Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
14138z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług Inspektora Nadzoru

Przedmiot:

Świadczenie usług Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach
Ogniowa 10
44-240 Żory
powiat: Żory
tel. 32 434 54 38
sekretariat@kmpspzory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Żory
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług Inspektora Nadzoru dla projektu ,,Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach"
II. Opis zamówienia:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach otrzymała dotację dla projektu ,,Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach", realizowanego w ramach działania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, dla których Instytucją Wdrażającą jest NFOŚiGW w Warszawie.
III. Do głównych zadań Inspektora Nadzoru należało będzie:
A) na etapie przygotowywania Dokumentacji Postępowania Przetargowego dla wyłonienia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i robót budowlanych:
1. Analiza Dokumentacji Postępowania, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzeżeń oraz zmian, w tym w szczególności analiza rozwiązań projektowych;
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia;
3. Zatwierdzenie Dokumentacji Postępowania w zakresie opisu technicznego przedmiotu zamówienia;
4. Ocena dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z audytem energetycznym, wymaganiami prawa i przyjętej technologii;
5. Udział w obradach Komisji Przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane.
B) na etapie realizacji Inwestycji
1. Bieżąca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu konsultacje z Koordynatorem Projektu i sygnalizowanie Zamawiającemu z właściwym wyprzedzeniem o konieczności dokonania zmian;
2. Przedstawianie Zamawiającemu, w oparciu o konsultacje z Koordynatorem Projektu propozycji przesunięć środków pomiędzy zadaniami i zmian we wniosku, a następnie prowadzenie sprawy w tym zakresie w porozumieniu z Zamawiającym (niezwłoczne informowanie NFOŚiGW o zamiarze dokonywania zmian w projekcie);
3. Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy;
4. Nadzorowanie robót w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu);
5. W razie pilnej konieczności zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin od czasu otrzymania zawiadomienia;
6. Podczas każdorazowego pobytu w siedzibie Zamawiającego ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt w siedzibie Zamawiającego;
7. Kontrolowanie przestrzegania w trakcie robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
8. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
9. W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
10. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
11. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;
12. Zatwierdzenia wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót;
13. Kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim;
14. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
15. Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo finansowym;
16. Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego;
17. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;
18. Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót;
19. Dokonywanie bez zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności;
20. Przeprowadzanie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
21. Sprawdzanie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;
22. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;
23. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym;
24. Rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;
25. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę robót;
26. Współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji pozwoleniu na użytkowanie;
27. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;
28. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej do dokumentacji robót.
C) Na etapie zakończenia robót Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:
1. Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzanie protokołu odbioru końcowego lub warunkowego;
2. Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane;
D) W czasie trwania okresu gwarancyjnego:
1. Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót co 12 miesięcy,
2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
3. Zgłaszanie wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminów ich usuwania,
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,
5. Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,
6. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,
7. Inne zadania wynikające z przepisów prawa.
IV. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przygotowania Zamawiającemu następujących dokumentów:
1. Na żądanie Zamawiającego okresowych sprawozdań z realizacji robót budowlanych;
2. Po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą tzw. Operat kolaudacyjny zawierający między innymi takie dokumenty jak:
o sprawozdanie techniczne końcowe,
o protokoły z narad dot. budowy,
o inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
o dziennik budowy,
o mapę powykonawczą,
o zalecenia i polecenia wydane Wykonawcy robót budowlanych,
o wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
o odbiory robót zamierzonych i dodatkowych,
o aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.,
o dokumentacja fotograficzna robót,
o inne dokumenty dotyczące budowy,
o rozliczenie finansowe robót budowlano-montażowych,
3. Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego.
V. Przedmiot zamówienia realizowany będzie:
1. Zgodnie z prawem krajowym i unijnym, urnową o dofinansowanie projektu i aktualnymi zasadami realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
2. Przez osobę wskazaną przez Wykonawcę,
3. W miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i kontrolnych przeprowadzanych przez jednostki kontrolujące inwestycję oraz w rozliczeniu finansowym inwestycji z jednostką udzielającą pomocy finansowej Zamawiającemu bez oddzielnego wynagrodzenia,
5. W wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji projektu w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w miejscu realizacji projektu tj. w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory
6. W przypadku kontroli projektu, niezależnie od ilości zrealizowanych godzin, Inspektor Nadzoru będzie obsługiwał i podejmował działania w związku z czynnościami kontrolnymi w miejscu ich realizacji oraz wskazanym przez Zamawiającego,
7. Podana ilość godzin obsługi projektu ma jedynie wymiar szacunkowy, a Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej realizacji usługi.

Składanie ofert:
VIII. Termin składania ofert: 31.05.2019 r.
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kmpspzory.pl do dnia
31.05.2019 roku z dopiskiem INSPEKTOR NADZORU.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia : od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi Inspektora Nadzoru projektu do czasu zakończenia jego realizacji oraz końcowego rozliczenia i zamknięcia projektu (orientacyjnie od maja 2019 r. do marca 2020 r.).

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy
(tekst. jedn. Dz.U.2006r. Nr 156, póz. 1118) oraz przepisów wykonawczych. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które posiadają wymagane w tym
zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu
Zawodowego.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Oferenta.
2. Posiada środki finansowe i sprzęt konieczny do świadczenia usługi.
IX. Wybór oferty: przy wyborze oferty będzie decydować cena brutto usługi.
W przypadku realizacji zamówienia przez podmiot gospodarczy zatrudniający kilku
specjalistów należy wskazać osobę wytypowaną do pełnienia obowiązków Inspektora
Nadzoru. Osoba ta musi spełniać warunek przedstawiony w punkcie V.
X. Wymagane dokumenty:
1. wypełniony, załączony arkusz oferty,
XI.
1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres email:
sekretariat@kmpspzory.pl
2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a. Nazwę i adres oferenta,
b. Dane kontaktowe,
c. Termin realizacji,
d. Wartość oferty netto i brutto,
e. Warunki płatności,
f. Termin ważności oferty.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki
gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do
uzyskania upusty itd.

Uwagi:
Pouczenie-informacia: niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod
kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny
uniemożliwić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę
oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o
udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem
ofertowym.
I. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 roku, prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Żorach oraz
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w
sprawie związanej z przygotowaniem oferty jest: Justyna Pilna, tel. 32 434 54 38

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.