Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4090z ostatnich 7 dni
14069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul.Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój
powiat: kłodzki
tel. (074) 866 19 26, 866 19 28, 862 17 00, fax. (074) 866 13 51 lub (074) 8621 718
inwestycje@kudowa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kudowa-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku
2019 w gminie Kudowa-Zdrói.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego w roku
2019 w gminie Kudowa-Zdrój, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane w roku 2019.
Postępowanie dotyczy - Branża instalacje elektryczne,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz podstawowych obowiązków i czynności Inspektora Nadzoru w ramach
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik numer 2 do zaproszenia, (dotyczy wszystkich części).

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: IR.0632.6.2019_2

Składanie ofert:
8. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29-05-2019 r. do godziny 13:00 w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie - osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 5 lub listownie w zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie
Zdroju, ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdrój
Oznakowanej w następujący sposób:
Nazwa Wykonawcy:............................................................
Adres Wykonawcy:............................................................
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,57-350 Kudowa-Zdrój
Oferta w postępowaniu na usługę: ,,Wykonywanie usług polegających na kompleksowym pełnieniu nadzoru inwestorskiego
w roku 2019 w gminie Kudowa-Zdrój"
Nr referencyjny zamówienia: IR.0632.6.2019_2
Nie otwierać przed dniem 29.05.2019 r. do godz. 13.15

Miejsce i termin realizacji:
a. termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 (zgodnie z IP11)*

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie
O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 usługę
polegającą na: pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego w branży instalacje
elektryczne.
2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
o min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane wymagane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego w specjalności:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą min. 3
letnie doświadczenie zawodowe;
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 2. (dotyczy wszystkich części zamówienia) zamawiający żąda od
wykonawcy dołączenia do oferty:
1. wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
(przykładowy wzór wykazu usług, którym może posłużyć się Wykonawca stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia),
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, (przykładowy wzór wykazu usług, którym
może posłużyć się Wykonawca stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Proponowane kryteria oceny ofert w celu wyboru wykonawcy, ich znaczenie i sposób oceny - cena 100%.
b. warunki płatności: kwartalnie - w terminie do 30 dni - licząc od daty otrzymania faktury,
c. kary umowne - zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
d. zasady i warunki odbioru - zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
7. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej. (Wzór umowy - IPU
w załączeniu) *

9. Oferta powinna zawierać:
1. Oznaczeniem Wykonawcy - nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres wybranego wykonawcy, nr telefonu / fax /
e-mail, nr NIP, PESEL, REGON
2. Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
cena brutto:............% od wartości netto prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu
zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
4. Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia
Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Wykaz załączników do oferty stanowiących integralnąjej cześć.
6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, wymagane uprawnienia budowlane inspektorów skierowanych do realizacji
przedmiotu zamówienia wraz z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego
7. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy.
8. Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

Kontakt:
6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest: w sprawach merytorycznych: Justyna Klich, w sprawach
proceduralnych: Marek Kot. Faks nr: 74 8661351 lub email: inwestycje@kudowa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.