryterium ,,C"). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
10. Wybór oferty najkorzystniejszej:1
1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
b) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została
najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ
kryteria oceny ofert;
2. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o
wyborze najkorzystniejszej oferty,.

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Kotupajło adres e-mail: kierownikir@strzelce.pl
Joanna Pawłowska adres e-mail: inwestycje@strzelce.pl
- w zakresie procedury
Jolanta Leżańska adres e-mail: zamowieinia@strzelce.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.